จังหวัดแม่ฮ่องสอน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน2,793.59464.0083.4 %5.0667.17145.3078.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน14,963.818,524.0043.0 %5.074.2499.79-34.4 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน15,887.042,793.0082.4 %5.092.490.00100.0 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน21,169.7417,986.1215.0 %5.0126.30217.67-72.3 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน4,815.402,984.0038.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน2,531.011,032.0059.2 %5.0271.2739.7485.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน4,007.341,283.0068.0 %5.0487.1339.7491.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน10,445.496,828.3034.6 %5.01,285.80333.0674.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สะเรียง3,917.36768.0080.4 %5.0718.680.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปาย3,877.46525.0086.5 %5.0300.4242.7585.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนยวม4,336.48353.0091.9 %5.0394.900.01100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่่่่่่่่ลาน้อย3,786.81492.0087.0 %5.0552.7654.1590.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสบเมย3,709.00296.0092.0 %5.0697.7866.5090.5 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สะเรียง5,829.973,257.0044.1 %5.01,155.07567.5450.9 %5.0
ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน4,751.313,056.0035.7 %5.0582.98454.1022.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน4,821.924,461.077.5 %3.5990.44487.3550.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาแม่สะเรียง2,463.541,961.1020.4 %5.0888.30246.0772.3 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,043.92979.0067.8 %5.0686.1814.3197.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน5,057.491,432.0071.7 %5.0829.01274.2066.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน3,853.901,291.0066.5 %5.0895.36145.6183.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,055.29551.0082.0 %5.0762.2589.5688.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน5,113.662,544.0050.3 %5.01,484.85913.9338.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน1,915.122,871.00-49.9 %0.0354.5777.5678.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน4,817.351,161.0075.9 %5.01,313.71277.4078.9 %5.0
ส.ป.ก. แม่ฮ่องสอน3,316.402,033.0638.7 %5.0800.2832.5595.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,860.565,716.97-48.1 %0.0933.39107.6188.5 %5.0
ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน 77,817.5039,768.0048.9 %5.0462.38454.101.8 %0.5
ท่าอากาศยานปาย 37,294.586,909.9981.5 %5.0640.40154.0076.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,750.003,002.0019.9 %5.0990.44178.1182.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอน3,564.951,540.0056.8 %5.079.942.8596.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,541.82793.0077.6 %5.0895.3657.9593.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,903.06952.0067.2 %5.0648.15157.9975.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน3,822.252,647.0030.7 %5.01,009.45110.7089.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน5,603.3018,725.00-234.2 %0.01,484.850.00100.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน5,655.353,205.4943.3 %5.01,503.87217.5585.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน1,104.831,484.00-34.3 %0.0600.05190.6668.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน4,514.204,102.549.1 %4.51,066.500.9599.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดแม่ฮ่องสอน11,850.812,512.0378.8 %5.0743.22426.3942.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,983.233,008.0024.5 %5.01,085.52333.8969.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่อนสอน4,393.981.00100.0 %5.0990.44153.9384.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,615.851,269.0064.9 %5.0857.33142.2083.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,893.41735.0074.6 %5.0535.840.00100.0 %5.0
สพ.แม่ฮ่องสอน4,126.651,517.4063.2 %5.0306.01234.2623.4 %5.0
เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน 26,879.9718,237.6732.2 %5.0870.40640.2526.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,240.03672.0079.3 %5.0629.13129.1479.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,493.041,030.0070.5 %5.0857.33319.4062.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮองสอน2,526.97629.0075.1 %5.0684.88185.9572.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,813.012,619.3631.3 %5.0990.44400.5259.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,345.60939.0071.9 %5.0819.29147.0882.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,760.252,098.0044.2 %5.0601.2187.9285.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 122,733.9411,258.5350.5 %5.02,103.06152.0092.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 233,937.7513,672.0859.7 %5.02,240.95348.2784.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน17,301.353,577.8079.3 %5.0226.03545.11-141.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน45,406.169,907.2778.2 %5.0814.4748.6094.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง19,022.157,308.9961.6 %5.01,190.23424.8464.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน7,294.7812,044.16-65.1 %0.01,199.121,182.861.4 %0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 3,505.081,605.0054.2 %5.0876.34158.2681.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,863.96645.0077.5 %5.0648.1482.6287.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน47,483.951,087.0497.7 %5.03,705.363,192.6713.8 %5.0
รวม 575,185 255,145 55.64 % 47,588 15,588 67.24 %