จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,681.92865.0081.5 %5.0457.63195.8957.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ประจวบคีรีขันธ์50,011.437,993.5084.0 %5.0318.52153.3451.9 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์3,677.795,290.23-43.8 %0.0704.84250.8164.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,032.851,853.0038.9 %5.0628.7986.2386.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์16,920.5210,520.0037.8 %5.02,264.171,052.1453.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองประจวบคีรีขันธ์4,564.131,801.2060.5 %5.0326.3561.6681.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุยบุรี3,757.881,465.0061.0 %5.0276.68101.0463.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับสะแก3,750.01524.0086.0 %5.0256.79110.5656.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพาน3,952.83750.0081.0 %5.0435.97114.0073.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพานน้อย3,621.51467.0087.1 %5.0483.72133.0072.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราณบุรี6,007.241,810.0069.9 %5.0521.1238.0092.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวหิน5,144.571,607.0068.8 %5.0593.7071.2588.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามร้อยยอด4,555.37555.0087.8 %5.0391.5997.8575.0 %5.0
ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์5,880.625,272.9010.3 %5.0799.68360.0555.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์4,337.575,000.69-15.3 %0.01,084.14460.0757.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน2,696.351,356.0049.7 %5.0553.24218.0160.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์สาขาบางสะพาน2,494.95911.0063.5 %5.0522.6949.5390.5 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,113.801,990.5036.1 %5.0666.83172.3774.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,516.141,876.0058.5 %5.0990.08419.0257.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,141.121,571.0050.0 %5.0685.82191.3172.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,354.043,828.67-14.2 %0.0761.89706.357.3 %3.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์17,266.662,563.5085.2 %5.05,287.71919.6082.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,667.202,216.1016.9 %5.0535.26254.6952.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์5,275.322,274.0056.9 %5.01,102.531,203.56-9.2 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,585.151,947.9045.7 %5.0799.9496.9387.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์14,002.0011,959.0114.6 %5.01,237.30517.1258.2 %5.0
ท่าอากาศยานหัวหิน88,380.5678,979.1210.6 %5.0466.73740.33-58.6 %0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์)14,880.707,249.6551.3 %5.04,254.882,894.6532.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,756.762,413.0035.8 %5.0923.4837.4495.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,603.701,222.0053.1 %5.061.6762.70-1.7 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หนองพลับ)2,070.03662.0068.0 %5.072.5752.8327.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)5,517.985,891.00-6.8 %0.089.9460.8932.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,643.20925.0074.6 %5.0780.920.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,993.62832.0072.2 %5.0628.79363.1242.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,625.023,108.0014.3 %5.0876.00290.3366.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,011.162,931.0026.9 %5.01,584.78371.2076.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์8,081.095,703.0029.4 %5.01,541.56599.5461.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์6,722.751,328.1980.2 %5.0761.89143.5081.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์6,539.949,145.00-39.8 %0.01,465.50131.0691.1 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์15,470.0013,767.0011.0 %5.02,099.642,235.75-6.5 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์11,595.832,682.0076.9 %5.0609.78413.7932.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,781.803,345.1211.5 %5.0914.04234.1774.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,404.631,780.0047.7 %5.0780.90433.9444.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,504.27220.8393.7 %5.0799.94363.8554.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์8,207.684,853.0040.9 %5.0819.17112.0186.3 %5.0
สพ.ประจวบคีรีขันธ์12,305.821,994.0083.8 %5.0802.78547.3231.8 %5.0
รจจ.ประจวบคีรีขันธ์ 69,287.8134,870.3249.7 %5.01,034.89836.9719.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,166.40913.0071.2 %5.0514.6839.6492.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์11,188.584,563.4859.2 %5.01,465.48285.0080.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,398.121,570.8064.3 %5.0609.78327.9546.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์9,273.485,920.4836.2 %5.01,446.46667.1053.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,485.536,003.16-72.2 %0.0761.89350.5554.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,556.562,305.0935.2 %5.0705.074.5199.4 %5.0
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์61,788.90152,560.00-146.9 %0.01,807.80814.0355.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 128,442.2510,738.0162.2 %5.01,344.71762.8543.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 224,014.5212,476.6448.0 %5.01,637.40623.5261.9 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์24,378.943,674.0084.9 %5.0144.44175.71-21.7 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,641.142,791.94-5.7 %0.0284.62237.5016.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์777,861.0037,892.4295.1 %5.04,314.39576.4486.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน67,665.263,460.0094.9 %5.0903.45866.854.1 %2.0
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี46,721.9513,269.4471.6 %5.0824.22254.0569.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล37,043.687,712.9979.2 %5.0939.84460.9551.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์18,633.2619,992.00-7.3 %0.02,212.620.95100.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 9,445.953,352.0064.5 %5.0855.72755.6211.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,920.661,170.0059.9 %5.0514.71173.0966.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์19,278.5818,705.993.0 %1.55,116.492,270.8855.6 %5.0
รวม 1,622,298 571,241 64.79 % 70,461 28,608 59.40 %