จังหวัดพะเยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา2,544.67529.0079.2 %5.0445.43249.2344.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพะเยา8,386.736,177.0026.3 %5.042.81122.24-185.5 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา3,049.331,461.0052.1 %5.0375.02192.8748.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา3,358.631,160.2065.5 %5.0692.6331.8095.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พะเยา14,913.0011,755.0021.2 %5.01,871.63448.0776.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพะเยา4,663.772,197.0052.9 %5.0404.7552.4787.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคำ3,957.501,197.0069.8 %5.0478.1459.9587.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอกคำใต้3,801.101,134.0070.2 %5.0249.8719.7492.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุน3,706.27610.0083.5 %5.0295.2233.2588.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปง3,579.23652.0081.8 %5.0448.5367.1385.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ใจ3,734.27536.0085.6 %5.0207.6167.3867.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงม่วน3,487.83253.0092.7 %5.0486.3651.4489.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูซาง3,624.60406.0088.8 %5.0479.0559.9587.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเย�7,817.633,581.7354.2 %5.01,263.111,023.1519.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพะเยา4,091.731,386.0066.1 %5.01,054.45621.1641.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา2,865.821,171.0059.1 %5.0654.60177.4972.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา2,667.101,325.0050.3 %5.0540.50358.1233.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา3,874.331,824.0052.9 %5.0901.811,433.21-58.9 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา2,599.603,882.12-49.3 %0.0593.47491.2417.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา9,563.373,490.3363.5 %5.01,415.24764.7546.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา4,673.372,986.0036.1 %5.0920.83303.7067.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา14,422.206,426.4755.4 %5.01,434.26482.2866.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา4,757.734,058.0014.7 %5.01,126.25344.8569.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพะเยา1,729.501,034.0040.2 %5.057.7651.3611.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา3,383.37653.0080.7 %5.0768.70ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา3,080.271,215.0060.6 %5.0673.62329.5551.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา3,778.301,574.5458.3 %5.0768.70376.5351.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดพะเยา5,900.6728,210.46-378.1 %0.01,624.422,288.82-40.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา4,436.034,139.006.7 %3.01,110.99136.7487.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา3,635.7385.0097.7 %5.0750.19188.7474.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา6,094.437,820.13-28.3 %0.01,187.05177.0085.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา3,327.571,487.0055.3 %5.0385.31527.10-36.8 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา3,689.873,482.805.6 %2.5958.86463.7651.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา3,908.402,561.0034.5 %5.0787.71230.3170.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา4,003.832,071.0048.3 %5.0882.79131.8285.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา2,870.332,056.0028.4 %5.0552.26106.5880.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา12,980.432,128.0083.6 %5.01,076.39393.8063.4 %5.0
เรือนจำจังหวัดพะเยา35,077.8033,235.465.3 %2.5844.20561.2833.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา2,736.13767.0072.0 %5.0458.93168.3563.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา3,248.702,918.6310.2 %5.0692.63169.2075.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา2,845.00818.0071.2 %5.0597.55312.6547.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา5,060.174,013.1920.7 %5.01,187.05801.3532.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยาไม่ครบ1,782.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ144.27ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา3,420.102,816.0017.7 %5.0768.70220.9971.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 156,199.1610,900.0080.6 %5.01,193.82441.6663.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 223,549.7711,379.0051.7 %5.02,084.57553.7373.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา3,901.164,453.00-14.1 %0.0231.1913.4394.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา165,559.736,792.4195.9 %5.01,263.59401.0068.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา52,229.5128,824.0044.8 %5.0907.99432.5052.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้12,409.177,715.0037.8 %5.0642.05281.9456.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ12,479.30ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา 3,255.801,504.0053.8 %5.0711.65554.6022.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา2,555.20724.0071.7 %5.0483.46222.2654.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา17,523.6710,071.3142.5 %5.04,515.223,939.3512.8 %5.0
รวม 572,530 243,646 57.44 % 43,780 21,932 49.90 %