จังหวัดสุพรรณบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี3,274.31895.0072.7 %5.0452.37184.3059.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุพรรณบุรี21,796.8614,325.0934.3 %5.086.62237.50-174.2 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี3,412.092,180.0036.1 %5.0699.57125.7282.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี3,900.821,799.0053.9 %5.0661.5451.3192.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี10,734.73365.7396.6 %5.02,391.44754.3068.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่สาขาสามชุก3,969.041,041.0073.8 %5.0309.050.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอู่ทอง7,676.691,725.0077.5 %5.0278.5076.0072.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหญ้าไซ3,854.231,112.0071.1 %5.0323.0654.7483.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาเมืองสุพรรณบุรี5,212.322,330.0055.3 %5.0306.3042.7586.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเดิมบางนางบวช4,091.37775.0081.1 %5.0327.8566.5079.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาด่านช้าง4,265.78969.0077.3 %5.0336.3953.1284.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาบางปลาม้า4,222.711,646.0061.0 %5.0209.6946.5377.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาศรีประจันต์4,177.27863.0079.3 %5.0200.4674.8962.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาดอนเจดีย์4,268.501,114.0073.9 %5.0231.140.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาสองพี่น้อง4,056.342,221.0045.2 %5.0403.3568.4083.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุพรรณบุรี9,699.934,504.6853.6 %5.01,174.971,183.86-0.8 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี3,776.951.00100.0 %5.0623.51280.5955.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุพรรณบุรี5,896.683,096.0047.5 %5.0984.81573.8041.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี4,443.281,365.0069.3 %5.0713.13622.8712.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี3,673.002,443.0033.5 %5.0585.48706.28-20.6 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี4,869.363,646.0025.1 %5.01,060.881,622.73-53.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี4,490.614,400.002.0 %1.0628.20644.62-2.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี5,544.554,102.0026.0 %5.01,251.041,236.571.2 %0.5
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี (ส.ป.ก.สุพรรณบุรี)4,367.323,940.269.8 %4.51,022.85546.7046.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี15,825.443,350.3478.8 %5.01,688.4167.7296.0 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) กรมทางหลวง12,216.5412,901.81-5.6 %0.04,209.605,831.30-38.5 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ.สุพรรณบุรี3,798.811,821.0052.1 %5.0832.69728.1612.6 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 สุพรรณบุรี7,622.317,618.330.1 %0.52,163.81346.7584.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี3,785.581,706.0054.9 %5.0832.69136.7283.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุพรรณบุรี3,571.23781.0078.1 %5.0604.49323.6746.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี4,136.564,482.00-8.4 %0.0794.65408.7848.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี8,018.1546,582.00-481.0 %0.01,688.411,241.4326.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี14,552.547,042.0051.6 %5.01,289.07866.9032.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี4,661.701,662.0064.3 %5.0908.75276.5969.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี7,187.6810,357.32-44.1 %0.01,517.26136.8391.0 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 2 สุพรรณบุรี16,437.7414,428.7712.2 %5.02,405.81312.9087.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสุพรรณบุรี8,108.852,788.0065.6 %5.0775.64645.0516.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี4,890.004,415.829.7 %4.5851.70625.9026.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี5,851.352,712.0053.7 %5.0965.80316.3867.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี5,986.272,706.0054.8 %5.01,403.17494.5464.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี4,387.793,289.0025.0 %5.0604.4954.6491.0 %5.0
สพ.สุพรรณบุรี22,347.839,079.0059.4 %5.0509.63541.12-6.2 %0.0
รจ.จ.สุพรรณบุรี 98,087.1279,411.3419.0 %5.01,354.36784.6542.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี2,752.78724.0073.7 %5.0471.3847.5089.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี4,111.193,310.0019.5 %5.0653.89470.2528.1 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี36,022.0422,784.0036.7 %5.02,290.51544.6076.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี3,627.651,356.0062.6 %5.0566.46265.9953.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี5,094.294,315.0015.3 %5.0889.73458.0048.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี4,676.071,452.5068.9 %5.0629.06256.5059.2 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี3,654.564,368.20-19.5 %0.0870.72950.50-9.2 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรี9,538.505,223.0045.2 %5.0536.84530.221.2 %0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (จังหวัดสุพรรณบุรี และนครปฐม)9,395.228,636.008.1 %4.02,135.28252.0088.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1774,909.1918,933.3797.6 %5.0930.26223.0976.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 225,711.4512,086.4753.0 %5.01,111.02513.5253.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 333,034.5311,278.7865.9 %5.01,398.10845.7139.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี8,356.491.00100.0 %5.0425.762.8599.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี90,700.3571,034.0021.7 %5.01,341.47987.6026.4 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี136,222.3023,917.3682.4 %5.0813.78861.99-5.9 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี32,350.6934,785.01-7.5 %0.0946.572.8599.7 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส27,487.2216,879.0038.6 %5.0747.11277.5462.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง45,755.568,918.4480.5 %5.0766.16240.4968.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง83,396.3012,635.0084.8 %5.0686.71320.1453.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี23,733.7323,932.00-0.8 %0.01,885.8511,344.95-501.6 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี 4,968.833,583.7927.9 %5.0874.84739.6915.4 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 (จ.สุพรรณบุรี)6,061.1811,917.00-96.6 %0.02,281.9721.7499.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี3,855.631,436.0062.8 %5.0623.51237.0362.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี41,773.7017,070.0059.1 %5.03,690.373,942.90-6.8 %0.0
รวม 1,804,338 598,568 66.83 % 68,230 47,734 30.04 %