จังหวัดชัยนาท
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท3,155.92715.0077.3 %5.0126.58165.34-30.6 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชัยนาท16,885.968,865.6047.5 %5.0127.5660.6852.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท3,421.262,013.0041.2 %5.0563.42155.4972.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท3,496.682,250.0035.7 %5.0544.4048.9491.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยนาท12,451.2410,849.0012.9 %5.02,617.12542.4479.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดสิงห์4,171.03796.0080.9 %5.0225.04116.1948.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรพยา5,096.72773.0084.8 %5.0190.87114.5340.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามโนรมย์4,196.63620.0085.2 %5.0172.73134.6122.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรคบุรี5,948.70789.0086.7 %5.0259.310.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหันคา4,195.081,091.0074.0 %5.0318.0150.0984.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองมะโมง1,845.51155.0091.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท4,757.673,312.0030.4 %5.0811.88553.2031.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท สาขาหันคา2,694.66531.0080.3 %5.0335.64140.8158.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยนาท4,239.601,925.0054.6 %5.0829.64375.7954.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท4,041.695,033.81-24.5 %0.0787.92202.3874.3 %5.0
สำนักชลประทานที่ 1258,402.6827,157.0153.5 %5.018,873.772,755.0085.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท3,358.291,934.0042.4 %5.0506.34367.6527.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท6,152.814,403.0028.4 %5.01,438.151,087.7324.4 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ชัยนาท35,829.0720,933.7941.6 %5.01,526.88273.5982.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท3,937.304,511.31-14.6 %0.01,180.6181.2493.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท2,355.9824.4099.0 %5.0429.38315.3926.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท5,145.343,996.0022.3 %5.01,207.35754.6937.5 %5.0
ส.ป.ก.ชัยนาท3,860.902,850.0026.2 %5.0715.55203.2871.6 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 73,811.772,528.0533.7 %5.01,205.232,947.02-144.5 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยนาท4,935.882,054.7358.4 %5.0886.69554.3337.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท4,308.001,539.0064.3 %5.0829.56446.0246.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท3,619.611,694.0053.2 %5.0620.4774.4488.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท78,965.461,382.0098.2 %5.04,557.37358.0392.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท4,263.654,360.90-2.3 %0.0734.56308.9757.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดชัยนาท6,396.535,970.006.7 %3.01,209.96658.2845.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยนาท16,130.044,155.0074.2 %5.01,723.40497.0871.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท4,025.54183.6095.4 %5.0438.56103.6176.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท5,523.8510,670.48-93.2 %0.01,095.8757.0094.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท13,083.604,821.0063.2 %5.0658.50744.80-13.1 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท5,053.963,834.8124.1 %5.0677.49314.3553.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท5,127.595,150.00-0.4 %0.01,057.81395.8262.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยนาท3,764.442,216.0041.1 %5.01,178.77124.4989.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท3,046.952,534.0016.8 %5.0468.3436.3792.2 %5.0
สพ.ชัยนาท12,745.071,078.0091.5 %5.0563.42266.6852.7 %5.0
รจจ.ชัยนาท 43,029.9927,745.0035.5 %5.0606.11711.59-17.4 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท3,596.563,477.753.3 %1.5449.3268.5684.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยนาท3,522.522,494.0029.2 %5.0576.42247.3457.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาท3,095.972,498.0019.3 %5.0449.32197.5956.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชัยนาท6,778.264,220.2537.7 %5.0734.56424.6142.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท3,639.791,618.0055.5 %5.0601.4592.2184.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยนาท3,569.072,570.3428.0 %5.0783.77202.9974.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท391,942.819,369.6397.6 %5.01,251.38608.3551.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาท5,744.462,922.0049.1 %5.0276.11181.1634.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท49,309.7059,415.00-20.5 %0.0786.55631.0219.8 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท201,999.0021,336.0089.4 %5.03,348.32889.8573.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม99,026.547,915.0092.0 %5.0529.79454.7714.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท66,246.541,352.0098.0 %5.01,310.161,049.0319.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท 3,952.221,090.6072.4 %5.0556.35432.6122.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท5,395.851,440.0073.3 %5.0315.51241.1623.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท58,746.3112,695.0478.4 %5.02,649.043,201.79-20.9 %0.0
รวม 1,324,038 321,858 75.69 % 66,918 26,022 61.11 %