จังหวัดสงขลา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้3,500.543,479.400.6 %0.51,526.49379.3275.2 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 660,904.046,320.0089.6 %5.0234.74435.10-85.4 %0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา4,326.76752.1082.6 %5.0480.42254.2347.1 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา48,032.3514,851.0069.1 %5.0190.17369.45-94.3 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สงขลา27,040.669,217.1065.9 %5.01,711.09324.2381.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา6,167.9013,374.00-116.8 %0.01,460.27178.6087.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา3,154.702,308.0326.8 %5.0756.650.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1234,924.0349,752.60-42.5 %0.08,538.00464.5594.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 119,653.2534,759.99-76.9 %0.03,553.38656.5881.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,895.341,354.7072.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสงขลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0270.1248.1182.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเดา4,454.271,213.0072.8 %5.0544.2767.4387.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระโนด3,978.41673.0083.1 %5.0432.4981.7081.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพา3,773.91481.0087.3 %5.0388.7485.5078.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะนะ4,338.58549.0087.3 %5.0299.3257.9580.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสทิงพระ3,815.00833.0078.2 %5.0208.3539.9080.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาทวี3,579.58639.0082.1 %5.0347.4347.5086.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะบ้าย้อย3,675.74571.0084.5 %5.0460.0153.2088.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิงหนคร3,766.16606.0083.9 %5.0340.0657.9583.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 16,407.681,997.0068.8 %5.0481.63247.0048.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0468.5566.5085.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหม่อม3,591.65648.0082.0 %5.0182.5553.2070.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตภูมิ3,678.91510.0086.1 %5.0332.61104.5068.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกล่ำ3,539.38397.0088.8 %5.0223.38104.5053.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนเนียง3,323.30295.0091.1 %5.0298.80104.5065.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหอยโข่ง3,734.68449.0088.0 %5.0194.4925.6586.8 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 49,167.0016,733.77-82.5 %0.01,660.05796.5052.0 %5.0
ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์17,738.0229,532.50-66.5 %0.01,923.96422.7578.0 %5.0
ด่านศุลกากรสะเดา23,168.0584,879.00-266.4 %0.02,058.45504.2875.5 %5.0
ด่านศุลกากรสงขลา9,585.3518,043.66-88.2 %0.01,422.85435.0069.4 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่1,985.646,133.87-208.9 %0.0882.62213.4575.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 98,513.349,165.66-7.7 %0.01,974.571,500.6124.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา7,277.0012,148.53-66.9 %0.01,912.581,695.8511.3 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา4,539.482,086.2054.0 %5.0737.66264.9264.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา7,299.175,618.5523.0 %5.01,764.501,739.261.4 %0.5
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 126,025.176,925.09-14.9 %0.01,488.06353.4076.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา6,378.904,081.2036.0 %5.0889.78536.0039.8 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1623,594.2754,332.99-130.3 %0.07,085.044,770.9032.7 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 93,828.101,305.0065.9 %5.01,291.52236.1581.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา4,001.782,793.0030.2 %5.0889.761,153.30-29.6 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 94,721.053,351.1029.0 %5.01,583.13988.0037.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 125,124.774,043.2021.1 %5.01,842.97346.4581.2 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 สงขลา13,177.0713,391.74-1.6 %0.01,508.81449.3070.2 %5.0
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จ.สงขลา4,222.683,881.208.1 %4.01,811.73389.0078.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ688.53ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา6,105.994,010.6534.3 %5.01,726.49968.3643.9 %5.0
ส.ป.ก. สงขลา3,937.663,080.8021.8 %5.0947.10521.6244.9 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 973,112.892,072.2097.2 %5.04,663.682,294.3250.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา36,773.0926,708.9327.4 %5.02,664.50757.1571.6 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 18 12,694.7012,166.964.2 %2.04,443.963,047.2531.4 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (จ.สงขลา)3,576.894,476.00-25.1 %0.01,158.941,017.7112.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา4,433.903,680.0017.0 %5.01,060.93309.8370.8 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.90ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 814,931.0514,038.716.0 %3.04,368.684,119.205.7 %2.5
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก38,635.5329,544.0623.5 %5.0470.47276.5641.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสงขลา(คอหงส์)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.065.2063.013.4 %1.5
สอต.สงขลา(สะเดา)2,002.61572.2071.4 %5.072.6366.548.4 %4.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา4,187.07772.0081.6 %5.0946.83129.6586.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา3,372.731,202.3864.3 %5.0737.66643.2812.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา3,723.653,914.99-5.1 %0.0965.85496.5548.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดสงขลา19,392.7542,826.80-120.8 %0.01,415.881,235.0012.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา7,812.198,168.96-4.6 %0.02,201.89375.3483.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา4,209.941,809.3857.0 %5.0566.86193.1165.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา11,101.7012,412.20-11.8 %0.03,114.66195.9893.7 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 ลงขลา25,509.8618,419.0027.8 %5.03,048.76824.7072.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สงขลา4,285.582,470.2042.4 %5.0927.79366.2760.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา38,939.443,248.2691.7 %5.014,334.10286.9098.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลาไม่ครบ3,110.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ387.60ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา5,934.362,788.0053.0 %5.01,175.00439.8562.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา4,948.9813,548.00-173.8 %0.0870.75134.7584.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 จังหวัดสงขลา17,676.8214,556.2017.7 %5.0691.74311.7954.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา61,085.2519,292.0068.4 %5.0839.95382.3654.5 %5.0
เรือนจำกลางสงขลา80,248.1120,620.4774.3 %5.01,396.201,104.7120.9 %5.0
รจจ.สงขลา ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
ทสญ.สงขลา 41,464.6317,531.4357.7 %5.0877.55559.9236.2 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา53,614.8673,830.99-37.7 %0.01,152.7265.9994.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 914,832.948,155.1045.0 %5.01,843.571,450.2521.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา2,924.581,274.0056.4 %5.0661.59314.9352.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา3,903.601,026.0073.7 %5.0984.84759.7422.9 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา39,945.5820,054.0049.8 %5.02,300.47932.9059.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา4,006.871,883.0053.0 %5.01,079.92488.6054.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา5,838.956,675.90-14.3 %0.01,460.24755.2548.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา4,274.292,878.1032.7 %5.0642.41339.6447.1 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 11 สงขลา6,233.605,190.4616.7 %5.01,868.37742.5560.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา5,101.878,244.32-61.6 %0.01,308.14579.2055.7 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้5,414.4113,446.00-148.3 %0.01,792.73421.2576.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (จังหวัดสงขลา และสตูล)32,079.894,430.0086.2 %5.064,780.08633.3099.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 146,680.8612,343.8173.6 %5.01,014.95206.1579.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 249,950.2913,125.0073.7 %5.01,243.64358.1571.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 397,054.589,477.1290.2 %5.01,695.35627.3263.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา10,719.296,754.0037.0 %5.0431.39385.3210.7 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดสงขลา48,557.522,640.0094.6 %5.0272.8658.4578.6 %5.0
โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา17,311.506,784.9060.8 %5.0221.83139.0337.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ27,022.5516,584.0038.6 %5.0731.77756.67-3.4 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลาไม่ครบ30,808.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ693.50ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร26,045.3126,782.00-2.8 %0.0851.34635.5025.4 %5.0
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพนาทวีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ16,728.648,364.0050.0 %5.0770.24134.1482.6 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคใต้2,935.191,551.5547.1 %5.01,394.78180.5087.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา19,260.9132,741.18-70.0 %0.02,255.733,191.00-41.5 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา11,764.6013,010.99-10.6 %0.02,812.781,448.3948.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา42,324.0024,271.9942.7 %5.0971.05709.4226.9 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 123,837.97994.0074.1 %5.01,172.75393.8466.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา 4,416.623,788.3714.2 %5.0740.20640.6313.5 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11(จ.สงขลา)5,646.567,123.24-26.2 %0.01,793.70249.8586.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 1 สงขลา4,581.956,023.82-31.5 %0.01,553.37704.8054.6 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (สงขลา)2,704.612,466.008.8 %4.0359.59134.3762.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา3,156.05753.0076.1 %5.0623.56178.6071.4 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 948,405.0643,147.0010.9 %5.018,840.075,652.5070.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา18,773.674,790.7374.5 %5.05,245.505,431.02-3.5 %0.0
รวม 1,639,855 1,097,657 33.06 % 242,173 73,279 69.74 %