จังหวัดอุทัยธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี2,690.381,320.0050.9 %5.0452.83162.3464.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี4,374.033,678.4315.9 %5.0700.03184.5473.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี3,676.202,280.0038.0 %5.0795.120.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี17,632.8916,982.003.7 %1.52,433.05636.2273.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองฉาง4,186.30857.0079.5 %5.0245.120.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยคต3,697.96490.0086.7 %5.0236.1441.5382.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุทัยธานี6,582.90901.0086.3 %5.0259.5551.2180.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพืนที่สาขาทัพทัน5,789.49786.0086.4 %5.0216.5251.8876.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างอารมณ์3,842.57572.0085.1 %5.0196.990.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองขาหย่าง4,987.23478.0090.4 %5.0157.600.9099.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไร่4,042.21760.0081.2 %5.0524.09101.4980.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานสัก4,268.93599.0086.0 %5.0346.9376.6777.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี5,317.507,142.56-34.3 %0.01,004.29678.0832.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุทัยธานี7,753.812,262.0070.8 %5.01,061.33862.9618.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี4,792.941,192.0075.1 %5.0955.75656.7831.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี6,860.371,562.0077.2 %5.0680.99592.7413.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี10,967.21754.2093.1 %5.02,316.39659.1671.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี6,470.465,556.2014.1 %5.0689.86733.21-6.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี4,886.564,866.720.4 %0.51,194.44285.7776.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี9,433.454,881.0048.3 %5.01,012.01166.9583.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี8,823.0813,435.72-52.3 %0.01,311.3749.4996.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี7,268.404,430.8839.0 %5.0814.62608.4025.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี6,972.411,862.0073.3 %5.0776.0973.5690.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี4,468.83860.0080.8 %5.0585.94418.8828.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี3,711.763,735.30-0.6 %0.0795.08149.1081.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี11,240.083,880.0065.5 %5.01,275.602,001.31-56.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุทัยธานี6,145.104,760.0022.5 %5.01,099.37666.9039.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี3,983.482,677.0032.8 %5.0795.11113.2085.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี11,948.6412,058.44-0.9 %0.01,950.85123.1193.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี13,290.512,694.0079.7 %5.0757.08301.3860.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี4,222.313,011.0028.7 %5.0833.15460.1844.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี4,316.221,973.0054.3 %5.0833.14202.9275.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุทัยธานี5,334.612,943.7244.8 %5.0844.25418.1050.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี2,685.581,907.0029.0 %5.0528.8834.4593.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุทัยธานี12,818.082,243.0082.5 %5.01,017.43215.8578.8 %5.0
เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี36,739.1229,932.6118.5 %5.0727.53472.5735.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี3,424.36861.0074.9 %5.0733.830.9599.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี3,495.891,504.0057.0 %5.0628.03102.6983.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี15,900.811,625.0089.8 %5.04,788.47171.4496.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคม จ.อุทัยธานี6,062.106,038.300.4 %0.5852.16340.1060.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี7,393.053,306.0055.3 %5.0795.11128.2583.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษาบอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานี8,180.18768.2990.6 %5.01,327.5690.9793.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 138,988.3816,094.1858.7 %5.0943.50634.1632.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 216,306.8115,312.006.1 %3.02,366.15536.3077.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานี6,082.595,932.032.5 %1.0295.06145.7650.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี66,210.7140,008.0039.6 %5.01,245.25478.5261.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี40,318.2126,500.4034.3 %5.0833.771,294.53-55.3 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี18,235.209,053.8950.3 %5.0666.13272.5959.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี13,385.8723,541.00-75.9 %0.01,838.191,742.685.2 %2.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี 5,181.512,022.0061.0 %5.0845.14247.2670.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี4,451.121,984.0055.4 %5.0509.87205.6559.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี20,427.4715,568.0023.8 %5.04,377.671,667.5061.9 %5.0
รวม 540,266 320,442 40.69 % 53,470 20,314 62.01 %