จังหวัดบึงกาฬ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ3,032.74467.0084.6 %5.0399.96202.1349.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ 8,059.584,305.0046.6 %5.044.5276.00-70.7 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ3,688.473,607.402.2 %1.0383.01238.6037.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ3,735.672,112.0043.5 %5.0609.13143.7976.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บึงกาฬ6,644.744,044.8039.1 %5.01,293.71958.4725.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบึงกาฬ4,208.77899.0078.6 %5.0418.9736.0591.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรเจริญ3,830.84724.0081.1 %5.0251.3162.5775.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโซ่พิสัย3,875.71645.0083.4 %5.0393.05101.0574.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเซกา4,002.94770.0080.8 %5.0551.2750.7390.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากคาด3,847.25752.0080.5 %5.0258.0833.8886.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงโขงหลง3,752.22479.0087.2 %5.0338.9259.5082.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีวิไล3,814.28512.0086.6 %5.0220.7676.1165.5 %5.0
ด่านศุลกากรบึงกาฬ9,193.928,566.006.8 %3.0735.02290.1160.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ5,488.045,531.97-0.8 %0.0875.36822.196.1 %3.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ3,290.78790.0076.0 %5.0437.99335.3023.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ3,974.692,616.0034.2 %5.0837.3325.5097.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ3,655.40790.0078.4 %5.0590.12409.0130.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ2,805.031,190.0057.6 %5.0457.01280.9538.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ4,067.36695.0082.9 %5.0742.25589.6620.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ1,772.451,082.0039.0 %5.0381.97380.000.5 %0.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ4,834.852,646.0145.3 %5.01,008.47431.2757.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ (ส.ป.ก.บึงกาฬ)3,982.512,070.0048.0 %5.0685.2052.0492.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ13,099.115,487.0158.1 %5.01,186.18253.6578.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ5,238.432,465.0052.9 %5.0666.18549.9417.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ3,851.801,157.0070.0 %5.0666.18180.5072.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดบึงกาฬ3,430.43907.0073.6 %5.0495.04155.1968.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ3,890.153,750.003.6 %1.5647.17259.5159.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ17,435.008,373.0052.0 %5.05,020.85782.8084.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดบึงกาฬ10,184.965,876.0042.3 %5.01,122.57956.6514.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ6,441.022,483.0061.5 %5.01,521.90153.5589.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ4,740.701,949.0058.9 %5.0685.20253.6563.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬ12,448.63479.0096.2 %5.0552.09253.0654.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ3,862.822,456.0036.4 %5.0647.17644.510.4 %0.5
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ7,194.243,366.0053.2 %5.0894.37397.8955.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบึงกาฬ6,386.421,644.0074.3 %5.0799.29351.0256.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบึงกาฬ2,785.301,539.0044.7 %5.0457.0150.7388.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบึงกาฬ12,870.762,130.0083.5 %5.0957.63446.7553.3 %5.0
รจจ.บึงกาฬ 42,707.9532,013.5325.0 %5.0754.35716.625.0 %2.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ3,265.631,123.0065.6 %5.0437.99177.2059.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ3,631.823,349.007.8 %3.5571.10311.6045.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบึงกาฬ5,997.641,299.0078.3 %5.01,407.81134.0090.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบึงกาฬ2,607.113,095.00-18.7 %0.0628.15633.46-0.8 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ4,115.86695.0083.1 %5.0723.23267.9063.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบึงกาฬ3,846.763,634.365.5 %2.5647.17384.4540.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ160,973.1313,804.8991.4 %5.01,631.121,243.6523.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬ8,494.681,949.0077.1 %5.0296.75808.90-172.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเซกา66,798.474,863.0092.7 %5.0751.08674.5010.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ33,647.8317,124.0149.1 %5.0612.83589.663.8 %1.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ12,858.5818,019.01-40.1 %0.01,513.091,927.44-27.4 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ3,364.14970.0071.2 %5.0609.13550.189.7 %4.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบึงกาฬ3,101.951,082.0065.1 %5.0380.94253.6533.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ18,687.5013,352.0028.6 %5.03,759.062,043.0045.7 %5.0
รวม 583,517 205,728 64.74 % 42,956 22,061 48.64 %