จังหวัดกาญจนบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี2,716.70711.0073.8 %5.0719.81169.2776.5 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 75,736.9433,135.0056.2 %5.0262.29227.5013.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรี23,067.1415,677.5932.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี8,191.179,374.30-14.4 %0.066.00111.18-68.5 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0173.04752.18-334.7 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อ.เมือง จ.กาญจนบุรี12,824.106,094.2052.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี4,406.263,759.5514.7 %5.0744.83332.2255.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี3,498.051,770.0049.4 %5.0948.0075.9892.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี25,581.7416,082.6237.1 %5.02,944.66817.0072.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาญจนบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0390.2184.5578.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าม่วง4,352.942,153.0050.5 %5.0340.2030.4691.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ามะกา4,547.201,573.0065.4 %5.0303.4483.9172.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมทวน4,018.28880.0078.1 %5.0250.1386.3665.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อพลอย3,981.46774.0080.6 %5.0323.2083.8774.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรโยค4,186.94702.0083.2 %5.0415.5785.6779.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองผาภูมิ4,184.21604.0085.6 %5.0690.3982.9488.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขละบุรี4,314.96605.0086.0 %5.0895.8577.9991.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสวัสดิ์3,832.49370.0090.3 %5.0549.7284.5584.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลาขวัญ3,953.63799.0079.8 %5.0414.1985.0379.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านมะขามเตี้ย4,050.86563.0086.1 %5.0267.8483.8068.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองปรือ3,967.78557.0086.0 %5.0357.7683.7876.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยกระเจา4,000.82643.0083.9 %5.0321.1083.6374.0 %5.0
ด่านศุลกากรสังขละบุรี3,541.725,515.00-55.7 %0.01,225.38223.3081.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี7,554.677,498.800.7 %0.51,396.531,634.20-17.0 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี5,001.772,461.0050.8 %5.0986.0327.0797.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกาญจนบุรี4,333.902,195.0049.4 %5.01,560.36402.1674.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี3,372.911,449.0057.0 %5.0851.2477.7390.9 %5.0
สำนักชลประทานที่ 13276,486.38289,197.69-4.6 %0.096,563.8726,802.4072.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี3,051.791,449.0052.5 %5.0909.82728.5319.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี5,491.304,674.0014.9 %5.01,739.131,273.0026.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี2,518.064,106.27-63.1 %0.0628.36466.6125.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี6,467.806,387.391.2 %0.51,610.74874.6945.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี4,013.936,402.00-59.5 %0.0811.53319.4760.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี6,741.2818,415.00-173.2 %0.01,385.3733.5397.6 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี3,858.143,062.0020.6 %5.0611.44199.4367.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี3,643.091,522.0058.2 %5.01,043.0874.2092.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรี3,008.561,422.0052.7 %5.0814.89456.6444.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี4,176.864,180.00-0.1 %0.01,176.19102.0691.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี5,601.892,941.0047.5 %5.01,632.43332.9179.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี5,515.745,610.00-1.7 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี3,908.232,933.0025.0 %5.01,252.26207.4083.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี5,538.898,752.21-58.0 %0.01,333.54119.0991.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกาญจนบุรี12,922.062,589.0080.0 %5.01,099.98980.3110.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี4,041.434,038.250.1 %0.51,175.75334.4071.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี4,760.322,661.0044.1 %5.01,385.22775.4744.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี4,986.264,669.046.4 %3.01,461.43431.8370.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี5,991.415,871.522.0 %1.0872.6662.4392.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี12,654.6011,717.007.4 %3.5597.57595.650.3 %0.5
เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี180,736.0857,365.2268.3 %5.01,761.51785.4955.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี2,976.981,566.0047.4 %5.0719.8188.6387.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี4,829.903,978.0017.6 %5.01,427.17456.1068.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกาญจนบุรี3,612.563,342.147.5 %3.5921.44235.5174.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรี6,701.406,066.759.5 %4.5636.69335.0747.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี11,294.383,822.0066.2 %5.0640.92204.2568.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี (สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี)20,178.726,195.0069.3 %5.06,455.10331.4394.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี28,496.216,024.9478.9 %5.0959.47182.0181.0 %5.0
ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี "สามสงฆ์ทรงพระคุณ"9,999.072,947.0070.5 %5.045.1838.2915.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 420,154.8413,999.5030.5 %5.01,374.02565.8958.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 125,467.9873,160.00-187.3 %0.01,928.71501.5074.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 241,063.2218,584.0054.7 %5.010,742.02654.3993.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 310,578.2710,707.42-1.2 %0.02,548.68537.8478.9 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี15,542.813,264.8479.0 %5.0400.93722.74-80.3 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี2,625.685,100.40-94.3 %0.0338.08243.4428.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี66,446.4536,130.0045.6 %5.01,559.60522.6266.5 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี87,628.6028,599.0067.4 %5.01,165.96694.1540.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี39,490.0932,440.0017.9 %5.01,341.161,999.04-49.1 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี30,734.3819,045.0038.0 %5.01,198.92235.5780.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี87,157.1234,566.0060.3 %5.01,162.63484.5058.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน15,395.215,515.5264.2 %5.0981.24799.8618.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี50,446.9122,088.0056.2 %5.02,642.252,375.0010.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี 3,940.783,643.007.6 %3.51,138.16636.5044.1 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 117,442.0713,347.3823.5 %5.03,578.331,045.8370.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี3,226.823,675.06-13.9 %0.0871.93268.7269.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี91,533.9636,452.8960.2 %5.06,385.775,446.6414.7 %5.0
รวม 1,492,297 960,171 35.66 % 188,429 61,447 67.39 %