จังหวัดนครศรีธรรมราช
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช2,447.301,100.0055.1 %5.0538.64200.0062.9 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.นครศรีธรรมราช28,698.2220,785.2027.6 %5.0536.54470.0012.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช11,724.237,860.0033.0 %5.069.2476.31-10.2 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช9,470.552,705.7071.4 %5.061.25203.56-232.3 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช2,938.551,904.0035.2 %5.0728.80164.5677.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช2,897.941,440.0050.3 %5.0709.7919.0097.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช24,481.1722,248.189.1 %4.53,838.49863.5577.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครศรีธรรมราช5,418.770.00100.0 %5.0462.3679.8082.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมคีรี3,775.74478.0087.3 %5.0185.8257.8768.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานสกา3,346.05486.0085.5 %5.0178.0050.3471.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฉวาง3,813.731,805.0052.7 %5.0462.0346.6889.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิปูน3,472.74200.0094.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียรใหญ่3,577.06400.0088.8 %5.0246.1471.2571.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอวด3,676.91610.0083.4 %5.0334.510.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าศาลา3,775.45883.0076.6 %5.0265.3850.9180.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งสง4,806.122,352.9051.0 %5.0603.8133.5994.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาบอน3,611.92333.0090.8 %5.0274.8060.5878.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งใหญ่3,937.72477.0087.9 %5.0369.0533.6290.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพนัง4,152.06826.0080.1 %5.0278.8676.0072.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร่อนพิบูลย์4,812.57786.0083.7 %5.0234.0045.9280.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิชล3,692.44300.0091.9 %5.0383.3347.5087.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขนอม3,583.18467.0087.0 %5.0407.1750.3587.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวไทร3,746.34695.0081.4 %5.0337.0230.8690.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถ้ำพรรณรา3,463.07426.0087.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุฬาภรณ์3,547.26693.0080.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพรหม3,537.00396.0088.8 %5.0173.8134.2580.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาช้างกลาง3,512.60568.0083.8 %5.0246.6260.6175.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ3,477.01525.0084.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช5,885.865,445.207.5 %3.5785.8597.8587.5 %5.0
ด่านศุลกากรสิชล3,662.346,240.00-70.4 %0.0602.79143.4576.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช7,005.146,186.4711.7 %5.01,812.71511.1071.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราชสาขาเมืองนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0305.35281.207.9 %3.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาท่าศาลา2,508.171,183.0052.8 %5.06,286.94273.6095.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง2,967.271,316.0055.6 %5.0737.68406.6044.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง3,862.471,476.5061.8 %5.0484.48357.2026.3 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0690.770.9599.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช4,952.523,239.0034.6 %5.01,337.30687.6048.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช3,444.391,562.0054.7 %5.0880.93384.6356.3 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1514,206.5528,760.34-102.4 %0.05,238.716,433.20-22.8 %0.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 83,903.711,372.5064.8 %5.01,514.45430.3971.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช6,064.091,719.0071.7 %5.01,907.80938.4250.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช5,365.395,488.76-2.3 %0.01,641.572,167.89-32.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช3,923.885,486.35-39.8 %0.0719.94874.83-21.5 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช6,779.685,663.1216.5 %5.02,174.012,855.07-31.3 %0.0
ส.ป.ก. นครศรีธรรมราช3,959.663,007.2024.1 %5.01,139.60329.6571.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช10,375.9212,870.60-24.0 %0.01,307.80270.7579.3 %5.0
ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช155,207.06108,177.0030.3 %5.0721.88510.1529.3 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 16 10,121.0014,619.82-44.5 %0.03,395.205,483.70-61.5 %0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช4,078.84300.0092.6 %5.01,033.06475.0054.0 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)3,183.511,380.5156.6 %5.0550.45ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สอต.นครศรีธรรมราช3,539.501,683.0052.5 %5.081.46109.64-34.6 %0.0
สอต.นครศรีธรรมราช(บางจาก)1,995.861,078.0046.0 %5.068.4347.5030.6 %5.0
สอต.นครศรีธรรมราช(ฉวาง)1,995.86526.0073.6 %5.080.9353.8033.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช3,842.411,125.0070.7 %5.0899.5733.2596.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช2,965.95957.5067.7 %5.0759.29279.9263.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช5,478.145,143.446.1 %3.01,071.10405.2362.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช8,512.5728,271.00-232.1 %0.02,307.133,186.75-38.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช9,000.446,449.0028.3 %5.01,584.52823.0148.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช4,009.812,669.0033.4 %5.01,128.13176.7084.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช8,727.3013,230.00-51.6 %0.01,641.5796.8994.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช5,016.67316.2893.7 %5.01,128.141,012.7610.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช4,404.645,474.94-24.3 %0.01,071.10288.2473.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช4,946.422,496.0049.5 %5.01,470.43454.5769.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช5,706.722,619.0054.1 %5.01,580.61957.4939.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช5,556.054,980.0010.4 %5.0899.95149.6683.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช31,679.163,780.1288.1 %5.0631.19390.3338.2 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช6,674.624,800.0028.1 %5.0474.27206.0056.6 %5.0
รจก.นครศรีธรรมราช 188,836.75110,000.0041.7 %5.02,392.96945.0060.5 %5.0
ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช 42,739.7022,622.2847.1 %5.0879.95527.4040.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช2,605.001,547.0040.6 %5.0557.65187.1566.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช4,241.194,197.001.0 %0.51,185.20621.1747.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช3,225.311,569.0051.4 %5.0747.81262.2064.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช3,357.892,960.0011.8 %5.01,052.0750.3595.2 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช4,558.732,669.0041.5 %5.01,844.72656.5764.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครศรีธรรมราช6,586.535,107.5122.5 %5.01,063.55721.0532.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช20,338.395,491.7873.0 %5.0757.09272.8864.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช และพัทลุง)29,694.879,453.0068.2 %5.02,827.36354.5487.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 131,747.2613,628.0157.1 %5.0926.11227.4975.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 239,608.8112,930.0067.4 %5.01,691.47974.0042.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 318,819.709,732.0048.3 %5.02,575.991,066.6758.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 14,936.9212,355.8717.3 %5.01,342.58449.8466.5 %5.0
นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล41,520.1960.3899.9 %5.0697.64593.9914.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช6,728.505,838.0013.2 %5.0289.62254.8012.0 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช18,752.508,206.8056.2 %5.0477.93230.5551.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช93,297.86ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,752.69ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม การต่อเรือนครศรีธรรมราช50,630.2922,000.0056.5 %5.01,329.1895.0092.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสิชล787,296.5615,163.0098.1 %5.01,101.0985.1192.3 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช126,037.85306.0099.8 %5.01,154.40662.4542.6 %5.0
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช28,332.2610,964.0061.3 %5.0786.60167.6778.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช489,954.8133,812.4693.1 %5.01,109.081,296.10-16.9 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช21,452.5112,490.0041.8 %5.0904.33452.6749.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช50,009.7619,956.8060.1 %5.0888.35375.0057.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร40,226.549,906.0075.4 %5.0957.38426.1455.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี22,295.776,694.0070.0 %5.0766.38388.6949.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง169,728.4121,409.7187.4 %5.01,388.06374.0073.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช20,377.2034,953.00-71.5 %0.02,466.511,879.5123.8 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช225,979.4220,565.0190.9 %5.03,411.861,972.0042.2 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช119,703.2663,200.0047.2 %5.02,085.32674.5067.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช 4,075.324,480.00-9.9 %0.01,014.0454,625.00-5,286.9 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช3,462.411,697.0051.0 %5.0785.85227.4871.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช47,749.0448,956.50-2.5 %0.05,603.113,667.0734.6 %5.0
รวม 3,219,094 927,763 71.18 % 110,583 111,177 -0.54 %