จังหวัดสมุทรสงคราม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม2,927.511,041.0064.4 %5.0216.1350.4676.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม3,735.634,041.75-8.2 %0.0406.29163.0359.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม3,411.602,316.6032.1 %5.0387.2860.4584.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม32,141.7822,762.0129.2 %5.02,331.45473.5779.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสงครามไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0262.0647.5081.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอัมพวา4,013.77939.0076.6 %5.0201.4147.5076.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคนที3,851.48684.0082.2 %5.0161.6347.5070.6 %5.0
ด่านศุลกากรแม่กลอง4,257.665,947.81-39.7 %0.0936.04242.7074.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม5,134.894,166.2418.9 %5.0615.47285.0053.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสงคราม4,292.661,553.0063.8 %5.0710.55263.9062.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม3,074.93702.0077.2 %5.0406.29240.4940.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม3,303.101,033.0068.7 %5.0311.21324.32-4.2 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม4,487.25733.8083.6 %5.0387.28397.12-2.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม3,345.063,311.001.0 %0.5603.67257.1857.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม4,300.912,055.8052.2 %5.0672.52295.5556.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม14,339.2812,483.6712.9 %5.0902.8368.3992.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม3,547.541,299.0063.4 %5.0467.61509.01-8.9 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม3,404.08993.0070.8 %5.0482.3662.8987.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม3,037.071,196.5060.6 %5.0858.96293.2465.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม3,443.563,006.0012.7 %5.0520.39265.3149.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม5,175.803,426.0033.8 %5.01,109.88289.8773.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสงคราม5,819.052,042.0064.9 %5.01,357.09593.4856.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม3,341.181,393.0058.3 %5.0501.37151.0069.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม4,986.305,321.74-6.7 %0.01,033.8264.5393.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม11,944.371,767.0085.2 %5.0444.32421.295.2 %2.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม3,880.621,598.0058.8 %5.0596.45203.2765.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม4,101.192,630.0035.9 %5.0615.47201.8467.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม4,983.012,340.5453.0 %5.0520.39248.0652.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม3,807.472,803.0026.4 %5.0349.2426.4592.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสงคราม12,377.394,825.0061.0 %5.0463.34164.3564.5 %5.0
รจก.สมุทรสงคราม 45,629.1717,060.9862.6 %5.0644.71375.7041.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม2,741.71857.0068.7 %5.0235.15136.9141.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม4,833.703,792.2621.5 %5.0767.60299.5361.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม3,156.931,490.7052.8 %5.0425.31312.1726.6 %5.0
สปส.จ.สมุทรสงคราม4,532.863,933.0013.2 %5.0691.53146.1578.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม3,731.521,284.0065.6 %5.0387.28216.7244.0 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสงคราม3,369.442,684.7520.3 %5.0463.34365.4421.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม15,629.5614,518.507.1 %3.5564.06465.0517.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงคราม5,982.313,159.0047.2 %5.0260.68235.519.7 %4.5
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม64,558.0049,041.0024.0 %5.01,028.821,235.00-20.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม14,731.798,544.3242.0 %5.0327.78124.4562.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา18,816.2349.7799.7 %5.0231.64277.00-19.6 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม21,625.5615,234.9929.6 %5.0936.80600.2835.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม34,581.5127,838.0019.5 %5.01,325.15649.8051.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม 3,498.341,690.0051.7 %5.0463.34299.5535.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม2,766.661,003.0063.7 %5.0273.18104.3661.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม13,252.372,630.0080.2 %5.02,678.892,514.456.1 %3.0
รวม 433,904 253,223 41.64 % 30,538 15,117 50.50 %