จังหวัดพิจิตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร4,302.181,612.0062.5 %5.0466.46135.5870.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร3,309.302,109.0036.3 %5.0543.73110.0879.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร3,211.821,851.0042.4 %5.0412.950.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร26,770.3318,127.0032.3 %5.02,710.35550.2779.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพิจิตรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0219.9848.4578.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะพานหิน4,392.141,404.0068.0 %5.0273.2399.5463.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางมูลนาก4,411.471,272.0071.2 %5.0368.77100.9072.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับคล้อ3,913.70732.0081.3 %5.0222.3885.9961.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพทะเล4,143.22984.0076.3 %5.0333.26102.1769.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสากเหล็ก3,841.73854.0077.8 %5.0230.5584.0763.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังทรายพูน3,859.281,363.0064.7 %5.0201.3484.6757.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ประทับช้าง4,214.16572.0086.4 %5.0178.6683.4953.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามง่าม4,155.81578.0086.1 %5.0221.1757.1674.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร4,751.053,320.0030.1 %5.01,055.961,019.003.5 %1.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิจิตร4,189.442,375.0043.3 %5.0633.11676.69-6.9 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร3,427.462,028.0040.8 %5.0637.61293.3954.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร3,322.531,470.0055.8 %5.0332.33617.50-85.8 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร5,475.342,471.0054.9 %5.01,374.611,483.10-7.9 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร2,622.434,867.00-85.6 %0.0515.23825.34-60.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร4,765.353,498.0026.6 %5.01,151.04656.6143.0 %5.0
ส.ป.ก. พิจิตร3,672.313,255.0011.4 %5.0746.17125.1283.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร7,943.0010,967.00-38.1 %0.01,398.25497.2364.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร3,559.531,326.0062.7 %5.0460.740.9599.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิจิตร1,980.04834.0057.9 %5.050.6095.57-88.9 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพิจิตร3,790.72837.0077.9 %5.0770.720.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิจิตร3,237.57979.0069.8 %5.0523.51372.1228.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร3,933.503,292.0016.3 %5.0846.78234.4572.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดพิจิตร15,338.702,104.0086.3 %5.01,284.151,081.7615.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตร6,722.776,585.002.0 %1.01,246.12642.5448.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร3,882.532,571.0033.8 %5.0732.69302.4558.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร7,377.8612,632.19-71.2 %0.01,512.3455.2096.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร3,927.914,250.71-8.2 %0.0675.64309.2254.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร12,449.063,266.3073.8 %5.0789.73318.2559.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร4,714.563,221.0031.7 %5.01,113.01435.2460.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร4,954.742,277.0054.0 %5.0846.78257.9769.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร3,437.984,791.00-39.4 %0.0580.5651.6191.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิจิตร12,396.162,287.0081.6 %5.0656.62571.2313.0 %5.0
รจจ.พิจิตร 42,435.6634,640.7618.4 %5.0742.81532.9028.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร2,884.041,308.0054.6 %5.0447.45115.0774.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร4,041.181,742.7056.9 %5.0694.65183.5773.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตร3,552.171,286.4063.8 %5.0402.42326.1319.0 %5.0
สปส.จ.พิจิตร7,669.156,035.8521.3 %5.0903.83452.1550.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร4,195.613,750.0010.6 %5.0846.81121.4385.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิจิตร4,401.125,501.02-25.0 %0.0808.7547.5294.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 125,137.4617,837.4329.0 %5.01,197.96178.9785.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 238,608.3014,515.6262.4 %5.01,311.44583.0755.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร5,936.975,110.2713.9 %5.0324.9393.9271.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร146,208.7736,181.0075.3 %5.0887.76741.9816.4 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร25,008.9615,911.9936.4 %5.0720.24780.90-8.4 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร28,045.039,354.1466.6 %5.0610.46689.07-12.9 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร7,079.5526,054.99-268.0 %0.0811.382,025.87-149.7 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร 3,359.842,262.4932.7 %5.0618.62333.7346.1 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 (จ.พิจิตร)5,783.147,998.00-38.3 %0.01,494.52564.3062.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร2,689.12473.0082.4 %5.0492.42186.2062.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร20,641.5819,347.016.3 %3.03,499.353,745.97-7.0 %0.0
รวม 580,075 326,273 43.75 % 43,133 24,170 43.96 %