จังหวัดพัทลุง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง2,622.19985.0062.4 %5.0409.1267.8183.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุง19,377.331,616.3691.7 %5.062.84134.91-114.7 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง3,608.852,243.0037.8 %5.0653.75124.0081.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพัทลุง4,015.401,653.0058.8 %5.0618.3580.7586.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พัทลุง15,111.349,660.6036.1 %5.02,462.87605.3375.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพะยูน3,866.75456.0088.2 %5.0328.4339.1988.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนขนุน 3,869.10485.0087.5 %5.0243.8547.2680.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชัยสน3,592.38455.0087.3 %5.0247.5784.5765.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะโหมด3,630.27585.0083.9 %5.0241.2877.2268.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบรรพต3,807.11324.0091.5 %5.0383.9667.9782.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าบอน4,262.11319.0092.5 %5.0282.4666.3376.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแก้ว3,562.13505.0085.8 %5.0145.8436.3575.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าพะยอม3,954.98513.0087.0 %5.0185.1168.2263.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง4,412.974,733.36-7.3 %0.0848.43343.9059.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง สาขาตะโหมด2,664.97704.0073.6 %5.0400.49370.507.5 %3.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพัทลุง5,043.862,023.0059.9 %5.0828.46527.2536.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง3,436.731,308.0061.9 %5.0484.89230.9452.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง3,439.821,042.0069.7 %5.0694.36524.4024.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง5,333.592,762.0048.2 %5.0846.501,022.20-20.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง2,205.772,806.00-27.2 %0.0498.30279.4943.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง5,041.203,924.0022.2 %5.01,359.92744.3345.3 %5.0
ส.ป.ก. พัทลุง5,685.883,068.0046.0 %5.0702.79478.5131.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง14,076.2611,513.4118.2 %5.01,207.81314.3774.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง3,600.611,402.7161.0 %5.0751.46379.0549.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพัทลุง1,975.631,377.0030.3 %5.045.5484.82-86.2 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง2,957.90478.0083.8 %5.0447.1669.3584.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุง2,801.31700.0075.0 %5.0485.20412.9414.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง3,249.862,630.0719.1 %5.0675.35243.2064.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดพัทลุง7,887.9534,388.03-336.0 %0.08,419.875,637.3333.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพัทลุง5,763.643,709.0035.6 %5.01,606.30378.6676.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง3,506.951,689.0051.8 %5.0580.65198.5265.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง5,245.847,112.05-35.6 %0.01,169.7673.9393.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุง3,915.59801.0079.5 %5.0789.46655.5017.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง3,617.542,685.0025.8 %5.0827.49453.5245.2 %5.0
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง3,818.93994.0074.0 %5.0544.06302.9944.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง4,830.631,570.0067.5 %5.0903.56178.2080.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง7,078.555,320.6824.8 %5.0656.3563.2990.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพัทลุง11,701.901,619.0086.2 %5.02,919.44306.2689.5 %5.0
เรือนจำกลางพัทลุง 53,945.2828,139.0047.8 %5.0839.22396.6052.7 %5.0
ทสป.บ้านนาวง 10,343.5610,845.90-4.9 %0.0409.42221.9045.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพัทลุง2,513.58765.0069.6 %5.0409.14275.0032.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง2,568.89822.3068.0 %5.0518.51124.4576.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพัทลุง4,988.103,953.5120.7 %5.0884.5364.0792.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง4,691.91661.0085.9 %5.0770.44251.7567.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1130,120.9013,924.5189.3 %5.01,073.07520.6051.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 239,279.9610,254.6773.9 %5.01,167.32711.8039.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุง26,848.305,460.0779.7 %5.0265.5332.8687.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง91,068.1350,136.0044.9 %5.01,542.12428.2172.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม27,717.0510,040.0063.8 %5.0689.30614.1210.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง206,584.3815,613.4092.4 %5.03,868.76484.0087.5 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง19,519.138,487.8556.5 %5.0607.40394.2535.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน10,371.53215.5097.9 %5.0513.34457.0111.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว 42,928.7011,324.0173.6 %5.0525.74601.08-14.3 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง21,174.1318,606.0012.1 %5.01,648.111,383.4316.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง 3,232.992,234.4130.9 %5.0669.01374.8144.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง3,070.091,078.0064.9 %5.0443.76132.8870.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง17,316.4317,758.00-2.6 %0.04,176.522,056.5550.8 %5.0
รวม 916,857 330,478 63.96 % 55,980 25,299 54.81 %