จังหวัดระนอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง2,382.87476.2080.0 %5.0347.66211.6639.1 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ระนอง4,718.82695.0085.3 %5.0102.4890.2511.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ระนอง123,301.3339,940.9467.6 %5.0756.98137.7181.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนอง2,883.431,858.8035.5 %5.0537.82272.8349.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดระนอง2,913.821,309.6055.1 %5.0537.83108.6579.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระนอง14,165.5710,602.0025.2 %5.01,716.81623.3763.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระนอง4,255.82688.0083.8 %5.0241.7651.9178.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระบุรี3,917.10515.0086.9 %5.0337.2538.0088.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะเปอร์4,359.69560.0087.2 %5.0321.140.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละอุ่น3,682.11759.0079.4 %5.0239.550.9599.6 %5.0
ด่านศุลกากรระนอง5,818.046,062.00-4.2 %0.0994.20368.6362.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง3,873.003,802.561.8 %0.5842.07594.5429.4 %5.0
สรรพสามิตพื้นที่ระนอง สาขากระบุรี2,545.83385.0084.9 %5.0439.65144.4067.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระนอง3,976.142,639.8033.6 %5.0670.95449.0533.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง3,079.641,429.9053.6 %5.0613.92305.8050.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดระนอง2,994.931,126.5062.4 %5.0537.83278.8848.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง2,980.001,208.0059.5 %5.0575.85691.67-20.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง2,277.522,718.00-19.3 %0.0389.20576.72-48.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง3,891.221,482.0061.9 %5.0880.14661.5524.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนอง(ส.ป.ก.ระนอง)3,144.871,751.4044.3 %5.0632.91183.2971.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดระนอง13,234.138,336.7837.0 %5.0900.35198.4978.0 %5.0
ท่าอากาศยานระนอง70,038.0460,385.3013.8 %5.0399.05587.00-47.1 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง3,390.911,570.0053.7 %5.0491.61389.3520.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาระนอง 5,119.323,532.5031.0 %5.071.0094.95-33.7 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดระนอง3,079.91976.4068.3 %5.0613.8860.4790.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดระนอง2,680.48736.0072.5 %5.0461.75192.4758.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง3,740.452,653.0029.1 %5.0651.91102.6084.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดระนอง6,451.7129,963.60-364.4 %0.01,171.56962.0417.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดระนอง4,564.944,890.70-7.1 %0.01,070.2793.7591.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง3,093.591,384.0055.3 %5.0575.85197.0865.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดระนอง4,694.006,079.00-29.5 %0.0899.12127.1285.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนอง3,512.962,055.5041.5 %5.0594.86428.4528.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง2,972.614,240.79-42.7 %0.0556.83490.5711.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระนอง2,980.852,055.6031.0 %5.0423.63293.1530.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง4,730.181,528.0067.7 %5.0746.9930.4095.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง2,963.581,651.7944.3 %5.0480.77167.7765.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระนอง46,158.772,961.0093.6 %5.013,925.08403.3397.1 %5.0
รจจ.ระนอง 1,020,316.4024,749.8497.6 %5.08,920.51313.0096.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดระนอง2,434.01682.0072.0 %5.0366.6767.2281.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง6,139.044,850.0021.0 %5.01,374.52305.6377.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนอง3,237.481,354.0058.2 %5.0670.95328.8251.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระนอง3,034.793,781.00-24.6 %0.0575.85172.6370.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง3,353.581,806.3046.1 %5.0434.12ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงาน กศน. จังหวัดระนอง3,541.413,603.00-1.7 %0.0575.85438.4523.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง23,791.4615,613.0034.4 %5.02,870.67395.8986.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง4,283.532,641.0038.3 %5.0277.61397.31-43.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคระนอง35,234.8015,814.0055.1 %5.0875.61333.9261.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง16,225.2610,012.0038.3 %5.0514.93389.6024.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี16,837.664,147.4275.4 %5.0584.920.9599.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง9,835.6816,755.94-70.4 %0.01,369.281,135.2517.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง 3,556.972,923.0017.8 %5.0746.99335.9055.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง3,262.841,832.0043.9 %5.0423.72210.6850.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดระนองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,539,653 325,574 78.85 % 55,899 15,435 72.39 %