จังหวัดกระบี่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่4,689.421,683.0064.1 %5.0412.23271.3534.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กระบี่ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.055.80172.47-209.1 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่2,896.641,320.0054.4 %5.0348.81166.4552.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกระบี่3,397.652,350.0030.8 %5.0640.3952.4791.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กระบี่11,892.548,118.0031.7 %5.02,218.70486.9478.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกระบี่4,676.411,543.0067.0 %5.0308.61184.4740.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอ่าวลึก3,734.441,222.0067.3 %5.0349.1453.7684.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหนือคลอง3,648.76677.0081.4 %5.0202.0944.0878.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองท่อม3,655.51766.0079.0 %5.0332.95101.0069.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาพนม3,664.92535.2085.4 %5.0289.3767.3176.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลายพระยา3,692.19782.0078.8 %5.0328.4333.3589.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะลันตา3,655.38492.0086.5 %5.0420.3831.5092.5 %5.0
ด่านศุลกากรกระบี่4,513.604,245.006.0 %3.0849.4658.9093.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่3,486.472,480.6428.8 %5.0678.39708.24-4.4 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาเมืองกระบี่4,676.141,240.3273.5 %5.0362.63179.2750.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาคลองท่อม2,328.96618.0073.5 %5.0404.81264.3834.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่4,009.771,684.0058.0 %5.0925.66279.3069.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกระบี่5,240.943,273.0037.5 %5.0906.64422.1153.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่3,428.161,523.0055.6 %5.0659.38218.5066.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่3,792.681,874.0050.6 %5.0754.37537.5328.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่6,022.232,829.8053.0 %5.0892.35929.76-4.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่2,224.891,435.2035.5 %5.0472.98379.5819.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่4,573.944,833.56-5.7 %0.01,267.95918.0827.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ (ส.ป.ก.กระบี่)3,639.152,031.0044.2 %5.0628.67287.0854.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่13,825.5011,245.5518.7 %5.01,096.80519.5452.6 %5.0
ท่าอากาศยานกระบี่854,995.38955,512.38-11.8 %0.04,227.04375.2591.1 %5.0
สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่5,061.772,055.0059.4 %5.0792.49258.4067.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากระบี่ 7,319.447,099.003.0 %1.580.1066.8616.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่3,382.471,206.0064.3 %5.0735.4654.1592.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่3,281.94867.0073.6 %5.0509.39197.6761.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่3,504.702,669.0023.8 %5.0716.44527.5026.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดกระบี่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3,495.87ประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกระบี่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่5,719.562,405.0058.0 %5.0773.4784.4389.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่14,128.998,915.3336.9 %5.01,324.95116.8591.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่2,912.081,950.0033.0 %5.0659.38403.7538.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่5,011.662,329.8353.5 %5.0830.54588.2729.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่4,331.982,677.0038.2 %5.0697.42439.8436.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกระบี่5,188.071,507.0071.0 %5.0849.54532.0037.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่4,400.322,501.0043.2 %5.0564.3076.1086.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกระบี่11,595.113,406.0070.6 %5.0716.44315.2556.0 %5.0
เรือนจำจังหวัดกระบี่69,579.8820,386.0070.7 %5.01,220.74788.5035.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่2,683.391,832.0031.7 %5.0431.24127.7670.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่6,020.823,323.0044.8 %5.0887.63333.4562.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกระบี่2,983.831,952.0334.6 %5.0583.37266.0054.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่5,080.203,579.2829.5 %5.0811.52305.9062.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่4,686.963,042.0035.1 %5.0697.47348.6350.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกระบี่11,286.5710,713.845.1 %2.53,017.38351.6688.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่50,547.5611,191.6477.9 %5.01,718.79380.7577.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่6,042.143,755.1337.9 %5.0400.93268.8532.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่65,061.6236,045.0044.6 %5.01,243.13666.9046.4 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่22,608.141,956.0091.3 %5.0786.96563.7828.4 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่16,391.6011,679.4228.7 %5.0633.53290.6454.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม18,840.2910,859.0042.4 %5.0608.32221.9363.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก24,525.6020.3099.9 %5.0654.82545.5016.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่35,553.9918,062.5249.2 %5.010,616.921,278.1588.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ 3,437.272,071.5239.7 %5.0637.54554.5813.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่3,117.431,163.0062.7 %5.0450.20302.8032.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่37,244.701,750.0095.3 %5.03,148.13410.0087.0 %5.0
รวม 1,427,892 1,197,283 16.15 % 57,833 19,410 66.44 %