จังหวัดสตูล
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล1,988.271,127.0043.3 %5.0392.65301.1523.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสตูล31,676.9813,125.0058.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สตูล3,027.214,484.43-48.1 %0.0563.80161.5071.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสตูล3,182.381,172.0063.2 %5.0506.7551.2589.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สตูล9,334.216,676.0028.5 %5.01,818.85638.4064.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสตูล4,856.34399.0091.8 %5.0234.7428.5087.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนโดน3,500.12564.0083.9 %5.0167.7872.2057.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนกาหลง3,535.33574.0083.8 %5.0258.6495.0063.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแพ3,950.42557.0085.9 %5.0179.7576.0057.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละงู3,631.42617.0083.0 %5.0295.3476.0074.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหว้า3,704.40766.0079.3 %5.0355.6576.0078.6 %5.0
ด่านศุลกากรสตูล12,059.988,942.5125.8 %5.0859.761,225.40-42.5 %0.0
ด่านศุลกากรวังประจัน4,607.315,752.00-24.8 %0.0529.09209.0060.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สตูล3,420.481,533.0055.2 %5.0734.94396.1546.1 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล2,778.73993.6064.2 %5.0430.69310.6527.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสตูล4,867.102,129.0056.3 %5.01,286.41798.0038.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล3,038.691,662.0045.3 %5.0582.81172.9670.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสตูล2,967.681,119.0062.3 %5.0544.78484.5011.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล2,555.562,250.0012.0 %5.0392.65639.64-62.9 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล4,411.884,479.00-1.5 %0.0922.52477.8548.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล4,149.532,271.0045.3 %5.01,001.17510.1549.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล3,057.731,596.0047.8 %5.0639.86223.2565.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล4,804.189,344.94-94.5 %0.0960.26381.9060.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล3,267.932,581.0021.0 %5.0658.88136.8079.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล 2,279.50801.0064.9 %5.045.0480.80-79.4 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล3,053.79747.0075.5 %5.0639.8662.6090.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสตูล2,914.991,363.5053.2 %5.0487.73248.7149.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล4,239.523,736.6011.9 %5.0734.94186.2074.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดสตูลไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,058.211,668.30-57.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล4,678.704,516.003.5 %1.51,058.21850.1019.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล3,222.471,370.0057.5 %5.0658.88316.3552.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสตูล4,813.279,055.62-88.1 %0.01,115.2694.4591.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สตูล11,203.051,338.0088.1 %5.0582.81185.2568.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล3,577.672,919.0018.4 %5.0791.99591.8525.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล3,018.691,697.0043.8 %5.0582.81307.2147.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล4,341.241,240.0071.4 %5.0776.18464.7040.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล2,647.681,637.0038.2 %5.0411.670.00100.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล9,560.839,414.001.5 %0.5370.01101.9372.5 %5.0
รจจ.สตูล 33,243.6730,673.007.7 %3.5607.20405.2233.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสตูล2,493.06497.0080.1 %5.0373.64104.5072.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูล3,609.721,449.0059.9 %5.0791.99228.0071.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสตูล2,556.241,379.0046.1 %5.0525.77201.4061.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล4,884.484,617.855.5 %2.5715.93412.3042.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล4,211.052,646.0037.2 %5.0601.832.8599.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล5,652.874,667.5317.4 %5.0770.65540.6029.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล20,794.249,612.0053.8 %5.01,277.84309.7075.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล4,405.823,468.3921.3 %5.0280.96415.02-47.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสตูล56,951.0321,810.0061.7 %5.01,005.51559.5544.4 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล26,041.4512,151.4553.3 %5.0664.111,185.60-78.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพละงู35,274.1610,092.0071.4 %5.0577.04107.7681.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล10,059.0313,630.24-35.5 %0.01,288.801,178.958.5 %4.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล 3,176.602,001.6037.0 %5.0620.85515.6616.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล2,553.88576.0077.4 %5.0354.62100.7071.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสตูล35,191.9212,743.5763.8 %5.02,486.512,596.60-4.4 %0.0
รวม 439,025 246,564 43.84 % 36,163 21,565 40.37 %