จังหวัดอ่างทอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง3,738.49998.0073.3 %5.0278.40107.0961.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง3,037.181,368.0055.0 %5.0392.78140.0164.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง3,000.071,646.0045.1 %5.0405.3648.3688.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อ่างทอง15,665.5914,903.204.9 %2.01,628.82567.1565.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอ่างทอง4,647.531,875.0059.7 %5.0212.6547.5077.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเศษชัยชาญ4,190.061,057.0074.8 %5.0246.1795.0061.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ทอง3,890.01449.0088.5 %5.0145.2444.8769.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชโย3,856.44383.0090.1 %5.0127.7076.0040.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าโมก3,876.20564.0085.4 %5.0125.6347.5062.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแสวงหา4,005.82464.0088.4 %5.0175.3347.5072.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโก้2,324.02421.0081.9 %5.0145.130.9599.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง3,654.761,571.0057.0 %5.0438.73274.2837.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอ่างทอง4,424.321,910.0056.8 %5.0792.12810.78-2.4 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง3,733.05330.0091.2 %5.0506.8866.5086.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง3,655.701,130.0069.1 %5.0468.85487.10-3.9 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง3,700.071,620.0056.2 %5.0620.951,118.94-80.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง1,677.444,887.48-191.4 %0.0289.91272.106.1 %3.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง4,768.643,225.0032.4 %5.0830.15661.9920.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง13,697.0616,824.89-22.8 %0.0868.1866.8892.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง4,253.731,565.0063.2 %5.0563.93185.9067.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง3,812.34830.0078.2 %5.0584.1231.9294.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอ่างทอง3,184.22600.0081.2 %5.0316.7276.0076.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง3,623.364,149.00-14.5 %0.0582.94201.6765.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดอ่างทอง6,651.7714,393.00-116.4 %0.01,020.311,359.44-33.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง5,393.294,268.0020.9 %5.0697.04582.6016.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง3,763.931,981.0047.4 %5.0563.93294.5047.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง6,717.8112,408.47-84.7 %0.01,097.5290.4491.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง5,213.613,661.0029.8 %5.0487.86881.91-80.8 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง3,803.252,502.0034.2 %5.0620.98166.9573.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง4,030.511,699.0057.8 %5.0582.95578.410.8 %0.5
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง4,482.562,043.0054.4 %5.0639.99209.9267.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง4,853.332,093.0056.9 %5.0430.8251.8288.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทอง3,479.322,051.0041.1 %5.0632.63183.4471.0 %5.0
เรือนจำจังหวัดอ่างทอง 42,990.8046,135.76-7.3 %0.0660.10575.9112.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอ่างทอง3,078.89881.0071.4 %5.0278.69137.2150.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง3,030.51821.0072.9 %5.0288.52142.4950.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง4,233.765,548.50-31.1 %0.0620.98337.2545.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง3,716.773,498.005.9 %2.5449.8386.3680.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอ่างทอง6,148.986,018.412.1 %1.0572.86397.3330.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง36,601.9319,001.0748.1 %5.01,020.58298.8970.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง2,860.906,663.59-132.9 %0.0263.94180.1631.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง49,185.0540,660.0017.3 %5.0682.420.9599.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง19,344.7911,073.0342.8 %5.0293.85326.28-11.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ15,721.6511,055.6629.7 %5.0368.70279.3024.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง6,806.6518,605.41-173.3 %0.0977.451,460.03-49.4 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง 3,924.362,255.0042.5 %5.0525.90276.5747.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง3,274.73864.0073.6 %5.0335.74217.9335.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง20,260.039,612.2952.6 %5.02,428.031,950.5919.7 %5.0
รวม 375,985 292,563 22.19 % 27,288 16,543 39.38 %