จังหวัดสุโขทัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย3,117.941,262.0059.5 %5.0482.43454.055.9 %2.5
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุโขทัย9,589.525,873.0038.8 %5.054.610.9598.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย3,074.571,712.0044.3 %5.0653.58138.5178.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย3,332.162,304.0030.9 %5.0653.58301.8553.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุโขทัย16,935.508,940.6047.2 %5.01,889.62438.1676.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุโขทัย4,919.652,294.0053.4 %5.0250.2054.1578.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวรรคโลก4,739.781,605.0066.1 %5.0328.1465.7280.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสำโรง4,282.96991.0076.9 %5.0261.6547.5081.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสัชนาลัย4,110.551,264.0069.2 %5.0468.5139.7191.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านด่านลานหอย4,600.50912.0080.2 %5.0296.0034.2088.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากงไกรลาศ4,053.201,087.0073.2 %5.0239.6035.1585.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีมาศ3,942.63688.0082.5 %5.0243.8997.8559.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีนคร4,030.26768.0080.9 %5.0289.7995.0067.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งเสลี่ยม4,064.07970.0076.1 %5.0345.9495.0372.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย5,730.068,124.20-41.8 %0.01,394.532,227.20-59.7 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย3,660.511,326.0063.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุโขทัย4,767.142,822.0040.8 %5.01,166.33555.0652.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย3,454.461,619.0053.1 %5.0748.66562.7324.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย3,547.371,042.0070.6 %5.0729.64913.33-25.2 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย8,036.064,366.0045.7 %5.02,384.042,434.45-2.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย2,426.623,659.88-50.8 %0.0526.97488.707.3 %3.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย4,298.122,926.0031.9 %5.01,128.98676.9940.0 %5.0
ส.ป.ก. สุโขทัย2,486.824,114.00-65.4 %0.0368.34166.5154.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย6,787.8714,973.00-120.6 %0.01,281.11194.7584.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย4,099.812,346.0042.8 %5.0824.05314.7661.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุโขทัย4,301.40911.0078.8 %5.074.5650.5932.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย3,541.621,042.0070.6 %5.0418.3543.6289.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย3,076.84442.0085.6 %5.0614.87384.0037.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย3,931.392,836.8027.8 %5.0900.79248.7572.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุโขทัย12,750.4132,877.00-157.9 %0.01,509.303,274.45-117.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัย3,324.315,537.00-66.6 %0.01,119.09410.0263.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย6,226.092,214.0064.4 %5.0805.71459.4243.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย6,049.3516,750.70-176.9 %0.01,243.0883.1393.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย3,784.41550.0085.5 %5.0729.62804.65-10.3 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย3,735.765,755.20-54.1 %0.0843.74645.5223.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย5,094.454,604.009.6 %4.51,319.14572.5956.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย5,928.192,542.0057.1 %5.0621.86326.2347.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย3,101.042,452.0020.9 %5.0615.5551.3291.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย12,422.951,887.0084.8 %5.0729.64374.4048.7 %5.0
เรือนจำจังหวัดสุโขทัย37,699.2026,046.6830.9 %5.0718.74727.70-1.2 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย2,697.401,359.0049.6 %5.0482.4474.9084.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย4,626.504,137.1210.6 %5.0767.68290.8762.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย3,052.211,512.6050.4 %5.0596.53303.0149.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย4,638.414,286.307.6 %3.5928.70502.4945.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย3,650.884,156.00-13.8 %0.0805.71235.5670.8 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย6,052.175,318.0012.1 %5.01,693.651,123.8033.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุโขทัย3,258.015,346.40-64.1 %0.0672.6043.7993.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 (จังหวัดสุโขทัย และตาก)68,751.2313,076.4081.0 %5.03,661.90577.2284.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 123,398.1821,100.139.8 %4.52,031.15502.9475.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 235,289.4917,501.5050.4 %5.02,104.72335.1684.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุโขทัย2,011.834,456.10-121.5 %0.0227.20558.94-146.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย66,686.0639,760.0040.4 %5.01,222.30523.1057.2 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย11,601.7117,720.00-52.7 %0.0597.95112.1481.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย6,850.5616,424.00-139.7 %0.0615.911,140.00-85.1 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย16,117.8019,893.01-23.4 %0.0562.92465.9817.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย47,817.3313,184.9972.4 %5.0834.51668.9019.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง73,509.9814,820.0079.8 %5.0736.40551.7525.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย9,889.5821,055.25-112.9 %0.01,428.031,157.0019.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย 4,009.903,651.408.9 %4.0748.66540.0527.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย3,622.201,240.0065.8 %5.0501.45395.5721.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย32,872.2918,336.5044.2 %5.04,479.664,526.02-1.0 %0.0
รวม 669,459 432,771 35.36 % 54,974 33,518 39.03 %