จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอยุธยา2,918.93774.0073.5 %5.0303.28137.0054.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา4,802.837,003.83-45.8 %0.0797.73204.3674.4 %5.0
สำนักงานคลังเขต 12,964.482,390.3719.4 %5.0825.930.9599.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,307.8321,031.00-535.8 %0.0569.4633.5494.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา224,826.9122,121.2010.9 %5.02,250.35465.0879.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา117,638.8011,820.0033.0 %5.02,736.40909.5466.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนครศรีอยุธยา4,780.472,320.0051.5 %5.0201.1461.1169.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนา4,131.331,010.0075.6 %5.0351.5640.3088.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าเรือ4,964.85802.0083.8 %5.0324.2467.9979.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้อย4,872.582,333.0052.1 %5.0223.2399.5855.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภาชี3,974.02593.0085.1 %5.0225.5933.5985.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผักไห่3,836.95335.0091.3 %5.0186.6552.8471.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครหลวง5,045.45906.0082.0 %5.0222.2863.3471.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดบัวหลวง3,938.99605.0084.6 %5.0266.4382.5569.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาราช3,830.16531.0086.1 %5.0146.142.0098.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพรก3,958.27603.0084.8 %5.0198.106.0097.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบาล4,715.01874.0081.5 %5.0148.7869.2753.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางไทร4,042.03854.0078.9 %5.0269.7155.3879.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางซ้าย4,755.30612.0087.1 %5.0206.45113.0145.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะหัน3,993.22644.0083.9 %5.0172.8542.4875.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะอิน5,220.751,559.0070.1 %5.0322.8565.8179.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทัย6,252.475,173.0017.3 %5.0283.8651.1682.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 14,643.286,940.04-49.5 %0.01,005.04434.2656.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 24,195.623,816.009.0 %4.5649.09930.00-43.3 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,114.222,375.0023.7 %5.0493.44197.3160.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,192.002,526.0051.3 %5.0930.87467.1649.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,481.462,254.0035.3 %5.0588.48410.0230.3 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 14,038.722,575.0036.2 %5.0662.43614.997.2 %3.5
สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,528.891,526.0056.8 %5.0474.42443.376.5 %3.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,118.261,608.0068.6 %5.01,327.64509.6861.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2,692.993,664.20-36.1 %0.0518.311,140.22-120.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,093.073,723.5126.9 %5.01,303.93522.6559.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,007.012,126.0046.9 %5.0816.71199.0475.6 %5.0
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๒4,516.0128.6599.4 %5.0968.82152.0084.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา7,956.9426,010.00-226.9 %0.01,676.96380.7077.3 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,269.483,751.0012.1 %5.0892.76290.6467.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,793.881,395.0063.2 %5.0692.0067.8590.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,421.612,242.0034.5 %5.0485.98415.9814.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,088.864,333.00-6.0 %0.0758.78171.2077.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,917.821.00100.0 %5.01,330.140.9599.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา6,403.407,811.00-22.0 %0.01,101.95645.1541.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา7,311.015,101.0030.2 %5.01,063.88256.6575.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา9,721.6513,231.44-36.1 %0.01,801.9374.6395.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา12,643.654,851.0061.6 %5.0664.56406.6538.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,512.478,105.00-79.6 %0.0797.68337.6057.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา7,864.325,672.0027.9 %5.01,158.98369.7768.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา7,266.364,178.6842.5 %5.01,139.94474.8658.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,917.836,004.00-22.1 %0.0740.6850.9393.1 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา9,465.036,921.0026.9 %5.0397.91263.9633.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา16,794.2311,405.0032.1 %5.0647.59205.3668.3 %5.0
รจก.พระนครศรีอยุธยา 155,967.2059,795.6561.7 %5.0597.31394.1734.0 %5.0
รจจ.พระนครศรีอยุธยา 95,331.9092,750.002.7 %1.01,210.031,137.106.0 %3.0
ทสบ.พระนครศรีอยุธยา 46,733.7334,976.4925.2 %5.0575.33172.3770.0 %5.0
ทสว.พระนครศรีอยุธยา 35,137.48100,032.01-184.7 %0.0582.8377.0086.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,380.751,081.0068.0 %5.0339.55199.9541.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,917.191,327.0073.0 %5.0922.110.9599.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,864.283,702.0023.9 %5.0740.60347.8653.0 %5.0
สปส.จ.พระนครศรีอยุธยา6,372.3610,350.00-62.4 %0.01,539.32504.2467.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,889.332,456.0036.9 %5.0778.79119.0784.7 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา28,539.386,104.7078.6 %5.01,333.92717.2546.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา27,991.703,151.3988.7 %5.0748.81152.9479.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา22,230.4129,323.34-31.9 %0.06,540.52195.1797.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑11,904.4814,618.63-22.8 %0.01,394.38519.4762.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 255,840.2618,827.1666.3 %5.02,878.30706.3275.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา969.561.0099.9 %5.0297.270.9599.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา80,006.591.00100.0 %5.01,417.800.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์26,804.021.00100.0 %5.0616.61253.7658.8 %5.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา21,545.191.00100.0 %5.0447.520.9599.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 103,139.5033,587.3867.4 %5.0647.90589.499.0 %4.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 20,363.401.00100.0 %5.0658.180.9599.9 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา163,175.2319,494.0088.1 %5.0523.85208.4460.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช 27,765.911.00100.0 %5.0471.930.9599.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเสนา 73,636.8814,816.9979.9 %5.0530.00500.975.5 %2.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา51,994.7023,503.2254.8 %5.09,748.972,259.2776.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 4,197.201,781.0057.6 %5.0835.72967.10-15.7 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,610.732,798.0022.5 %5.0417.37186.1755.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา20,534.8327,633.87-34.6 %0.03,300.024,799.22-45.4 %0.0
รวม 1,395,586 731,185 47.61 % 76,419 28,104 63.22 %