จังหวัดตาก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก2,716.401,009.0062.9 %5.0635.02182.5071.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตาก24,103.9610,522.8856.3 %5.067.03102.66-53.2 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.แม่สอด23,938.2825,956.30-8.4 %0.082.6866.8319.2 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์ จ.ตาก11,684.4911,462.001.9 %0.534.84102.67-194.7 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก3,754.237,292.43-94.2 %0.0939.29ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานคลังจังหวัดตาก3,850.152,348.0039.0 %5.0920.270.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตาก20,776.1812,216.0041.2 %5.02,802.851,369.7751.1 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สอด17,316.7119,058.50-10.1 %0.03,103.311,468.8452.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตาก6,495.282,388.0063.2 %5.01,186.491,562.52-31.7 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตาก4,906.213,293.0032.9 %5.01,243.54743.2540.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก3,522.793,514.000.2 %0.5901.25104.7688.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตาก3,469.371,642.0052.7 %5.0882.24627.5428.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก4,121.323,727.009.6 %4.51,208.64786.6034.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก4,018.124,265.12-6.1 %0.0586.95554.805.5 %2.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก6,021.335,992.000.5 %0.51,642.88783.7552.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตาก (ส.ป.ก.ตาก)4,262.134,155.002.5 %1.01,110.37314.5371.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตาก15,054.2712,426.0817.5 %5.01,124.54191.6483.0 %5.0
ท่าอากาศยานตาก24,711.054,142.0083.2 %5.0176.300.9599.5 %5.0
ท่าอากาศยานแม่สอด85,386.7474,981.4012.2 %5.01,211.09454.0062.5 %5.0
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ. ตาก4,248.141,754.0058.7 %5.01,110.43537.7351.6 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)17,564.3511,882.6832.3 %5.05,314.29525.9690.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก3,719.24775.0079.2 %5.097.2370.3427.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก(กลุ่มงานอากาศเกษตรดอยมูเซอ)1,426.73330.0076.9 %5.033.8226.5421.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก (กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกอุ้มผาง)1,426.73226.0084.2 %5.082.558.0090.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตาก3,242.611,220.0062.4 %5.0920.2859.8593.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตาก3,199.44467.0085.4 %5.0806.17169.0879.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก4,204.594,009.044.7 %2.01,129.45462.8059.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดตาก11,166.0024,130.00-116.1 %0.01,795.012,783.21-55.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตาก17,823.429,394.0047.3 %5.02,498.59813.4567.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก4,048.772,556.0036.9 %5.0996.33266.4073.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตาก112,246.298,536.1992.4 %5.04,648.04142.7096.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก4,167.473,053.0026.7 %5.0977.31524.5646.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก6,210.044,562.2126.5 %5.0792.26393.3950.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก3,738.302,036.0045.5 %5.0977.31234.8876.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก3,644.951,933.9246.9 %5.0725.20280.7361.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก3,989.032,033.4049.0 %5.0749.1253.3192.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตาก7,200.762,327.0067.7 %5.0405.44478.92-18.1 %0.0
เรือนจำกลางตาก 54,761.5849,080.6510.4 %5.01,193.26569.5452.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก3,059.411,018.0066.7 %5.0692.07158.9077.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก7,586.782,940.0061.2 %5.01,890.06674.6464.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก3,356.181,303.0061.2 %5.0596.09457.5723.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก6,595.355,324.4019.3 %5.01,015.35411.0059.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก4,724.133,307.7130.0 %5.01,300.58199.5084.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก28,401.673,029.4089.3 %5.08,849.95211.9497.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 148,543.8713,856.2271.5 %5.05,676.23250.0095.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 24,676.987,751.4468.6 %5.02,759.32684.2375.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตาก7,778.276,527.8216.1 %5.0414.61470.90-13.6 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดตากไม่ครบ11,208.35ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ806.50ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก30,433.4130,219.080.7 %0.51,069.38678.4936.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคตาก44,231.7624,860.0043.8 %5.01,297.05215.0383.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด89,643.102,457.0097.3 %5.01,235.69411.7766.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก19,380.4822,487.00-16.0 %0.01,300.452,476.30-90.4 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก 4,744.342,922.0038.4 %5.01,286.81527.5159.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก3,000.37863.0071.2 %5.0692.08165.3076.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตาก50,256.7421,124.0058.0 %5.06,433.733,894.5539.5 %5.0
รวม 914,550 490,687 46.35 % 80,682 29,708 63.18 %