จังหวัดชุมพร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร2,636.051,226.0053.5 %5.0467.39169.3863.8 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ชุมพรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชุมพร18,347.2455,702.32-203.6 %0.064.626,556.90-10,046.9 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพร3,267.341.00100.0 %5.0657.550.9599.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชุมพร2,873.031,653.0042.5 %5.0600.5034.2994.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร21,263.5211,265.0047.0 %5.01,855.56552.9070.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชุมพร4,444.851,973.0055.6 %5.0295.8335.1588.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแซะ4,313.69535.0087.6 %5.0316.5231.2690.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะทิว3,623.05485.0086.6 %5.0257.7561.6776.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหลังสวน5,935.811,157.0080.5 %5.0492.7854.1189.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละแม3,692.450.00100.0 %5.0387.4568.0082.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพะโต๊ะ3,528.10341.0090.3 %5.0478.9854.0788.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวี3,728.80669.0082.1 %5.0305.4149.8083.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งตะโก3,663.75551.0085.0 %5.0322.0967.8378.9 %5.0
ด่านศุลกากรชุมพร3,758.067,799.00-107.5 %0.0828.95217.7973.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร11,800.636,013.5049.0 %5.01,170.98650.1144.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชุมพร4,246.661,112.0073.8 %5.01,037.87775.9025.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร3,144.941,696.0046.1 %5.0657.55274.3558.3 %5.0
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 14ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดชุมพร3,532.852,193.0037.9 %5.0809.68361.0055.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร5,359.411.00100.0 %5.01,456.220.9599.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร2,176.093,153.77-44.9 %0.0509.860.9599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร3,995.341.00100.0 %5.0942.790.9599.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร4,181.633,140.0024.9 %5.0834.07333.5560.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร5,915.8811,522.45-94.8 %0.01,266.06465.4763.2 %5.0
ท่าอากาศยานชุมพร82,526.7971,441.0013.4 %5.0607.49159.5073.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร3,648.331.00100.0 %5.0809.680.9599.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชุมพร4,854.436,986.00-43.9 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สอต.ชุมพร(สวี)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.063.7052.9017.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชุมพร3,363.19765.0077.3 %5.0790.66122.2984.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร3,212.28130.0096.0 %5.0600.53502.5516.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร3,654.214,132.00-13.1 %0.0752.63284.8862.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดชุมพร15,974.4748,062.00-200.9 %0.02,597.211,352.6247.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร7,053.682,305.2067.3 %5.01,570.351,194.8123.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร3,909.792,046.0047.7 %5.0771.6575.2690.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร6,836.8712,346.90-80.6 %0.01,380.16113.6791.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร11,694.062,436.0079.2 %5.0752.63825.57-9.7 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร2,180.612,608.38-19.6 %0.0315.29116.4363.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร3,412.992,212.0035.2 %5.0809.680.9599.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร3,492.021,829.0047.6 %5.0690.05135.8880.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร3,273.151,714.1147.6 %5.0600.5067.8188.7 %5.0
สพ.ชุมพร3,590.963,321.007.5 %3.5790.66330.8258.2 %5.0
รจจ.ชุมพร 51,346.0730,911.0039.8 %5.0919.81404.4856.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชุมพร2,679.701,032.0061.5 %5.0486.41204.7457.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร4,775.133,761.0021.2 %5.01,247.05368.0070.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพร3,154.581,408.0055.4 %5.0695.58261.2562.4 %5.0
สปส.จ.ชุมพร4,698.055,036.00-7.2 %0.01,094.92535.8051.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร3,364.981,694.0049.7 %5.0790.69254.4767.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชุมพร3,502.516,585.74-88.0 %0.0752.63225.3470.1 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนชุมพร12,401.392,703.2078.2 %5.0782.19277.7064.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 134,199.9911,552.0066.2 %5.01,350.13477.6664.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 29,640.4410,231.90-6.1 %0.01,385.47368.6073.4 %5.0
ชุมพรปัญญานุกูล65,596.4213,681.1579.1 %5.0475.73297.2837.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร3,392.151.00100.0 %5.0310.420.9599.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร54,037.57ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,049.17ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร34,393.441.00100.0 %5.01,003.340.9599.9 %5.0
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์7,732.5912,707.84-64.3 %0.0617.24278.7854.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร16,954.799,305.3145.1 %5.0713.89408.9542.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะไม่ครบ1.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน181,674.8615,352.0091.5 %5.02,527.73349.3886.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร27,443.2220,747.0024.4 %5.04,421.76919.0079.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร 5,324.722,968.0044.3 %5.0771.65510.4033.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร2,797.15878.0068.6 %5.0486.41282.9541.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร26,535.3414,616.0044.9 %5.04,154.153,844.657.5 %3.5
รวม 790,022 439,698 44.34 % 54,907 26,426 51.87 %