จังหวัดนราธิวาส
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส3,054.551,388.0054.6 %5.0481.24415.9513.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นราธิวาส13,795.6719,137.91-38.7 %0.076.90135.84-76.6 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส17,191.3110,042.0041.6 %5.0101.7014.2985.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส3,120.935,615.61-79.9 %0.0519.28148.2071.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนราธิวาส2,962.731,774.0040.1 %5.0350.4285.2675.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นราธิวาส11,868.379,396.0020.8 %5.02,839.22845.5270.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตากใบ3,712.20925.0075.1 %5.0205.6595.1853.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบาเจาะ3,647.08465.0087.3 %5.0181.4892.5049.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายี่งอ3,695.1313.0099.6 %5.0160.3866.9858.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระแงะ3,941.58388.0090.2 %5.0201.220.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารือเสาะ3,533.46390.0089.0 %5.0275.6389.6967.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสาคร3,733.32440.0088.2 %5.0329.2491.3172.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแว้ง3,705.19449.0087.9 %5.0362.7691.1174.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุคีริน3,832.92269.0093.0 %5.0433.7543.2990.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุไหงโก-ลก4,597.05948.0079.4 %5.0406.6373.8581.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุไหงปาดี3,778.58431.0088.6 %5.0252.0069.2072.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะแนะ1,069.3413.0098.8 %5.0222.49116.0947.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเจาะไอร้อง3,635.66353.0090.3 %5.0187.7083.7155.4 %5.0
ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก10,073.9724,191.81-140.1 %0.01,063.64229.9078.4 %5.0
ด่านศุลกากรตากใบ12,244.0512,995.21-6.1 %0.0720.09394.9545.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส11,409.844,889.0057.2 %5.0709.43524.4026.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาเมืองนราธิวาส2,744.481.00100.0 %5.0390.27154.8560.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาระแงะ2,445.47486.0080.1 %5.0402.7465.5583.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาสุไหงโก-ลก2,788.73754.0073.0 %5.0500.83325.8534.9 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส2,740.941,078.4060.7 %5.0519.22310.1340.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนราธิวาส13,910.624,680.0066.4 %5.01,679.251,252.1025.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส3,286.721,017.0069.1 %5.0747.46533.4528.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส6,752.24949.6085.9 %5.0686.16573.5516.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส4,187.312,164.0048.3 %5.01,051.721,385.10-31.7 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส2,327.0810,869.51-367.1 %0.0534.30576.53-7.9 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส4,550.012,494.0045.2 %5.01,146.81979.6114.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส3,215.181,080.6066.4 %5.0766.48399.0047.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาส9,872.6510,602.84-7.4 %0.01,298.93121.9390.6 %5.0
ท่าอากาศยานนราธิวาส103,072.30110,572.47-7.3 %0.0644.29474.0026.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส3,188.151,608.0049.6 %5.0709.43755.93-6.6 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาส12,069.334,573.0062.1 %5.071.9299.69-38.6 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส3,345.931,944.0041.9 %5.0728.450.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนราธิวาส2,646.04803.0069.7 %5.0500.26294.8141.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส24,827.852,963.2088.1 %5.09,133.52312.1396.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดนราธิวาส15,131.0528,076.00-85.6 %0.03,504.783,152.7710.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส5,260.444,845.007.9 %3.51,508.102,328.28-54.4 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส4,460.851,901.0057.4 %5.0614.36180.7970.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส5,907.037,162.00-21.2 %0.01,650.19123.5492.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด นราธิวาส8,019.291,216.0084.8 %5.0728.45867.35-19.1 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส4,225.664,372.00-3.5 %0.0975.661,092.50-12.0 %0.0
สำนักงานส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส3,934.412,412.0038.7 %5.0842.54260.0569.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส4,767.682,730.0042.7 %5.01,279.91347.9072.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส2,770.952,047.0026.1 %5.0538.2963.1088.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส14,162.036,420.0054.7 %5.0582.16394.7932.2 %5.0
รจจ.นราธิวาส 51,123.4833,025.3335.4 %5.0835.47941.92-12.7 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส3,629.564,638.99-27.8 %0.0614.35252.0359.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส4,104.353,598.0012.3 %5.01,032.70275.5073.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาส2,908.551,927.0033.7 %5.0595.34229.9061.4 %5.0
สปส.จ.นราธิวาส5,847.694,618.9321.0 %5.01,317.91612.7553.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส3,970.502,830.0028.7 %5.0956.64479.1049.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนราธิวาส5,310.773,852.3327.5 %5.0994.67792.7520.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 15 (จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา)9,381.388,550.508.9 %4.02,574.08340.8986.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 311,053.006,516.8941.0 %5.0963.36789.4518.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1108,249.5513,544.5587.5 %5.01,276.68625.7551.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 263,973.8411,013.1882.8 %5.01,847.72874.9552.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส1,311.002,325.00-77.3 %0.0275.18394.53-43.4 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส30,667.626,972.0077.3 %5.0816.91214.3073.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก75,522.2512,162.1483.9 %5.0864.72563.3534.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส11,205.6014,856.00-32.6 %0.01,935.372,565.71-32.6 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส 3,673.462,231.7939.2 %5.0785.50478.8039.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส2,636.341,842.0030.1 %5.0443.22241.4445.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส68,032.7920,373.0070.1 %5.06,072.2214,173.50-133.4 %0.0
รวม 867,815 469,213 45.93 % 68,019 45,981 32.40 %