จังหวัดเพชรบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี2,623.601,010.0061.5 %5.0435.0055.3987.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เพชรบุรี11,862.405,583.8652.9 %5.070.3054.0123.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี4,457.754,860.81-9.0 %0.0525.78378.8427.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี 5,085.681,081.0078.7 %5.0682.1934.6394.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี17,782.7010,378.7041.6 %5.02,260.54439.5880.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบุรี5,561.201,452.0073.9 %5.0277.7056.0079.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาย้อย4,105.55996.0075.7 %5.0203.0768.8066.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหญ้าปล้อง3,778.93600.0084.1 %5.0396.5885.5078.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแหลม4,353.03805.0081.5 %5.0162.6062.2161.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านลาด4,176.66486.0088.4 %5.0166.6251.9368.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ายาง3,914.97699.0082.1 %5.0305.7329.4590.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งกระจาน3,735.97511.0086.3 %5.0411.5767.5483.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอำ6,914.571,863.0073.1 %5.0377.32101.7573.0 %5.0
ด่านศุลกากรบ้านแหลม2,898.42406.2486.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี12,984.985,628.9056.7 %5.01,138.571,047.708.0 %4.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0757.60316.0358.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี4,018.642,492.0038.0 %5.0986.44108.8789.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี5,582.524,765.0014.6 %5.0896.53600.9033.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี3,353.201,540.4054.1 %5.0739.24294.5060.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี9,282.143,458.0062.7 %5.02,812.001,209.8657.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี2,936.883,266.91-11.2 %0.0522.98379.1627.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี4,832.533,201.0033.8 %5.01,271.681,383.96-8.8 %0.0
ส.ป.ก. เพชรบุรี7,899.573,811.2551.8 %5.0847.48285.9566.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี14,730.2613,710.006.9 %3.01,556.9292.4894.1 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)7,982.409,282.00-16.3 %0.02,785.991,195.1057.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี5,729.413,451.0039.8 %5.0853.33204.9076.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี3,509.57877.0075.0 %5.0759.0232.8795.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี3,524.081,095.0068.9 %5.0606.12291.8451.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี3,697.963,332.039.9 %4.5834.31170.9179.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี8,693.878,318.504.3 %2.01,937.2738.3398.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี5,121.824,486.1412.4 %5.01,309.74127.6090.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี3,645.301,818.0050.1 %5.0796.28186.2776.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี17,975.7711,885.4133.9 %5.03,458.5281.9997.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี8,923.002,160.0075.8 %5.0853.33447.6347.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี4,679.965,423.24-15.9 %0.0948.41472.5250.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี6,530.003,045.0053.4 %5.01,005.4685.0991.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี4,206.243,289.0021.8 %5.0967.43366.5662.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี3,547.342,759.0022.2 %5.0777.27205.8873.5 %5.0
สพ.เพชรบุรี12,057.782,075.0082.8 %5.0731.11424.0842.0 %5.0
รจก.เพชรบุรี 64,311.3752,779.9117.9 %5.01,201.171,003.4916.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี2,683.52989.0063.1 %5.0492.03254.7948.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี5,361.502,976.7844.5 %5.01,062.53342.0067.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี4,840.202,287.0052.7 %5.0701.20204.4970.8 %5.0
สปส.จ.เพชรบุรี5,407.604,503.3016.7 %5.01,044.05314.1369.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี3,704.362,508.5932.3 %5.0777.27252.0067.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบุรี15,787.8515,657.000.8 %0.53,595.43343.3090.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 (เพชรบุรี ประจวบฯ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร)18,117.6410,140.4344.0 %5.02,870.16428.8985.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 184,124.4316,731.9980.1 %5.0886.931,496.45-68.7 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 231,587.5511,585.6763.3 %5.01,650.09172.8589.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี6,569.194,248.0035.3 %5.0398.20490.20-23.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี55,802.5127,951.3949.9 %5.01,143.271,000.6012.5 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี67,952.3921,969.0167.7 %5.0829.75411.3450.4 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี31,558.4120,522.2135.0 %5.0956.55942.221.5 %0.5
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี32,450.4919,139.0041.0 %5.0853.71353.3058.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย21,089.4711,205.5446.9 %5.0602.28646.24-7.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด87,045.1714,487.0083.4 %5.0825.58830.97-0.7 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี11,211.5220,485.00-82.7 %0.01,823.442,077.27-13.9 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี 4,167.712,189.4047.5 %5.0720.22302.6558.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี4,351.961,427.0067.2 %5.0568.09171.2369.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี31,698.3422,940.0027.6 %5.06,909.605,496.7020.4 %5.0
รวม 836,520 422,626 49.48 % 66,340 29,072 56.18 %