จังหวัดน่าน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน2,582.41758.0070.6 %5.0587.740.9599.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน12,463.8623,377.34-87.6 %0.075.90135.58-78.6 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน4,497.212,205.0051.0 %5.0834.94252.0469.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดน่าน3,171.201,655.0047.8 %5.0796.910.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่น่าน17,530.929,521.3045.7 %5.01,869.81476.9074.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองน่าน4,467.981,009.0077.4 %5.0299.9785.7971.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสา17,838.231,075.0094.0 %5.0411.7166.9183.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาน้อย5,081.79364.0092.8 %5.0381.1482.1278.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหมื่น484.86603.00-24.4 %0.0398.6199.5375.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จริม3,373.90546.0083.8 %5.0288.3798.2365.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหลวง4,499.67379.0091.6 %5.0195.8063.4267.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวังผา3,919.61868.0077.9 %5.0329.4933.5489.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปัว3,895.72353.0090.9 %5.0394.1583.4078.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงกลาง3,747.63505.0086.5 %5.0330.4734.5389.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งช้าง7,147.72686.0090.4 %5.0451.5197.7478.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อเกลือ3,363.36221.0093.4 %5.0398.9998.6275.3 %5.0
ด่านศุลกากรทุ่งช้าง6,442.626,840.00-6.2 %0.01,160.01529.6654.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน5,010.485,169.70-3.2 %0.01,462.471,766.11-20.8 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดน่าน5,891.422,492.0057.7 %5.01,158.201,082.266.6 %3.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน3,483.171,721.0050.6 %5.0834.94340.6159.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดน่าน2,902.251,120.0061.4 %5.0700.69449.8535.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน6,455.822,260.0065.0 %5.01,429.521,667.32-16.6 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 75,501.604,634.4815.8 %5.01,348.5266.4095.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน33,619.233,546.6189.5 %5.06,618.681,045.4384.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน6,309.173,654.1642.1 %5.01,638.701,449.4111.6 %5.0
ส.ป.ก. น่าน3,594.362,036.0043.4 %5.01,718.61973.9043.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน6,989.729,126.03-30.6 %0.01,291.33452.5265.0 %5.0
ท่าอากาศยานน่านนคร90,307.7298,525.00-9.1 %0.0962.74342.2264.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน5,475.142,124.0061.2 %5.01,272.31546.2557.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน1,775.62782.0056.0 %5.072.5482.65-13.9 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดน่าน3,551.651,322.0062.8 %5.0853.96113.8286.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน2,920.661,369.0053.1 %5.0701.83291.3758.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน4,495.572,490.0044.6 %5.01,025.58321.1568.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดน่าน9,971.4120,247.24-103.1 %0.01,861.791,174.8936.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน9,445.404,178.4355.8 %5.02,907.67163.8894.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน3,875.741,465.8262.2 %5.0968.06391.1059.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน6,433.376,959.00-8.2 %0.01,272.29118.4090.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน11,743.662,092.3882.2 %5.0758.88335.5655.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน4,858.532,782.4042.7 %5.01,163.30652.4943.9 %5.0
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดน่าน6,764.232,629.0061.1 %5.0968.03217.9277.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน4,378.842,593.0040.8 %5.01,063.13189.5382.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน2,879.121,526.0047.0 %5.0663.8136.8794.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน12,010.491,789.0085.1 %5.01,081.07372.7965.5 %5.0
รจจ.น่าน 36,501.0820,169.8144.7 %5.0931.55934.44-0.3 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน3,329.24939.0071.8 %5.0606.75254.2158.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน3,669.722,187.0040.4 %5.0461.66229.6950.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่าน2,747.26824.0070.0 %5.0644.78174.2573.0 %5.0
สปส.จ.น่าน6,009.554,856.4219.2 %5.01,291.31259.8279.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน3,926.792,733.0030.4 %5.01,082.15138.7787.2 %5.0
กลุ่มโบราณคดีและอนุรักษ์โบราณสถานสาขาน่าน2,869.701,287.0055.2 %5.01,180.05244.8879.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดน่าน4,938.575,278.97-6.9 %0.01,101.17204.6081.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 139,895.3722,684.2243.1 %5.02,656.10533.0079.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2419,469.5613,244.1396.8 %5.02,157.74500.0376.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่าน4,788.802,891.0039.6 %5.0341.73177.7248.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคน่าน87,264.4842,815.0050.9 %5.01,712.86898.6047.5 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน27,644.36ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,042.30ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพปัว28,390.827,401.1273.9 %5.01,008.27257.4374.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสาไม่ครบ1,654.85ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ467.40ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน9,272.1317,064.42-84.0 %0.02,171.83703.8067.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน 3,105.841,702.0045.2 %5.0763.9659.7392.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน3,187.222,291.0028.1 %5.0682.79232.7965.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน 23,479.0510,784.0054.1 %5.04,712.681,626.8265.5 %5.0
รวม 1,047,998 398,752 61.95 % 68,512 24,315 64.51 %