จังหวัดเพชรบูรณ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์3,617.391,012.0072.0 %5.0533.82124.8576.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เพชรบูรณ์23,112.2213,430.5041.9 %5.081.95133.00-62.3 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.เพชรบูรณ์11,003.515,009.0954.5 %5.0185.0633.3582.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์6,285.413,621.0442.4 %5.0895.13239.8873.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์3,206.402,200.1431.4 %5.0800.40107.2186.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์13,627.6410,492.0023.0 %5.02,947.551,090.4763.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบูรณ์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0479.48120.4074.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มสัก4,071.831,220.0070.0 %5.0385.2499.8374.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มเก่า5,700.68914.0084.0 %5.0285.9299.0765.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเชียรบุรี3,928.09674.0082.8 %5.0416.35101.7975.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนแดน4,522.63769.0083.0 %5.0345.3333.9490.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองไผ่4,503.07645.0085.7 %5.0349.3346.7586.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเทพ3,884.62796.0079.5 %5.0523.37100.6780.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามพัน4,509.361,111.0075.4 %5.0326.8267.9279.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำหนาว3,898.0255.0098.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาค้อ5,765.80454.0092.1 %5.0344.05102.1170.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังโป่ง3,742.87734.0080.4 %5.0329.696.8297.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์6,193.504,525.0026.9 %5.01,427.57813.3943.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเพชรบูรณ์5,786.733,589.3838.0 %5.01,275.811,253.651.7 %0.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์3,402.981,574.0053.7 %5.0838.08596.5628.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์4,096.161,231.0069.9 %5.0704.97633.6510.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์10,213.983,650.0064.3 %5.02,131.162,278.92-6.9 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์2,615.902,940.00-12.4 %0.0517.26685.22-32.5 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์6,312.293,093.6251.0 %5.01,503.641,287.9314.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์3,953.883,927.000.7 %0.5774.41348.9354.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์14,909.3710,218.0031.5 %5.01,373.23182.8286.7 %5.0
ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์84,796.5323,414.4072.4 %5.0699.65197.2571.8 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 6 14,655.1312,590.0014.1 %5.04,635.274,978.75-7.4 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์3,090.571,690.0045.3 %5.0762.01229.8069.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบูรณ์1,919.931,137.0040.8 %5.075.5973.912.2 %1.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์3,515.791,332.0062.1 %5.0971.1933.8696.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบูรณ์4,250.07886.0079.2 %5.0762.01352.9853.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์5,082.424,404.5813.3 %5.01,028.23494.5851.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์10,745.005,009.2253.4 %5.01,503.642,025.52-34.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์6,186.294,377.2429.2 %5.01,062.41374.3664.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์7,383.502,064.6072.0 %5.0870.71241.7772.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์20,666.9112,659.2238.7 %5.01,164.06149.1587.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์11,921.282,994.0074.9 %5.0762.01276.2663.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์5,821.135,304.008.9 %4.0990.21533.3846.1 %5.0
ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์7,435.404,964.0033.2 %5.01,902.97461.8075.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์7,154.252,611.2063.5 %5.01,009.21432.3357.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์6,554.313,113.0052.5 %5.0598.25170.1571.6 %5.0
สถานพินิจฯ จังหวัดเพชรบูรณ์7,988.543,381.0057.7 %5.02,248.31522.5076.8 %5.0
เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์65,190.5744,758.8931.3 %5.01,305.531,554.06-19.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์4,454.071,290.0071.0 %5.0609.89337.3644.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์4,133.862,908.8429.6 %5.0890.71480.6246.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์4,618.292,032.0056.0 %5.0819.42332.5059.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์5,437.154,222.8022.3 %5.0997.00497.4050.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์4,617.871,448.0068.6 %5.0895.13293.6467.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์17,711.759,636.3645.6 %5.05,363.89683.0187.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 (จังหวัดเพชรบูรณ์)28,771.829,124.8068.3 %5.02,723.46520.6280.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 129,259.1214,900.0049.1 %5.01,596.33465.5070.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 230,438.9716,206.0046.8 %5.01,787.60306.0882.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 321,856.8414,107.0935.5 %5.01,839.84687.0962.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์4,869.504,197.0513.8 %5.0327.45413.17-26.2 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์38,450.4610,015.0074.0 %5.0349.32637.50-82.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์227,232.4561,447.0073.0 %5.01,824.67837.7654.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์28,180.782,080.0092.6 %5.01,115.85840.0024.7 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์42,653.5915,998.0062.5 %5.0837.49518.3438.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพชนแดน47,478.3117,408.0063.3 %5.0944.67767.6018.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี25,037.6420,012.0020.1 %5.01,100.501,404.85-27.7 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์13,556.5518,823.05-38.8 %0.02,619.002,302.1412.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ 3,781.482,490.0034.2 %5.0952.53703.0026.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์2,949.561,530.0048.1 %5.0666.93311.8653.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์29,045.982,700.0090.7 %5.06,012.146,929.47-15.3 %0.0
รวม 1,051,758 447,151 57.49 % 76,401 43,961 42.46 %