จังหวัดพิษณุโลก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก4,146.501,009.0075.7 %5.0141.7435.5774.9 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4756,769.567,142.4799.1 %5.03,446.18147.2995.7 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก240,449.4421,427.4291.1 %5.0215.33128.9540.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พิษณุโลก26,718.4025,229.005.6 %2.558.9170.45-19.6 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เขาสมอแคลง จ.พิษณุโลกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก3,773.435,475.56-45.1 %0.0917.36209.0477.2 %5.0
สำนักงานคลังเขต ๖3,136.241,615.6848.5 %5.0727.2234.2795.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก3,578.292,723.0023.9 %5.0532.47127.4876.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 721,515.6322,968.00-6.8 %0.04,171.56238.5794.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก49,641.4436,094.0027.3 %5.03,598.641,060.9070.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 65,720.439,344.57-63.4 %0.02,223.781,368.9938.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก5,878.628,337.56-41.8 %0.01,659.001,269.9723.4 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก3,440.912,459.0028.5 %5.0228.19136.2140.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิษณุโลก4,279.791,933.0054.8 %5.01,069.49573.7046.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก3,712.612,501.0032.6 %5.0534.51381.2628.7 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 322,536.1098,659.00-337.8 %0.07,601.177,473.301.7 %0.5
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 65,455.612,050.0062.4 %5.01,761.691,056.9740.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก3,290.901,236.0062.4 %5.0784.25413.7847.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก5,481.084,688.0014.5 %5.01,544.911,765.31-14.3 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์ 65,716.765,835.51-2.1 %0.02,414.571,517.6737.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 85,280.563,940.0025.4 %5.01,468.84146.9890.0 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 37,102.0235,282.964.9 %2.02,158.231,185.7345.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก1,992.843,351.00-68.2 %0.0378.73704.43-86.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก5,643.186,252.00-10.8 %0.01,563.92937.8740.0 %5.0
ส.ป.ก. พิษณุโลก4,270.762,271.0046.8 %5.01,050.48457.8556.4 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 24,840.453,353.0030.7 %5.01,887.202,575.23-36.5 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก14,369.6720,970.12-45.9 %0.01,599.50546.8265.8 %5.0
ท่าอากาศยานพิษณุโลก447,478.63242,056.7745.9 %5.01,122.101,506.80-34.3 %0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 5 15,700.1618,841.00-20.0 %0.04,657.204,398.555.6 %2.5
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก4,199.614,259.52-1.4 %0.0993.44424.6557.3 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (จ.พิษณุโลก)8,659.057,464.0013.8 %5.01,469.04247.9583.1 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)20,509.4022,958.01-11.9 %0.05,473.791,513.1672.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 912,590.8710,416.0017.3 %5.03,442.40501.3985.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลก5,539.031,360.0075.4 %5.092.532.8596.9 %5.0
สถานีเรดาร์ตรวจอากาศพิษณุโลก803,981.005,094.0099.4 %5.0249.202.8598.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก3,362.011,336.0060.3 %5.0765.2440.6194.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก2,468.35346.0086.0 %5.0689.17125.4081.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก4,655.435,271.00-13.2 %0.0871.20378.3356.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก8,883.3542,192.00-375.0 %0.01,922.961,785.157.2 %3.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลกไม่ครบ4,347.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ333.38ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก5,334.881,293.0075.8 %5.0521.70158.8769.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก7,577.4418,575.82-145.1 %0.01,659.00180.9089.1 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก15,042.5312,288.4718.3 %5.02,265.201,445.9036.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก3,918.632,250.0042.6 %5.0917.38974.03-6.2 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก4,716.603,862.0018.1 %5.01,240.64637.4548.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก4,487.442,862.0036.2 %5.01,183.60168.0685.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก5,480.759,920.00-81.0 %0.01,259.67447.5464.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก5,003.892,600.0048.0 %5.0654.46134.6479.4 %5.0
สพ.พิษณุโลก29,122.799,642.0066.9 %5.0546.93591.65-8.2 %0.0
เรือนจำกลางพิษณุโลก 123,219.89115,358.006.4 %3.01,861.761,313.5029.4 %5.0
รจจ.พิษณุโลก 90,470.2965,173.0028.0 %5.01,511.47705.3953.3 %5.0
ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก32,660.2322,979.8629.6 %5.0904.37725.2619.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 617,251.8216,753.012.9 %1.03,180.511,269.5060.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก3,045.26540.0082.3 %5.0651.15115.4982.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก4,041.282,960.0026.8 %5.0955.40513.6846.2 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก24,469.4918,548.0024.2 %5.02,048.55966.1552.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก3,487.311,678.0051.9 %5.0746.22206.1972.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก7,387.424,860.0034.2 %5.01,487.84493.7966.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลกไม่ครบ1,645.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิษณุโลก4,513.393,826.0015.2 %5.0898.35112.0387.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก - อุตรดิตถ์)17,693.0212,523.0029.2 %5.03,329.59463.1086.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 154,525.3914,319.0073.7 %5.01,167.13321.8572.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 215,753.8715,058.444.4 %2.02,577.22260.0089.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 353,236.4214,238.4073.3 %5.02,019.83211.0289.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 787,796.206,331.0592.8 %5.0341.43950.90-178.5 %0.0
พิษณุโลกปัญญานุกูล34,261.3810,711.7768.7 %5.0532.19939.82-76.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก85,955.5558,772.0031.6 %5.01,776.71243.3186.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสองแคว21,612.5913,185.0039.0 %5.0831.83194.3576.6 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก132,086.2843,871.9766.8 %5.01,024.47116.7688.6 %5.0
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก620,838.2520,944.0096.6 %5.07,349.95349.6695.2 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก25,425.1013,627.0046.4 %5.0897.87576.2935.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย43,966.799,230.5779.0 %5.01,043.99367.6064.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก20,980.1338,568.00-83.8 %0.02,453.492,188.0110.8 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก11,180.0022,396.00-100.3 %0.03,503.56254.2292.7 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก20,118.145,472.0072.8 %5.02,418.44321.3386.7 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 (จังหวัดพิษณุโลก)3,603.231.00100.0 %5.01,390.46518.0262.7 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก34,711.739,949.1771.3 %5.02,017.43280.5386.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก 3,723.033,073.0017.5 %5.0879.35516.3641.3 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 (จ.พิษณุโลก)5,370.798,912.00-65.9 %0.01,269.5834.2797.3 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 (พิษณุโลก)2,655.63566.0078.7 %5.01,272.3532.4497.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก3,271.031.00100.0 %5.0445.54138.4168.9 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 660,574.5242,821.7429.3 %5.011,492.798,312.6027.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก63,937.9615,646.0075.5 %5.012,221.423,814.0868.8 %5.0
รวม 4,401,277 1,393,929 68.33 % 152,237 68,057 55.30 %