จังหวัดกำแพงเพชร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร2,844.33968.0066.0 %5.0529.4450.5290.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กำแพงเพชร10,258.135,356.7047.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร3,100.902,212.0028.7 %5.0529.51191.8863.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร3,980.311,938.0051.3 %5.0757.6454.8592.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร15,193.578,712.7042.7 %5.02,069.75914.8555.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกำแพงเพชร6,380.901,790.0071.9 %5.0409.990.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขาณุวรลักษบุรี5,282.271,208.0077.1 %5.0448.4951.6788.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองขลุง4,324.82590.0086.4 %5.0341.65130.1661.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรานกระต่าย3,960.13481.0087.9 %5.0253.3131.5687.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานกระบือ3,975.27998.0074.9 %5.0303.050.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองลาน3,814.77796.1479.1 %5.0360.4758.1183.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรงาม3,947.76802.0079.7 %5.0268.950.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามัคคี4,060.21562.0086.2 %5.0383.7433.2291.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชร4,793.446,374.77-33.0 %0.01,252.05960.2723.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกำแพงเพชร4,659.552,998.0035.7 %5.01,214.03460.7562.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร3,904.611,846.0052.7 %5.0814.68179.8977.9 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 435,536.3540,379.17-13.6 %0.05,928.689,123.80-53.9 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร3,260.891,603.0050.8 %5.0548.30398.7627.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร5,846.383,125.0046.5 %5.01,315.16788.5040.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร2,660.223,845.00-44.5 %0.0600.69269.9155.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร5,520.651,410.0074.5 %5.01,518.271,292.0014.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร5,113.792,185.0057.3 %5.01,328.12637.5052.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร12,594.2127,846.22-121.1 %0.05,808.10219.4596.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร4,133.692,407.2041.8 %5.0997.0383.1391.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากำแพงเพชร2,364.91427.0081.9 %5.068.9236.1947.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชร3,804.251,404.0063.1 %5.0871.7451.4294.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกำแพงเพชร3,087.661,076.0065.2 %5.0662.56459.8030.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร3,610.453,244.6310.1 %5.0525.40290.6644.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร5,658.585,860.00-3.6 %0.01,271.07218.5082.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกำแพงเพชร4,196.416,005.00-43.1 %0.01,042.88682.1034.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร3,785.303,058.0019.2 %5.0833.71180.9778.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร19,634.1321,382.10-8.9 %0.02,088.76504.1275.9 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร16,131.0216,766.00-3.9 %0.02,162.362,567.85-18.8 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร12,947.333,325.0074.3 %5.0795.671,050.70-32.1 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชร3,733.481,675.0055.1 %5.0795.69236.4870.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร5,147.353,187.0038.1 %5.01,175.99513.8456.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร4,518.412,346.4048.1 %5.01,042.87384.0863.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร8,984.623,407.0062.1 %5.0700.5967.6590.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร12,501.652,647.0078.8 %5.0738.63462.0437.4 %5.0
เรือนจำกลางกำแพงเพชร 83,312.2647,032.0043.5 %5.01,333.75855.9035.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร2,948.021,189.0059.7 %5.0567.480.9599.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร3,626.651,768.0051.2 %5.0833.7133.2096.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร2,814.491,483.0047.3 %5.0567.48227.1160.0 %5.0
สปส.จ.กำแพงเพชร5,256.584,750.349.6 %4.51,156.97648.1344.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร3,428.821,613.0053.0 %5.0776.65343.5955.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกำแพงเพชร4,518.455,057.14-11.9 %0.0961.78113.4488.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และพิจิตร)31,078.6812,144.5460.9 %5.02,806.11672.2076.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 136,438.7919,174.3347.4 %5.01,631.99270.2683.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 214,930.3615,288.00-2.4 %0.01,775.701,178.5633.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร946.985,772.00-509.5 %0.0251.50446.50-77.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร82,218.0352,059.0036.7 %5.01,510.611,038.7731.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร26,420.591,620.0093.9 %5.0906.09313.5065.4 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร38,205.588,909.0076.7 %5.0834.97352.4557.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี28,144.72842.0097.0 %5.0835.56256.5069.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร21,758.0420,847.994.2 %2.01,876.351,644.9212.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร 3,473.702,320.0033.2 %5.0795.67278.5965.0 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 218,633.076,165.5366.9 %5.02,344.911,229.3047.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร3,248.731,085.0066.6 %5.0586.50337.2542.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร20,899.849,645.0053.9 %5.05,855.271,731.9270.4 %5.0
รวม 701,555 415,009 40.84 % 70,967 35,613 49.82 %