จังหวัดอุตรดิตถ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์2,707.08996.0063.2 %5.0493.17118.2476.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.อุตรดิตถ์13,014.027,722.2040.7 %5.073.840.9598.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์4,836.003,780.0021.8 %5.0721.41204.6971.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์3,543.971,694.0052.2 %5.0721.3751.1692.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์30,391.3016,223.5846.6 %5.03,981.55322.7291.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิชัย4,109.84624.0084.8 %5.0305.830.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตรอน5,431.46835.0084.6 %5.0230.7927.5588.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลับแล4,354.38837.0080.8 %5.0182.4740.5677.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองแสนขัน3,954.59642.0083.8 %5.0293.8367.7476.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำปาด4,211.34357.0091.5 %5.0245.3941.0183.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าปลา3,936.04620.0084.2 %5.0325.4687.1473.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฟากท่า4,354.38561.0087.1 %5.0451.5168.1384.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโคก4,057.65571.0085.9 %5.0595.76102.0382.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์15,539.665,802.3162.7 %5.01,596.121,209.3524.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด3,664.781,232.0066.4 %5.0617.40211.6765.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุตรดิตถ์4,829.262,794.0042.1 %5.01,177.76578.9550.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9 4,202.302,264.0046.1 %5.0876.84238.4572.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์3,374.281,793.0046.9 %5.0721.37344.0252.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์2,539.161,466.0042.3 %5.0436.14428.951.6 %0.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์7,052.442,864.0059.4 %5.0798.76758.605.0 %2.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์4,446.882,935.0034.0 %5.0582.61176.0269.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์8,363.134,841.0042.1 %5.02,413.801,135.5953.0 %5.0
ส.ป.ก. อุตรดิตถ์7,747.94613.5592.1 %5.01,145.82330.6071.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์15,809.0913,864.0012.3 %5.01,559.40119.7092.3 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 (อุตรดิตถ์)15,665.679,560.9839.0 %5.01,835.281,908.55-4.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์3,604.252,807.0022.1 %5.0797.43404.7049.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์2,015.20409.0079.7 %5.062.222.8595.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์3,462.991,419.0059.0 %5.0805.9867.6791.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์3,512.251,297.0063.1 %5.0626.31229.0563.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์13,572.753,319.4975.5 %5.0873.52516.8040.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์17,226.014,920.0071.4 %5.01,919.72692.9763.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์8,118.626,540.0019.4 %5.01,120.72466.8358.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์12,987.963,780.0070.9 %5.0835.48318.1661.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์15,511.309,976.0035.7 %5.01,558.0944.5697.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์4,567.872,032.0055.5 %5.01,006.61363.5563.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์4,001.442,892.0027.7 %5.0930.56431.3353.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์6,874.993,591.0047.8 %5.01,367.92258.1381.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์4,214.911,676.0060.2 %5.0987.59333.7766.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์7,581.394,064.0046.4 %5.0270.4134.7887.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์12,783.033,066.0076.0 %5.0778.44407.7747.6 %5.0
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 48,806.2434,089.8930.2 %5.0903.27365.7459.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์3,292.061,152.0065.0 %5.0607.27135.4277.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์3,923.092,765.0029.5 %5.0835.48380.4354.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์3,310.471,794.0045.8 %5.0645.32257.2160.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์5,703.085,446.804.5 %2.01,007.92394.5160.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์5,135.901,401.0072.7 %5.0855.74355.4158.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุตรดิตถ์7,059.225,083.1828.0 %5.0987.61283.1971.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนอุตรดิตถ์12,156.304,545.0062.6 %5.0358.69248.5030.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 130,330.7019,827.5634.6 %5.01,394.89218.5084.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 214,186.987,763.8945.3 %5.01,878.71326.5582.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์6,813.505,678.6216.7 %5.0384.1655.9685.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์77,320.8647,130.9939.0 %5.01,425.88747.7547.6 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์103,815.8018,835.9981.9 %5.0900.05721.4719.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์641,911.1315,773.3397.5 %5.0739.51291.5960.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพิชัย46,791.597,552.0083.9 %5.0773.4081.6689.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์223,827.2022,355.9690.0 %5.02,397.781,668.2030.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ 5,518.493,170.0042.6 %5.0778.44329.8657.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์3,820.801,073.0071.9 %5.0637.45189.1570.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์47,728.5916,461.0165.5 %5.05,464.623,229.4240.9 %5.0
รวม 1,593,624 359,180 77.46 % 59,301 23,427 60.50 %