จังหวัดแพร่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่3,311.46517.0084.4 %5.0500.0140.8691.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแพร่188,176.554,577.4097.6 %5.080.961.0098.8 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่11,842.3111,573.002.3 %1.093.450.9599.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่3,128.411,600.0048.9 %5.0431.8849.6688.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดแพร่3,416.281,593.0053.4 %5.0709.18118.4083.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่20,641.7815,043.0027.1 %5.01,983.26551.1972.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองแพร่5,367.891,613.0070.0 %5.0288.038.4097.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสูงเม่น4,138.15839.0079.7 %5.0199.4438.0080.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเด่นชัย3,974.58514.0087.1 %5.0184.3152.2571.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอง6,547.56940.0085.6 %5.0361.9550.3586.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลอง4,098.84564.0086.2 %5.0332.410.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร้องกวาง4,303.94638.0085.2 %5.0232.9347.5079.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังชิ้น3,697.35530.0085.7 %5.0323.430.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วงไข่5,632.36473.0091.6 %5.0168.330.9599.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่13,683.396,575.1651.9 %5.0994.432,224.90-123.7 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแพร่4,603.532,699.0041.4 %5.0994.42349.0064.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่3,415.99ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5671.14313.9453.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดแพร่2,950.014,010.03-35.9 %0.0461.96399.9413.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่9,564.603,270.5665.8 %5.01,317.681,240.775.8 %2.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่2,395.133,039.00-26.9 %0.0503.01350.7230.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่132,305.663,138.5097.6 %5.04,616.78830.2382.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่17,725.3612,254.3730.9 %5.01,355.711,921.93-41.8 %0.0
ท่าอากาศยานแพร่62,278.1328,431.9054.3 %5.0490.6985.5082.6 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)12,388.3124,326.62-96.4 %0.04,194.805,327.60-27.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่3,830.842,949.3323.0 %5.0709.18388.5545.2 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)14,005.6322,197.00-58.5 %0.04,132.06769.2581.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่3,722.35361.0090.3 %5.070.9966.905.8 %2.5
สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่3,497.74780.0077.7 %5.0717.3467.6290.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่3,106.86402.0087.1 %5.0557.06221.6660.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่4,064.282,720.1833.1 %5.0842.30117.5186.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดแพร่15,403.7721,960.77-42.6 %0.01,450.811,515.11-4.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่5,607.905,522.001.5 %0.51,279.65249.9280.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่8,739.451,490.0083.0 %5.0861.31185.6178.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่9,421.388,471.5310.1 %5.02,489.0473.5997.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่13,409.981,596.0088.1 %5.0861.311,025.68-19.1 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่4,996.313,297.5034.0 %5.0880.31934.71-6.2 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่7,650.022,109.0072.4 %5.0809.35458.8543.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่4,455.884,094.008.1 %4.01,032.46198.6980.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแพร่3,531.602,973.0015.8 %5.0344.9330.2991.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่12,915.052,887.0077.6 %5.0823.29302.4063.3 %5.0
รจจ.แพร่ 43,639.5229,509.8132.4 %5.0870.12385.2455.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่2,266.66705.0068.9 %5.0294.53167.4843.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่3,908.091,398.0064.2 %5.0785.25365.0353.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่3,757.191,486.0060.4 %5.0576.07225.9960.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแพร่5,500.297,543.92-37.2 %0.01,203.60415.1565.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่3,820.853,197.0916.3 %5.0727.23213.4070.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแพร่10,820.2823,021.71-112.8 %0.03,181.22401.5887.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 (จังหวัดแพร่ และน่าน)13,461.1013,185.332.0 %1.03,255.79672.6579.3 %5.0
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 251,806.6010,807.5579.1 %5.01,574.20372.4076.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต1 34,440.6514,530.5157.8 %5.01,457.98346.4876.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่2,723.293,780.29-38.8 %0.0294.94256.3213.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคแพร่121,933.5239,087.0067.9 %5.01,580.99367.7576.7 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่38,389.1522,993.0040.1 %5.0671.79151.6877.4 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่32,092.603,415.0089.4 %5.0891.87159.5082.1 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่33,368.1911,679.9965.0 %5.0790.37329.2458.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพลอง31,765.359,737.0069.3 %5.0715.17453.7536.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสอง41,160.5710,947.0073.4 %5.0763.54326.8057.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่17,771.115,459.0069.3 %5.01,865.331,348.7927.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ 3,788.084,443.12-17.3 %0.0823.29358.4856.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่8,440.05393.0095.3 %5.0576.07199.2465.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่59,137.8226,452.7155.3 %5.04,203.763,597.7714.4 %5.0
รวม 1,208,522 456,342 62.24 % 66,455 31,727 52.26 %