จังหวัดนครปฐม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม4,491.741,146.0074.5 %5.0422.29180.4057.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม3,610.853,487.803.4 %1.5612.81223.5063.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครปฐม3,937.952,933.0025.5 %5.0574.78103.2482.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 632,314.218,421.1173.9 %5.05,822.31366.6893.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 230,200.7624,546.0018.7 %5.02,638.76670.9174.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม126,933.2217,820.6333.8 %5.02,761.61636.5077.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามพราน 15,010.901,718.0065.7 %5.0197.2668.0365.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามพราน25,936.024,620.0022.2 %5.0384.25166.7256.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุทธมณฑล4,488.421,406.0068.7 %5.0258.34101.4060.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครปฐม20,245.412,448.0087.9 %5.0466.0157.0087.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครชัยศรี18,958.811,193.0093.7 %5.0256.2447.5081.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเลน4,096.421,196.0070.8 %5.0353.7457.0083.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากำแพงแสน4,960.101,385.0072.1 %5.0281.0560.8078.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตูม3,705.88684.0081.5 %5.0363.2347.5086.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 715,473.819,220.0040.4 %5.02,494.551,408.5143.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 24,354.835,097.00-17.0 %0.0783.24547.9830.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 13,797.142,121.0044.1 %5.0816.15223.1772.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครปฐม5,735.081,754.0069.4 %5.0898.05707.3421.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 44,964.492,610.0047.4 %5.0594.58309.1448.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม3,239.101,963.0039.4 %5.0574.78172.4770.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม3,075.411,159.0062.3 %5.0593.78251.8957.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม13,054.038,886.0631.9 %5.01,715.741,160.6232.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 76,242.255,903.985.4 %2.52,247.34851.9362.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม3,724.244,914.57-32.0 %0.0502.29303.3239.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม5,580.724,041.0027.6 %5.01,183.28479.4959.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม3,747.581,914.0048.9 %5.0634.4140.3393.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม17,884.9918,010.75-0.7 %0.01,867.86225.9087.9 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)15,450.694,260.0072.4 %5.0671.78499.0325.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม3,543.671,123.0068.3 %5.0688.86603.7212.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม3,453.761,196.0065.4 %5.0650.8552.1492.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม3,075.511,744.0043.3 %5.0460.69144.4068.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม2,108.373,661.00-73.6 %0.0712.55298.2458.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครปฐม5,972.144,776.0520.0 %5.01,320.03219.5683.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครปฐม6,831.165,371.0021.4 %5.01,715.74452.3473.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม6,081.161,662.0072.7 %5.0955.88108.0288.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม16,701.0512,889.7022.8 %5.03,503.2551.0998.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม12,305.442,359.5080.8 %5.0688.88313.0554.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม3,710.542,885.0022.2 %5.0745.93341.0554.3 %5.0
สำนักงานส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม3,963.632,631.0033.6 %5.0821.98167.1979.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม7,496.455,821.0022.3 %5.01,486.45550.5663.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม4,732.115,880.00-24.3 %0.0764.93110.3485.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม16,122.497,770.7451.8 %5.01,120.99532.0052.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก25,033.8553,761.90-114.8 %0.0772.43614.5320.4 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา32,176.5417,440.0045.8 %5.0970.12271.7672.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา24,304.7818,807.0022.6 %5.01,078.99462.9157.1 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร47,354.7336,553.5922.8 %5.02,102.51690.1167.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี42,539.8618,132.4157.4 %5.02,255.36403.9182.1 %5.0
เรือนจำกลางนครปฐม190,710.48180,857.005.2 %2.51,837.401,178.0035.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม690.071,102.00-59.7 %0.0195.24171.7812.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม6,066.722,170.0064.2 %5.01,259.36173.1386.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม4,220.442,046.0051.5 %5.0669.86411.9038.5 %5.0
สปส.จ.นครปฐม15,078.5614,257.985.4 %2.52,229.181,119.8649.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม3,644.473,420.006.2 %3.0669.86294.5656.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครปฐม33,904.225,927.9682.5 %5.0621.37242.8660.9 %5.0
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก(วิทยาลัยในวัง)3,656.673,680.00-0.6 %0.0761.68160.1179.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 129,647.9418,257.1838.4 %5.01,181.82336.6971.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 222,036.1110,825.8750.9 %5.0936.84438.5553.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 17,373.4611,071.49-50.2 %0.0326.79359.73-10.1 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม71,808.406,171.7391.4 %5.0461.36340.9826.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม175,037.6729,972.0082.9 %5.0899.11465.1648.3 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม26,031.799,830.6462.2 %5.0463.72606.53-30.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม27,656.4019,648.0029.0 %5.0576.42223.1661.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)16,932.929,304.0045.1 %5.0469.15211.5254.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล29,597.2214,776.0050.1 %5.0474.78134.9571.6 %5.0
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง28,668.6628,006.212.3 %1.0647.70429.0733.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม9,315.2824,566.50-163.7 %0.01,190.521,581.24-32.8 %0.0
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)271,272.88421,300.00-55.3 %0.01,619.071,531.105.4 %2.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม 4,481.963,805.0015.1 %5.0745.93476.3536.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม2,482.541,733.0030.2 %5.0384.61242.6836.9 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 777,367.2663,660.4817.7 %5.020,437.8911,436.8244.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม49,484.5927,046.5945.3 %5.05,626.684,770.0015.2 %5.0
รวม 1,649,889 1,262,759 23.46 % 98,473 43,692 55.63 %