จังหวัดสิงห์บุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี3,566.49865.0075.7 %5.0268.77102.5561.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี3,438.684,035.93-17.4 %0.0401.8447.5088.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี3,483.691,531.0056.1 %5.0496.9648.3890.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สิงห์บุรี7,833.336,403.9618.2 %5.01,561.85425.6072.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสิงห์บุรี4,786.241,092.0077.2 %5.0214.2635.1583.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอินทร์บุรี4,266.641,105.0074.1 %5.0216.9395.0056.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมบุรี5,291.93586.0088.9 %5.0153.6634.2077.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางระจัน3,839.27867.0077.4 %5.0157.6144.3371.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค่ายบางระจัน3,844.73364.0090.5 %5.0154.9658.9062.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าช้าง3,900.80501.0087.2 %5.0145.6442.7570.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี3,498.122,536.0027.5 %5.0520.15559.72-7.6 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสิงห์บุรี4,359.142,278.0047.7 %5.0820.20495.3639.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี3,230.511,683.0047.9 %5.0458.93350.7023.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี2,913.961,493.0048.8 %5.0306.80194.6336.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี4,639.961,880.0659.5 %5.0915.31835.958.7 %4.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี1,953.564,593.08-135.1 %0.0360.72355.701.4 %0.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี4,425.454,216.174.7 %2.0877.24679.2522.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี14,467.0012,285.1415.1 %5.01,257.56170.6586.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรี3,662.552,195.0040.1 %5.0573.02304.0046.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี3,040.21918.0069.8 %5.0496.9634.5693.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี2,971.331,350.0054.6 %5.0325.81256.6121.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี3,813.863,054.0019.9 %5.0568.6081.4185.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี6,233.937,163.89-14.9 %0.01,162.481,670.09-43.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสิงห์บุรี6,773.825,837.0013.8 %5.01,428.74613.4557.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี4,788.512,572.0046.3 %5.0361.30432.25-19.6 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี7,707.459,186.88-19.2 %0.01,181.53102.7591.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสิงห์บุรี12,150.251,737.0085.7 %5.0367.82403.75-9.8 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรี3,946.993,205.3418.8 %5.0668.10386.9542.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี1,658.022,831.00-70.7 %0.0582.59408.2729.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรี5,137.712,398.4353.3 %5.0592.0440.3093.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี3,385.303,842.75-13.5 %0.0458.892.8599.4 %5.0
สพ.สิงห์บุรี3,451.792,160.0037.4 %5.0534.99279.1547.8 %5.0
เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี 61,126.7249,224.0819.5 %5.0710.80953.15-34.1 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี3,064.881,203.0060.7 %5.0268.7776.0071.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี3,633.341,722.0052.6 %5.0534.99340.6936.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี2,885.991,406.0051.3 %5.0258.99204.2021.2 %5.0
สปส.จ.สิงห์บุรี4,245.464,669.86-10.0 %0.0611.05434.8928.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี3,598.212,781.5422.7 %5.0534.9996.1782.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสิงห์บุรี8,484.804,505.0046.9 %5.02,246.43296.1586.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี11,215.838,929.4920.4 %5.0751.45342.0154.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 (สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท และอ่างทอง)28,391.355,267.2881.4 %5.07,757.86185.6997.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี3,093.553,086.000.2 %0.5210.48189.0610.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 238,370.2812,340.0067.8 %5.0493.54251.6549.0 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี91,137.5818,437.0079.8 %5.0524.83988.92-88.4 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี22,004.0019,352.0012.1 %5.0414.751,392.78-235.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี17,390.7010,744.0038.2 %5.0355.43618.62-74.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี52,808.1917,599.1766.7 %5.0866.87619.3828.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี12,170.4713,210.00-8.5 %0.01,019.64672.5834.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี 3,328.482,450.0026.4 %5.0444.06434.532.1 %1.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี5,253.08822.0084.4 %5.0306.80240.8821.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี41,063.4510,468.8774.5 %5.02,227.974,234.56-90.1 %0.0
รวม 565,728 284,984 49.63 % 39,132 22,165 43.36 %