จังหวัดนครสวรรค์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์3,046.28973.0068.1 %5.0187.93152.0419.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นครสวรรค์12,293.225,177.0057.9 %5.077.5078.56-1.4 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เขากบ จ.นครสวรรค์13,985.0613,666.882.3 %1.064.1449.4922.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์5,484.8211,319.00-106.4 %0.01,375.87252.1381.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์3,598.072,011.0044.1 %5.0786.380.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครสวรรค์77,495.2240,475.1347.8 %5.04,456.472,254.0849.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์3,812.762,511.5934.1 %5.0709.86609.3214.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาเมืองนครสวรรค์3,500.612,465.6029.6 %5.0309.03152.0050.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาลาดยาว3,497.55652.0081.4 %5.0379.70190.0050.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาตาคลี3,037.28558.0081.6 %5.0329.68247.0025.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาท่าตะโก3,029.98504.0083.4 %5.0260.22190.0027.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์5,306.702,714.0048.9 %5.01,185.71843.4728.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์3,347.001,648.0050.8 %5.0369.8439.4189.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์3,456.711,882.0045.6 %5.0786.38178.4677.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์6,867.015,598.1218.5 %5.01,851.271,732.766.4 %3.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 95,969.034,777.0020.0 %5.02,058.061,994.013.1 %1.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์3,237.075,073.00-56.7 %0.0667.710.00100.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์5,531.015,614.08-1.5 %0.01,489.97333.4877.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์6,198.975,562.0010.3 %5.01,242.77294.7076.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์12,877.6223,761.00-84.5 %0.01,775.21465.0073.8 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค์)8,531.969,422.70-10.4 %0.02,635.00439.8583.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค�4,115.472,328.0043.4 %5.0938.51361.4861.5 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 (จ.นครสวรรค์)87,447.698,267.0090.5 %5.04,619.90776.8283.2 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)12,613.4911,801.786.4 %3.04,052.571,821.8155.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์4,173.651,585.0062.0 %5.01,033.5989.0091.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครสวรรค์3,247.141,734.0046.6 %5.0791.55203.5874.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์4,152.664,007.893.5 %1.51,014.57245.2875.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์9,948.53106,604.33-971.6 %0.01,908.322,355.65-23.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์13,448.437,929.0041.0 %5.03,866.14110.0397.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์9,141.9610,042.00-9.8 %0.02,440.771,101.0854.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์7,329.6017,274.58-135.7 %0.01,302.32201.1784.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์4,834.361,895.0060.8 %5.01,033.57492.9852.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์4,391.362,745.9037.5 %5.0995.54408.5559.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์6,039.853,478.0042.4 %5.01,223.73316.9674.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์5,515.664,708.0014.6 %5.01,337.85537.6759.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์4,579.203,676.0019.7 %5.01,033.59179.6082.6 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 6 จังหวัดนครสวรรค์464,703.5927,198.2394.1 %5.0882.19580.1234.2 %5.0
สถานพินิจและค้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์72,068.9714,861.0079.4 %5.0776.57195.2774.9 %5.0
รจก.นครสวรรค์ 93,471.4177,039.0017.6 %5.01,464.55859.4741.3 %5.0
ทสป.หนองน้ำขุ่น 12,888.4215,232.00-18.2 %0.0603.77438.4827.4 %5.0
เรือนจำชั่วคราวคลองโพธิ์3,601.275,456.81-51.5 %0.0356.602.8599.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์2,871.321,109.0061.4 %5.0577.2086.9284.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์3,956.043,222.0018.6 %5.0900.47315.3565.0 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์31,051.3718,386.5240.8 %5.01,713.18109.0593.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์3,309.782,321.0029.9 %5.0641.89314.4751.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์3,624.198,506.80-134.7 %0.01,152.36618.2346.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์3,928.772,317.6441.0 %5.0900.46324.4264.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์4,178.044,361.00-4.4 %0.0976.52439.2455.0 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์30,082.596,687.0077.8 %5.01,204.76342.8771.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 (จังหวัดนครสวรรค์และอุทัยธานี)28,179.5017,437.1438.1 %5.03,646.0459.9598.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 123,126.3216,405.9329.1 %5.01,348.05522.5961.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 235,509.3315,307.3456.9 %5.01,301.24426.1867.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศีกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3118,563.3617,657.9885.1 %5.01,702.34585.2065.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครสวรรค์8,024.646,324.0021.2 %5.0268.2480.7369.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์118,417.3961,222.0048.3 %5.01,849.17752.9459.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์26,332.0214,690.0044.2 %5.01,050.67468.1155.4 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์52,667.4239,624.0024.8 %5.01,084.37360.2566.8 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์29,381.9031,408.00-6.9 %0.0914.451,907.24-108.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์89,087.9513,302.3185.1 %5.0865.45326.8062.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย14,805.5711,688.0021.1 %5.0817.29613.7524.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์13,395.0626,936.63-101.1 %0.02,222.452,573.86-15.8 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์12,322.7323,404.65-89.9 %0.04,043.21127.3096.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 32,225.5128,020.0013.1 %5.01,220.96854.9630.0 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 3,588.091,671.0053.4 %5.01,197.29304.7074.6 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์190,624.75ไม่ครบประเมินไม่ได้0.52,139.28ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ 4,103.743,480.7515.2 %5.0976.54604.5938.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์3,537.122,221.0037.2 %5.0634.25480.0224.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์42,154.1252,952.99-25.6 %0.04,733.191,529.2467.7 %5.0
รวม 1,760,241 904,893 48.59 % 91,949 36,904 59.87 %