จังหวัดเชียงราย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย2,786.59711.0074.5 %5.0629.66201.5468.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย23,428.0514,066.0040.0 %5.088.24133.66-51.5 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย11,765.8212,983.38-10.3 %0.0104.140.9599.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย3,567.142,861.0019.8 %5.01,009.99286.8071.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย3,103.282,121.0031.7 %5.0838.8752.3493.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย24,330.7111,215.0053.9 %5.02,911.59933.3667.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงราย4,495.082,421.0046.1 %5.0389.0350.3987.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จัน4,166.97968.0076.8 %5.0335.1158.5682.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สาย3,749.151,198.0068.0 %5.0380.8770.8781.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพาน3,862.191,111.0071.2 %5.0418.1176.5681.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงป่าเป้า3,786.98538.0085.8 %5.0544.2569.4187.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงของ3,629.06516.0085.8 %5.0571.0235.6093.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สรวย3,831.92439.0088.5 %5.0344.9819.0294.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงแสน3,786.98479.0087.4 %5.0419.3350.4288.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทิง3,673.49712.0080.6 %5.0393.2570.4482.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าแดด4,612.40811.0082.4 %5.0263.4378.7670.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงชัย3,786.98693.0081.7 %5.0267.0655.0079.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพญาเม็งราย3,468.18400.0088.5 %5.0261.2766.5074.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแก่น3,710.74400.0089.2 %5.0484.5166.5086.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนตาล3,523.40430.0087.8 %5.0252.7117.2593.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ฟ้าหลวง3,786.98181.0095.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาว4,746.30439.0090.8 %5.0177.1160.0966.1 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สาย72,932.9651,686.9029.1 %5.02,361.60423.7582.1 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงแสน15,427.895,699.0063.1 %5.01,447.57523.3963.8 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงของ5,243.8228,726.80-447.8 %0.01,284.75153.4388.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย9,578.227,432.5022.4 %5.02,093.902,116.65-1.1 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย4,836.532,336.0051.7 %5.0648.68162.6974.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงราย4,824.653,360.0030.4 %5.01,314.24578.5556.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย3,771.501,811.0052.0 %5.0914.90218.3476.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย3,160.931,978.4037.4 %5.0857.86202.1876.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย10,769.322,171.0079.8 %5.03,805.342,064.8845.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย3,246.853,303.79-1.8 %0.0723.73201.0772.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย5,964.293,009.8249.5 %5.01,918.251,228.5036.0 %5.0
ส.ป.ก. เชียงราย5,245.393,802.0527.5 %5.01,485.38413.0972.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย 5,389.4815,233.00-182.6 %0.01,390.31296.4078.7 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย3,355.183,871.08-15.4 %0.0914.902,157.13-135.8 %0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)11,102.7214,037.09-26.4 %0.03,949.711,251.1568.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย4,088.497,460.00-82.5 %0.090.4565.6427.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย (กลุ่มงานอากาศเกษตร)10,412.88409.0096.1 %5.0496.5558.8888.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย3,140.43603.0080.8 %5.0857.86115.4686.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย2,799.18924.0067.0 %5.0705.73161.5077.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย4,118.013,840.006.8 %3.01,105.07116.9989.4 %5.0
สำน้กงานจังหวัดเชียงราย7,310.2538,152.65-421.9 %0.02,341.113,949.08-68.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย5,153.515,714.00-10.9 %0.01,599.48678.2357.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย3,521.072,002.0043.1 %5.01,009.99231.8077.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย19,740.0311,180.2043.4 %5.03,339.47184.6594.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงราย11,256.6663,134.00-460.9 %0.0819.83761.897.1 %3.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย4,660.552,929.1037.2 %5.01,181.12671.8343.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย4,068.312,514.0038.2 %5.01,067.04242.8477.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย7,907.573,972.3049.8 %5.02,055.87531.1374.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย3,236.534,087.50-26.3 %0.0819.8391.7188.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย14,807.908,384.0043.4 %5.0548.75250.7554.3 %5.0
เรือนจำกลางเชียงราย3,299,532.80111,705.0096.6 %5.028,171.12830.8897.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย3,133.1071.5197.7 %5.0591.63155.5873.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย9,372.97319.4996.6 %5.01,390.31632.7054.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย4,913.841,737.0064.7 %5.0819.83460.8943.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย7,802.188,209.62-5.2 %0.01,694.56823.1051.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย4,009.741,961.0051.1 %5.01,200.15386.9267.8 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย9,707.775,380.8644.6 %5.01,276.21193.3784.8 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย8,555.922,695.8068.5 %5.01,567.3660.8096.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (จังหวัดเชียงราย และพะเยา)75,937.102,175.5097.1 %5.03,266.35524.0384.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 144,462.1117,672.1160.3 %5.0916.62613.8333.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 235,799.2713,266.1262.9 %5.02,698.08446.5883.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 311,367.818,670.5123.7 %5.02,712.50335.9787.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 447,327.4810,740.0977.3 %5.01,552.66908.0841.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงราย18,062.544,145.8177.0 %5.0382.75555.60-45.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย16,625.9029,917.00-79.9 %0.0808.91570.9329.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย29,550.0813,320.0054.9 %5.0951.15359.6862.2 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย129,489.8234,740.0073.2 %5.01,100.53975.9511.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย23,835.0532,000.00-34.3 %0.0981.632,030.00-106.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย22,415.9710,303.0054.0 %5.0831.98809.772.7 %1.0
วิทยาลัยการอาชีพเทิง21,615.6812,000.0044.5 %5.0851.18712.5016.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง88,323.218,700.0090.1 %5.0778.62807.50-3.7 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย18,617.2916,591.4810.9 %5.02,375.712,523.37-6.2 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย 3,440.862,194.0036.2 %5.0971.96440.8054.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย2,841.742,164.2323.8 %5.0743.76191.4574.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย 60,620.6011,400.0081.2 %5.04,388.843,997.138.9 %4.0
รวม 4,400,031 721,538 83.60 % 117,258 42,905 63.41 %