จังหวัดราชบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี3,044.03339.0088.9 %5.0426.2951.3088.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ราชบุรี16,623.637,249.2056.4 %5.069.03115.20-66.9 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี9,196.686,771.7826.4 %5.0711.51253.3964.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี3,296.751,732.0047.5 %5.0692.510.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี28,533.2822,250.7022.0 %5.02,963.97965.2067.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองราชบุรี4,491.321,691.0062.3 %5.0293.5443.6985.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโป่ง4,236.101,767.0058.3 %5.0336.7253.2084.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธาราม4,998.941,065.0078.7 %5.0358.2960.8083.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดำเนินสะดวก4,006.04766.0080.9 %5.0338.1651.0984.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากท่อ4,006.30777.0080.6 %5.0300.9752.2582.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแพ4,902.53480.0090.2 %5.0223.4357.0074.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวนผึ้ง4,043.45599.0085.2 %5.0476.60123.8674.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมบึง4,679.24585.0087.5 %5.0265.3049.4081.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดเพลง4,484.27511.0088.6 %5.0120.2031.3573.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี9,029.435,010.0044.5 %5.01,567.23902.9942.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดราชบุรี5,370.071,020.0081.0 %5.01,053.80346.8367.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี3,283.02453.0086.2 %5.0692.53384.5644.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี3,634.141,433.0060.6 %5.0445.30524.65-17.8 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี7,394.345,013.0032.2 %5.02,004.60367.0681.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 109,438.4010,865.00-15.1 %0.02,205.82537.9775.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี3,881.183,771.002.8 %1.0554.04444.6019.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 2 จ.ราชบุรี4,989.754,191.2116.0 %5.01,768.23515.1070.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี6,498.792,831.6356.4 %5.01,434.14892.1737.8 %5.0
ส.ป.ก. ราชบุรี4,229.702,329.0044.9 %5.0844.64161.5080.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี 9,974.6016,162.56-62.0 %0.01,453.52343.9076.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี13,460.223,020.2377.6 %5.01,129.88323.4071.4 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 86,806.936,699.641.6 %0.51,550.19909.3541.3 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)16,175.6315,598.443.6 %1.54,901.061,379.6671.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 712,642.506,896.4345.5 %5.04,334.021,491.5065.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี4,451.001,121.0074.8 %5.0806.59ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี3,473.041,896.3845.4 %5.0635.46367.6542.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี11,248.044,760.2157.7 %5.01,070.41226.5978.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดราชบุรี6,005.2743,782.00-629.1 %0.01,624.281,815.96-11.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี5,416.175,978.36-10.4 %0.0887.40190.6678.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี9,850.3714,369.76-45.9 %0.01,338.9752.6796.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี12,297.322,891.0076.5 %5.0654.47310.1952.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี3,818.70657.0082.8 %5.0825.62275.5066.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี5,585.01767.0086.3 %5.0939.72500.4946.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี6,562.034,246.0035.3 %5.01,586.26470.8770.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี4,910.554,786.202.5 %1.0711.5159.8591.6 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 จ.ราชบุรี31,950.716,069.0081.0 %5.01,056.69530.3549.8 %5.0
สพ.ราชบุรี54,457.4733,733.0438.1 %5.01,056.69205.0080.6 %5.0
เรือนจำกลางราชบุรี 133,702.1360,084.0255.1 %5.01,673.411,678.36-0.3 %0.0
รจก.เขาบิน 138,068.45176,467.00-27.8 %0.01,390.70954.7531.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี2,509.561,101.0056.1 %5.0445.30119.6073.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี5,120.683,655.0028.6 %5.01,110.86615.4144.6 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี29,563.0467,060.21-126.8 %0.01,832.47374.0079.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี7,959.913,189.0059.9 %5.0692.51418.6239.6 %5.0
สปส.จ.ราชบุรี6,836.646,675.392.4 %1.01,072.83440.8058.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี3,683.071,512.0058.9 %5.0787.59167.5578.7 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี4,615.143,581.0022.4 %5.01,127.81480.7157.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดราชบุรี40,610.2517,737.5956.3 %5.04,847.02457.2190.6 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคกลาง4,515.104,435.711.8 %0.51,214.28366.8669.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (จังหวัดราชบุรี และกาญจนบุรี)18,439.1810,004.0045.7 %5.03,807.20514.6386.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 185,365.5711,177.0086.9 %5.01,601.24555.1865.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 215,545.4411,383.2026.8 %5.0982.01631.7035.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี5,799.724,959.0014.5 %5.0316.510.00100.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2ไม่ครบ12,148.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม40,634.8625,022.0038.4 %5.01,013.44628.2338.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพปากท่อไม่ครบ24.84ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ920.74ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง28,973.427,584.8173.8 %5.0110.79591.17-433.6 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี13,108.1019,460.01-48.5 %0.02,018.471,360.4032.6 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี6,498.0710,523.46-61.9 %0.02,394.381.00100.0 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 53,435.481,488.0056.7 %5.01,272.44108.0291.5 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี186,879.45113,133.4239.5 %5.01,505.95254.4983.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี 4,204.313,531.0016.0 %5.01,086.05476.9856.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี2,937.43662.0077.5 %5.0521.37122.1476.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี26,644.7213,969.5647.6 %5.04,483.263,488.0422.2 %5.0
รวม 1,193,027 835,330 29.98 % 82,894 31,246 62.31 %