จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี5,087.46101.0098.0 %5.0178.89169.105.5 %2.5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานี4,925.7113,148.00-166.9 %0.01,649.70153.7090.7 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี74,833.6957,537.8323.1 %5.0299.25955.61-219.3 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุราษฎร์ธานี20,270.661.00100.0 %5.085.80259.35-202.3 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอเกาะสมุย6,865.093,929.2042.8 %5.067.142,850.00-4,144.9 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี4,336.792,000.0053.9 %5.01,302.96570.0056.3 %5.0
สำนักงานคลังเขต 84,300.073,401.0020.9 %5.0766.9352.5293.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี7,421.291,504.0079.7 %5.0414.7447.6088.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1115,084.336,268.4058.4 %5.04,634.88504.7589.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี11,143.946,069.8045.5 %5.02,738.73795.1571.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 215,327.278,042.2047.5 %5.01,761.25340.1080.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุราษฎร์ธานี5,317.782,189.0058.8 %5.0235.54114.0051.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุนพิน4,742.111,149.0075.8 %5.0455.03120.6473.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาญจนดิษฐ์4,369.81615.0085.9 %5.0242.0137.8384.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าฉาง3,878.34373.0090.4 %5.0319.3243.9586.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระแสง4,565.56812.0082.2 %5.0378.040.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าชนะ396.17520.00-31.3 %0.0361.8859.0783.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสระ2,907.551,114.0061.7 %5.0397.6647.5088.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนสัก3,746.65628.0083.2 %5.0337.3150.7784.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยา3,736.46558.0085.1 %5.0491.680.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาสาร3,835.03500.0087.0 %5.0297.771.9599.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเคียนซา4,120.94304.0092.6 %5.0310.2582.3273.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบุรี3,279.99296.0091.0 %5.0326.6114.9395.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาเดิม4,281.53533.0087.6 %5.0243.0342.4582.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านตาขุน4,271.47612.0085.7 %5.0253.7384.2766.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนม4,191.07382.0090.9 %5.0379.830.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสมุย4,305.571,490.0065.4 %5.0445.860.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะพะงัน4,338.09779.0082.0 %5.0398.3262.7184.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีรัฐนิคม4,248.55297.0093.0 %5.0209.2934.9383.3 %5.0
ด่านศุลกากรบ้านดอน12,388.796,931.0044.1 %5.0768.32156.7579.6 %5.0
ด่านศุลกากรเกาะสมุย8,778.194,005.0054.4 %5.0544.23156.7571.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 85,467.448,158.98-49.2 %0.01,972.641,093.4544.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี33,001.2211,231.8066.0 %5.09,804.97802.7591.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเมืองฯ2,640.941.00100.0 %5.0362.85113.0568.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาพุนพิน2,485.971,819.0026.8 %5.0407.52309.7024.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเวียงสระ3,016.591,054.0065.1 %5.0627.75508.2519.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเกาะสมุย3,643.582,324.0036.2 %5.0483.63313.5035.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี1,225.971,740.00-41.9 %0.0482.03236.5550.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี4,712.646,082.47-29.1 %0.01,377.09509.1663.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 113,489.913,352.044.0 %2.08,074.00170.0597.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎรธานี3,319.121,038.0068.7 %5.0897.36298.3066.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,208.631,067.0066.7 %5.0891.60523.4541.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,512.813,745.44-6.6 %0.0977.741,543.75-57.9 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 84,674.794,976.73-6.5 %0.01,832.60666.1063.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 115,235.985,412.40-3.4 %0.02,038.622,443.72-19.9 %0.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 สุราษฏร์ธานี42,719.4310,344.0075.8 %5.01,779.893,612.11-102.9 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,634.684,374.92-66.1 %0.0584.79883.50-51.1 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี5,470.222,607.0052.3 %5.01,643.301,829.49-11.3 %0.0
ส.ป.ก. สุราษฎร์ธานี5,239.714,060.0022.5 %5.01,393.051,283.487.9 %3.5
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 85,038.883,003.7040.4 %5.01,799.731,675.756.9 %3.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี17,377.2722,340.00-28.6 %0.01,624.29433.2073.3 %5.0
ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี354,466.50349,220.031.5 %0.51,014.261,111.12-9.5 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11(สุราษฎร์ธานี)10,196.4310,209.04-0.1 %0.03,013.59380.0087.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,563.251,559.0056.2 %5.0943.07330.6064.9 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (จ.สุราษฎร์ธานี)3,915.277,373.48-88.3 %0.01,398.69228.5083.7 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)8,832.128,624.002.4 %1.02,974.43279.3090.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 108,433.4010,541.91-25.0 %0.03,102.742,660.5014.3 %5.0
สอต.สุราษฎร์ธานี6,039.145,395.0010.7 %5.097.5256.6241.9 %5.0
สอต.สุราษฎร์ธานี(กาญจนดิษฐ์)2,009.35430.0078.6 %5.081.1635.4056.4 %5.0
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง2,009.35689.0065.7 %5.089.6174.4816.9 %5.0
สอต.สุราษฎร์ธานี(เกาะสมุย)3,284.131,450.0055.8 %5.092.310.9599.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,406.061,136.0066.6 %5.0958.720.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,280.191,659.0049.4 %5.01,174.30332.5071.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,847.953,071.0020.2 %5.0669.25530.1020.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี8,589.8048,674.00-466.6 %0.02,502.381,885.2024.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฏร์ธานี8,945.761,014.0088.7 %5.01,320.03765.0042.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี7,220.5420.0099.7 %5.01,605.28129.2092.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี6,982.9014,817.00-112.2 %0.01,624.30148.6390.8 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี15,612.8216,772.00-7.4 %0.02,624.623,078.00-17.3 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี13,064.453,705.0071.6 %5.01,453.142,063.40-42.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,309.443,896.009.6 %4.51,282.01446.5065.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,321.662,616.0039.5 %5.01,262.98301.1576.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎ์ธานี5,161.723,924.0024.0 %5.01,434.15632.7055.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,882.443,342.4413.9 %5.0901.71105.4588.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8 29,998.593,725.0087.6 %5.0869.60413.2552.5 %5.0
สพ.สุราษฎร์ธานี9,315.818,853.145.0 %2.5588.33349.6040.6 %5.0
เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี90,003.2171,825.6720.2 %5.01,612.182,354.04-46.0 %0.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 815,085.4915,360.00-1.8 %0.02,429.03723.0570.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี7,678.187,031.008.4 %4.0844.64247.0070.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี5,647.174,019.0028.8 %5.01,772.09464.5573.8 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 สุราษฎร์ธานี46,713.8517,820.0061.9 %5.0842.67794.305.7 %2.5
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,731.512,771.0041.4 %5.01,034.79247.0076.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษร์ธานี7,468.978,955.60-19.9 %0.01,548.23606.1060.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,307.99676.0084.3 %5.0939.72256.5072.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,688.684,968.88-34.7 %0.0939.72697.6025.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 (สุราษฎร์ธานี และชุมพร)60,201.7010,571.7982.4 %5.05,118.79137.7597.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 19,350.1614,514.60-55.2 %0.0432.58382.8511.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 246,933.6211,137.0076.3 %5.02,154.18607.0571.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 338,047.5710,479.7572.5 %5.01,699.29481.6571.7 %5.0
สอนคนตาบอดภาคใต้12,886.273,363.7473.9 %5.0215.89499.74-131.5 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,081.272,874.006.7 %3.0282.39500.93-77.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี74,027.6141,281.0044.2 %5.01,643.79501.1069.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์17,369.0013,048.0024.9 %5.0933.63332.5064.4 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี71,255.8230,043.0057.8 %5.01,105.38691.6037.4 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี21,136.6322,014.00-4.2 %0.01,045.281,488.76-42.4 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี17,913.7513,326.0025.6 %5.0891.95114.0087.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพไชยา19,508.489,407.0051.8 %5.01,009.18491.1551.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ50,467.5010,992.0078.2 %5.01,000.42154.7584.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี58,081.7927,219.3153.1 %5.018,862.122,293.3087.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี30,009.0025,925.0013.6 %5.01,106.31370.1066.5 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 113,077.251.00100.0 %5.01,228.2599.9691.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฏร์ธานี 4,046.443,378.5016.5 %5.0763.56314.4558.8 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 (จ.สุราษฎร์ธานี)5,442.677,996.00-46.9 %0.01,541.311,252.2018.8 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎร์ธานี)2,578.061,332.0048.3 %5.0180.7322.5087.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฏร์ธานี2,823.79713.0074.8 %5.0695.86285.2859.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี22,632.9728,671.00-26.7 %0.05,956.727,103.24-19.2 %0.0
รวม 1,706,297 1,159,253 32.06 % 153,260 67,916 55.69 %