จังหวัดยะลา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา4,030.31205.0094.9 %5.0501.65239.3052.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ยะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,044.04273.1173.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.เบตง จ. ยะลา24,076.445,278.6078.1 %5.0381.67175.4954.0 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11 (ยะลา)60,233.9910,851.0082.0 %5.0983.99640.8234.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยะลา2,988.521,747.0041.5 %5.0293.52180.5038.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดยะลา3,760.25108.0097.1 %5.0432.3146.0189.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา24,512.6916,293.0133.5 %5.01,890.86596.9668.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารามัน3,460.59538.0084.5 %5.0172.92105.4539.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหา3,496.67611.0082.5 %5.0220.3777.9064.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบัง3,422.30351.0089.7 %5.0245.06109.2555.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบันนังสตา3,412.12480.0085.9 %5.0258.15102.6060.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธารโต3,394.08353.0089.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเบตง3,688.09535.0085.5 %5.0300.3444.6585.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0482.6355.1088.6 %5.0
ด่านศุลกากรเบตง12,405.598,939.8027.9 %5.0998.36350.9564.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยะลา3,038.552,062.5032.1 %5.0610.14516.8015.3 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0400.74169.1057.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยะลา4,990.412,255.0054.8 %5.01,363.351,354.700.6 %0.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา3,695.621,545.0058.2 %5.0652.38111.1583.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดยะลา3,193.582,130.0033.3 %5.0615.75423.9331.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา9,334.272,668.0071.4 %5.01,191.03104.5091.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา7,919.826,340.0019.9 %5.01,464.32213.3685.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา4,796.88649.5886.5 %5.01,281.31848.3533.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา2,999.152,226.5025.8 %5.0634.76266.9557.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา14,441.0214,235.801.4 %0.51,376.39374.2472.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา3,941.162,904.0026.3 %5.0996.07273.1672.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยายะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา2,658.24881.0066.9 %5.0463.629.5098.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดยะลา2,974.60551.0081.5 %5.0535.81394.4726.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา4,273.293,502.0018.0 %5.0939.02423.5554.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดยะลา10,528.8717,753.60-68.6 %0.01,795.921,024.8542.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา10,802.345,092.7852.9 %5.02,137.0343.9897.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา3,768.941,752.0053.5 %5.0668.97143.2178.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา11,129.428,987.7319.2 %5.01,189.1389.7892.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา11,510.541,641.0085.7 %5.0748.86566.5824.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา4,057.084,353.46-7.3 %0.0920.00232.0274.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา5,416.732,601.0052.0 %5.0767.92198.7974.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา5,899.412,593.9756.0 %5.0958.03311.6067.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา10,352.832,559.3075.3 %5.0539.6840.6392.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยะลา10,685.743,297.0069.1 %5.0884.59510.3542.3 %5.0
รจก.ยะลา 51,063.5048,633.604.8 %2.01,027.13695.0032.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา4,622.494,706.00-1.8 %0.0653.78148.4677.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา3,677.642,660.0027.7 %5.0656.95263.6359.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา2,862.961,839.0035.8 %5.0421.20179.5557.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา4,038.594,530.02-12.2 %0.0977.05536.1545.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา3,519.511,500.0057.4 %5.0843.94150.9182.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลา12,753.337,436.0041.7 %5.01,021.43124.1887.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา19,450.086,544.4266.4 %5.0435.7834.3792.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 171,383.6817,326.7575.7 %5.0993.01456.8054.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 224,055.8611,549.7952.0 %5.01,121.93332.0070.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต315,778.875,239.6666.8 %5.01,861.82616.5566.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 295,753.662,600.9997.3 %5.0529.45296.4044.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคยะลา63,399.0739,344.0037.9 %5.01,265.88785.6537.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา34,408.3219,701.9942.7 %5.0648.50171.9573.5 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา21,611.8110,026.0053.6 %5.0613.47249.3859.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพรามัน24,808.8610,044.0059.5 %5.0649.55843.60-29.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเบตง29,796.5214,096.0052.7 %5.0937.52224.2076.1 %5.0
สำนักงานสาธารสุขจังหวัดยะลา11,768.2220,935.91-77.9 %0.02,901.451,784.8538.5 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา56,473.9843,810.1022.4 %5.01,023.31134.8986.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 3,718.983,310.0011.0 %5.0843.94517.7538.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา2,207.20149.0093.2 %5.0205.91152.0026.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา83,595.4518,882.0077.4 %5.021,480.7811,971.3444.3 %5.0
รวม 946,039 433,738 54.15 % 72,454 32,313 55.40 %