จังหวัดภูเก็ต
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต2,527.41867.0065.7 %5.0211.41333.93-58.0 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.092.11513.50-457.5 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ต20,558.9012,804.6237.7 %5.063.3368.40-8.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต4,264.4115,290.00-258.5 %0.0553.70104.1081.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต3,193.581,376.0056.9 %5.0458.6285.5081.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต30,695.3622,072.5028.1 %5.03,234.951,115.3065.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 113,807.874,830.0065.0 %5.0401.5742.7589.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 25,162.393,694.0028.4 %5.0382.5547.5087.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะทู้5,144.441,944.0062.2 %5.0367.3938.0089.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถลาง5,490.351,505.0072.6 %5.0390.26109.2572.0 %5.0
ด่านศุลกากรภูเก็ต7,042.475,011.0028.8 %5.0610.74119.6580.4 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0960.7417.6098.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต4,286.458,154.67-90.2 %0.0781.89417.4346.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต7,048.842,411.0065.8 %5.01,051.96317.5369.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดภูเก็ต4,005.841,982.0050.5 %5.0762.87477.5437.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต3,646.273,234.0011.3 %5.0439.60109.0875.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต2,823.161,373.0051.4 %5.0325.50241.3025.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต3,180.642,784.0012.5 %5.0439.60486.52-10.7 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต1,882.032,649.00-40.8 %0.0353.03100.5771.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต4,113.511,924.0053.2 %5.0724.84460.4936.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต3,325.513,254.002.2 %1.0439.60171.5161.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต6,214.7524,524.00-294.6 %0.01,238.27339.7772.6 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (จ.ภูเก็ต)4,432.674,794.00-8.2 %0.0762.87638.4516.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต4,222.593,761.0010.9 %5.0781.89832.13-6.4 %0.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก23,445.8917,834.4323.9 %5.0255.78141.1044.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาภูเก็ต 1,838.04941.0048.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต3,182.871,459.0054.2 %5.0458.6258.9587.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต3,181.121,371.9056.9 %5.0401.57172.9656.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต4,022.053,829.004.8 %2.0686.81202.2470.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดภูเก็ต6,552.8931,089.00-374.4 %0.01,352.371,974.61-46.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต5,506.52707.0087.2 %5.01,276.30566.4855.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต3,976.211,656.0058.4 %5.0705.82156.7077.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต6,511.9012,956.55-99.0 %0.01,181.22222.9581.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต3,868.031,953.0049.5 %5.0420.58441.18-4.9 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต3,687.816,531.19-77.1 %0.0629.76481.4023.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต3,864.901,641.0057.5 %5.0705.82191.0272.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต3,461.041,828.8047.2 %5.0496.65331.8233.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต3,743.914,585.00-22.5 %0.0591.73151.5574.4 %5.0
สพ.ภูเก็ต11,613.274,403.0062.1 %5.0375.36325.4213.3 %5.0
รจจ.ภูเก็ต 70,201.2735,975.2048.8 %5.0987.51518.7247.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต2,597.32855.0067.1 %5.0249.44143.2842.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต3,827.692,913.0023.9 %5.0667.7997.8585.3 %5.0
สปส.จ.ภูเก็ต5,437.647,503.12-38.0 %0.01,048.11371.6164.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต3,877.162,114.0045.5 %5.0648.78317.6851.0 %5.0
กลุ่มโบราณคดีและอนุรักษ์โบราณสถาน สาขาภูเก็ต สศก. ๑๒ นครศรีธรรมราช 3,260.221,250.0061.7 %5.0476.65209.4556.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดภูเก็ต3,361.034,408.00-31.2 %0.0439.60207.7752.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต33,456.3812,667.0062.1 %5.0638.67313.4150.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต3,161.694,812.87-52.2 %0.0256.07105.0059.0 %5.0
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคถลาง26,247.3518,360.0030.1 %5.0285.36380.00-33.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต44,575.0835,196.8021.0 %5.0640.16121.5081.0 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต100,401.9249,832.0050.4 %5.0356.03305.8514.1 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต18,056.088,532.0052.7 %5.0355.6873.5179.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต14,194.4316,686.66-17.6 %0.01,006.82685.2231.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต 3,480.614,167.00-19.7 %0.0496.65291.3041.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต2,785.75745.0073.3 %5.0268.46115.7756.9 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 8 ไม่ครบ71,874.63ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ4,849.77ประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต41,125.9814,508.0064.7 %5.02,540.524,587.00-80.6 %0.0
รวม 615,574 443,550 27.95 % 36,730 21,451 41.60 %