จังหวัดตรัง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง2,426.20736.0069.7 %5.0380.29206.3445.7 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง9,151.825,597.2138.8 %5.0125.16136.43-9.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ตรัง20,997.138,610.0059.0 %5.071.29191.77-169.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง2,855.45993.0065.2 %5.0589.4555.1090.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตรัง2,870.663,037.00-5.8 %0.0589.4547.2292.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตรัง12,718.228,785.8030.9 %5.02,586.12562.4078.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาโยง3,482.24290.0091.7 %5.0139.788.9193.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตรัง5,570.001,686.0069.7 %5.0265.0463.6576.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันตัง3,720.481,088.0070.8 %5.0275.5081.7770.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยยอด3,765.31880.0076.6 %5.0315.4290.1571.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาย่านตาขาว4,288.22713.0083.4 %5.0274.0881.3370.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิเกา3,537.42394.0088.9 %5.0253.0181.2167.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะเหลียน3,374.12814.0075.9 %5.0314.7482.0273.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัษฎา3,696.68302.0091.8 %5.0263.8367.3974.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังวิเศษ3,482.25530.0084.8 %5.0298.3490.0069.8 %5.0
ด่านศุลกากรกันตัง11,926.194,352.4663.5 %5.0769.12376.2051.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตรัง4,294.754,487.85-4.5 %0.01,121.90911.0518.8 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง2,855.292,130.0025.4 %5.0570.4486.8984.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตรัง3,936.261,970.0050.0 %5.01,007.79684.7032.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง3,281.271,057.0067.8 %5.0665.52247.0062.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตรัง3,111.27845.0072.8 %5.0589.45503.0014.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง4,219.362,217.0047.5 %5.01,140.9256.0595.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง2,330.522,965.00-27.2 %0.0550.62274.5550.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง6,165.184,482.2927.3 %5.01,255.001,285.35-2.4 %0.0
ส.ป.ก.ตรัง3,831.662,401.5037.3 %5.0836.66279.1566.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง7,462.1212,949.27-73.5 %0.01,426.16254.6082.1 %5.0
ท่าอากาศยานตรัง163,769.03112,369.0031.4 %5.0436.79404.457.4 %3.5
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง3,540.382,676.0024.4 %5.0798.63329.2158.8 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 ตรัง5,911.054,377.9025.9 %5.03,679.46257.6493.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตรัง 4,934.122,428.0050.8 %5.073.71101.02-37.1 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตรัง3,238.20568.0082.5 %5.0684.530.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตรัง2,807.75945.0066.3 %5.0570.44109.1780.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง3,560.633,135.0012.0 %5.0798.63337.5057.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดตรัง6,495.3829,022.50-346.8 %0.01,654.351,728.35-4.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตรัง4,616.254,269.007.5 %3.51,331.08269.0579.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง5,176.501,222.0076.4 %5.0760.60277.9663.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง10,091.4911,745.50-16.4 %0.01,369.79170.0587.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง4,321.462,685.0037.9 %5.01,026.81555.7545.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง3,894.172,187.6143.8 %5.0931.74580.9037.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง3,296.411,900.0042.4 %5.0760.60161.5078.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตรัง4,058.412,041.0049.7 %5.0988.79280.8071.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง3,060.033,972.00-29.8 %0.0627.4957.9590.8 %5.0
สพ.ตรัง12,953.8210,821.0016.5 %5.0966.06250.8074.0 %5.0
รจจ.ตรัง 163,604.1150,955.0068.9 %5.01,052.77910.3013.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตรัง2,498.31566.0077.3 %5.0437.3381.7081.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง3,755.152,743.0027.0 %5.0912.73469.3048.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง2,860.851,066.0062.7 %5.0589.45304.0048.4 %5.0
สปส.จ.ตรัง5,613.554,794.0014.6 %5.01,007.79278.3572.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง3,044.201,151.0062.2 %5.0665.52146.3078.0 %5.0
สำนักงานกศน.จังหวัดตรัง4,931.426,637.42-34.6 %0.0798.62807.50-1.1 %0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง11,104.114,186.0862.3 %5.0713.69280.3060.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 (จังหวัดตรัง และกระบี่)27,924.818,307.1070.3 %5.02,409.96855.5864.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 115,411.5512,282.4320.3 %5.01,227.10450.0063.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 230,260.6211,230.4562.9 %5.01,353.51948.1030.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 47,093.674,795.7532.4 %5.0297.98539.60-81.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคตรัง65,013.1639,077.0039.9 %5.01,048.37518.7050.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง25,405.1524,628.003.1 %1.5713.09323.0054.7 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง17,921.0610,678.1840.4 %5.0626.73316.3549.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกันตัง11,189.4311,828.74-5.7 %0.0570.95300.4147.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพตรัง24,449.4712,812.9947.6 %5.0668.10410.4038.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน10,010.687,414.0025.9 %5.0615.99103.5583.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด23,859.4315,960.0033.1 %5.0755.6815,694.30-1,976.8 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง10,447.1418,178.00-74.0 %0.01,751.03586.0566.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1ตรัง39,519.9122,073.6144.1 %5.0753.29340.6154.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง 3,467.072,286.0034.1 %5.0855.66337.2560.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง2,644.42918.0065.3 %5.0475.36207.1556.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง38,782.9512,605.0067.5 %5.03,989.867,868.93-97.2 %0.0
รวม 935,887 557,852 40.39 % 58,425 45,755 21.69 %