จังหวัดลพบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี2,694.271,160.0056.9 %5.0434.3352.0588.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี3,837.507,659.00-99.6 %0.0852.66161.8881.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี3,389.552,340.0031.0 %5.0662.50141.2978.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลพบุรี14,960.829,203.9038.5 %5.02,518.291,096.3156.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลพบุรี5,590.092,431.0056.5 %5.0264.94119.8554.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบาดาล4,656.761,233.0073.5 %5.0486.36107.6277.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกสำโรง4,173.94913.0078.1 %5.0292.48108.1563.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมี่4,377.031,009.0076.9 %5.0312.85107.9765.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพัฒนานิคม4,246.321,407.0066.9 %5.0276.44107.9660.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวุ้ง4,054.92825.0079.7 %5.0137.1928.7379.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าหลวง4,099.43662.0083.9 %5.0400.40107.2573.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วง5,922.34474.0092.0 %5.01,249.92101.7591.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกเจริญ3,955.78589.0085.1 %5.0275.716.8597.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสระโบสถ์4,008.31675.0083.2 %5.0260.804.8598.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำสนธิ4,339.46389.0091.0 %5.0384.976.8498.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี 3,811.484,959.00-30.1 %0.0612.99434.0529.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลพบุรี4,059.421,582.0061.0 %5.0909.71754.3517.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 84,045.594,300.67-6.3 %0.01,364.11476.0265.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี3,443.713,019.0012.3 %5.0700.55509.9527.2 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1037,262.3734,193.018.2 %4.012,535.743,839.7069.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี3,128.40986.0068.5 %5.0646.20379.9241.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี4,059.703,235.0020.3 %5.0909.711,022.25-12.4 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี2,513.334,007.80-59.5 %0.0544.15123.6177.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี3,912.464,212.00-7.7 %0.0795.64818.06-2.8 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี39,669.995,640.0085.8 %5.013,641.27277.3798.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี6,417.0015,089.70-135.2 %0.01,004.79429.3257.3 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 1116,793.7919,011.00-13.2 %0.05,331.983,709.7530.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี4,027.633,337.0017.1 %5.0890.710.00100.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี2,706.68965.0064.3 %5.0434.3241.5590.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลพบุรี2,854.661,160.0059.4 %5.0529.3983.1384.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี4,592.824,679.66-1.9 %0.0890.71602.8032.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดลพบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,385.111,683.27-21.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี4,646.625,905.00-27.1 %0.01,118.91329.5970.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี3,659.003,922.00-7.2 %0.0776.6197.1987.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี23,105.2731,578.75-36.7 %0.03,667.05357.3890.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี4,246.282,878.0032.2 %5.0985.79244.9175.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี3,878.121,773.0054.3 %5.0852.68340.2760.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี3,771.152,356.0037.5 %5.0814.65211.4374.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี7,717.996,759.6312.4 %5.01,442.15636.0655.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี6,020.453,457.8042.6 %5.0738.5950.4893.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี3,464.692,492.5028.1 %5.0700.55336.3452.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 11 จังหวัดลพบุรี16,922.7020,492.00-21.1 %0.01,886.04520.3572.4 %5.0
รจก.ลพบุรี 72,058.3452,808.0026.7 %5.01,052.37578.3445.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี2,970.921,443.0051.4 %5.0529.4172.0186.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี3,743.741,644.4456.1 %5.0757.60334.0255.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี3,391.571,306.0061.5 %5.0681.54362.4246.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี6,034.206,910.00-14.5 %0.01,194.97589.8150.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี3,927.463,355.9014.6 %5.0852.68227.0873.4 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี6,741.928,059.84-19.5 %0.01,501.59544.2063.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี7,285.618,623.08-18.4 %0.02,031.68488.3076.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 116,114.5922,741.14-41.1 %0.01,248.35521.4458.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 240,915.0320,860.8049.0 %5.02,812.50463.8783.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 66,395.581,254.0080.4 %5.0355.100.00100.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี143,444.3890,980.0036.6 %5.02,234.571,214.8745.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 212,874.442,540.0080.3 %5.0663.400.00100.0 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี19,397.788,709.0055.1 %5.0609.900.00100.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี27,128.3616,256.1240.1 %5.0835.60585.3130.0 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี16,119.69882.0094.5 %5.0659.77745.47-13.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง48,360.9714,031.0071.0 %5.0734.69664.319.6 %4.5
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล56,672.0212,304.0078.3 %5.0851.26336.7760.4 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง 10,421.452,687.9174.2 %5.03,848.630.00100.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี44,328.7417,367.9960.8 %5.02,549.7421,072.20-726.4 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี 3,959.782,982.0024.7 %5.0852.66385.1054.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี3,245.152,097.9435.4 %5.0624.49251.3359.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี24,316.0929,516.63-21.4 %0.03,637.0910,771.09-196.1 %0.0
รวม 874,886 552,322 36.87 % 89,672 60,776 32.22 %