จังหวัดสระบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี3,109.2448.0098.5 %5.0395.3387.8577.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี4,008.385,063.87-26.3 %0.0757.97208.1372.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี3,470.732,288.0034.1 %5.0604.5429.7395.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี24,912.8323,192.626.9 %3.04,104.83743.7481.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระบุรี6,557.683,010.2254.1 %5.0355.800.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งคอย48,712.831,411.0097.1 %5.021,070.9655.7499.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแค5,067.021,941.0061.7 %5.0233.6682.0764.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพุทธบาท4,807.061,573.0067.3 %5.0246.2868.7972.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมอ4,302.101,589.0063.1 %5.0267.2950.8981.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิหารแดง4,372.21905.0079.3 %5.0186.3634.8781.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามวกเหล็ก4,329.021,362.0068.5 %5.0316.8273.5076.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสาไห้4,204.03910.0078.4 %5.0139.4051.2163.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแซง4,190.521,573.0062.5 %5.0158.7238.3675.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองโดน4,274.80614.0085.6 %5.0191.7739.7579.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนพุด4,239.59154.0096.4 %5.0194.740.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังม่วง4,085.81607.0085.1 %5.0294.6668.7276.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ4,489.081,173.0073.9 %5.0165.3165.4960.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี5,500.737,864.21-43.0 %0.01,157.32802.7530.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสระบุรี4,770.262,576.0046.0 %5.0851.75323.0062.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี5,056.721.00100.0 %5.0623.56509.3318.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี3,405.241.00100.0 %5.0509.50397.8021.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี4,326.804,338.00-0.3 %0.0832.721,403.11-68.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี2,454.694,198.12-71.0 %0.0479.09802.69-67.5 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี5,703.954,017.0029.6 %5.01,346.131,098.9018.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี (ส.ป.ก.สระบุรี)4,196.433,445.0017.9 %5.0813.69774.554.8 %2.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี11,148.1820,399.00-83.0 %0.01,365.22463.5366.0 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี)10,306.1310,959.69-6.3 %0.02,746.85226.1091.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี3,867.25157.0095.9 %5.0858.50527.6138.5 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที 7 (สระบุรี)7,210.156,791.645.8 %2.51,459.95133.0090.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 29,565.3211,731.71-22.6 %0.03,205.251,144.7564.3 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 3 สระบุรี10,365.809,979.843.7 %1.52,898.6747.5098.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี4,422.831,644.0062.8 %5.0604.5145.1992.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระบุรี3,534.242,584.0026.9 %5.0490.41394.2519.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี4,146.54741.0082.1 %5.0775.72323.2358.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดสระบุรี9,705.558,927.008.0 %4.01,270.071,115.7012.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสระบุรี13,420.384,650.0065.4 %5.01,479.25760.2248.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี4,340.35456.5289.5 %5.0718.61190.0073.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี13,289.6212,398.106.7 %3.02,107.0050.9897.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี3,551.863,165.0010.9 %5.0604.54167.1872.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี4,263.333,586.0015.9 %5.0781.72483.5538.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี4,903.543,202.0034.7 %5.0908.77326.8764.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี4,976.484,304.0013.5 %5.01,041.88353.2466.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี6,236.034,766.0023.6 %5.0680.570.9599.9 %5.0
สพ.สระบุรี16,140.9311,841.5026.6 %5.0591.52600.44-1.5 %0.0
เรือนจำจังหวัดสระบุรี69,847.0966,711.204.5 %2.01,005.47396.2560.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี2,913.8364.0097.8 %5.0420.40224.2046.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี5,773.615,754.640.3 %0.5813.69426.5547.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี4,071.853,162.0022.3 %5.0680.57396.3241.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระบุรี7,818.378,613.90-10.2 %0.01,517.31547.2063.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี4,574.431,522.0066.7 %5.01,022.90325.4968.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระบุรี5,735.575,149.9410.2 %5.0699.59285.4459.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 132,567.8820,063.6738.4 %5.0960.05568.4140.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒44,191.1013,345.1169.8 %5.01,516.69715.7152.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี11,960.944,102.2165.7 %5.0351.04347.890.9 %0.5
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี99,221.6496,329.002.9 %1.01,473.12569.0561.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก34,625.9925,920.0025.1 %5.0760.05457.2339.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์50,771.0042,846.0015.6 %5.01,072.731,164.85-8.6 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี112,131.7335,360.0068.5 %5.0731.03797.90-9.1 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี33,347.5727,264.0018.2 %5.0716.201,036.69-44.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี50,513.7216,878.0066.6 %5.0596.77270.0054.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองแค55,734.4629,328.0047.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี18,294.8923,592.15-29.0 %0.01,850.541,749.005.5 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี11,051.0411,731.16-6.2 %0.03,037.772,305.4824.1 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี27,297.5120,959.9923.2 %5.01,057.16295.4572.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี 6,742.625,966.0011.5 %5.01,003.88966.963.7 %1.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี3,124.821,610.0048.5 %5.0490.43199.8859.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี42,442.6513,510.9068.2 %5.03,494.493,577.72-2.4 %0.0
รวม 1,054,567 675,923 35.91 % 86,159 32,619 62.14 %