จังหวัดชลบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี6,264.03889.0085.8 %5.0534.92172.9067.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี11,618.356,660.5042.7 %5.054.50187.14-243.4 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี5,604.736,657.03-18.8 %0.0689.0573.6389.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี3,605.161,724.0052.2 %5.0350.4252.9584.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 548,166.2336,498.4924.2 %0.09,801.22728.6292.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.05,173.35780.7584.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 222,987.5012,733.0044.6 %5.03,586.24913.4474.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 327,485.0636,458.40-32.6 %0.04,267.151,010.6176.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 16,998.022,588.0063.0 %5.0366.880.00100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 27,547.051,112.0085.3 %5.0376.9195.0074.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสีชัง1,274.75161.0087.4 %5.0346.210.00100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 15,176.881,877.0063.7 %5.0392.5826.8093.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 27,053.981.00100.0 %5.0423.6557.0086.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสัตหีบ5,010.701,772.0064.6 %5.01,102.9047.5095.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0327.7356.5782.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0266.3649.1981.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านบึง6,059.981,286.0078.8 %5.0310.1142.7586.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองใหญ่8,464.10631.0092.5 %5.0352.290.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อทอง4,118.59284.0093.1 %5.0313.0467.2678.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพานทอง10,632.041,785.0083.2 %5.0392.10109.8472.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนัสนิคม5,065.681,199.0076.3 %5.0315.6144.9985.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะจันทร์7,561.971,274.0083.2 %5.0222.95102.0254.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 26,269.448,820.96-40.7 %0.02,082.791,585.5523.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 14,643.252,704.0041.8 %5.01,027.87904.5012.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 28,568.788,229.704.0 %2.02,246.13645.9171.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี5,305.996,825.00-28.6 %0.01,314.52294.7777.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชลบุรี5,726.772,136.0062.7 %5.0821.94895.52-9.0 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี3,249.491,399.0056.9 %5.0625.73446.9528.6 %5.0
สำนักชลประทานที่ 918,391.7543,993.00-139.2 %0.05,562.478,941.75-60.8 %0.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 23,997.972,401.0039.9 %5.01,419.27449.3568.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี3,448.301,849.0046.4 %5.0460.88416.309.7 %4.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี4,814.682,543.0047.2 %5.01,086.33946.4912.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 29,068.299,625.67-6.1 %0.01,822.930.9599.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี2,157.811.00100.0 %5.0459.570.9099.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี6,229.833,036.0051.3 %5.01,143.371,023.9510.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี3,454.573,275.005.2 %2.5346.9235.3989.8 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 65,449.043,464.0036.4 %5.01,951.553,607.34-84.8 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี22,838.9730,712.99-34.5 %0.01,885.00101.4594.6 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 14 22,153.9412,592.6043.2 %5.03,465.325,187.00-49.7 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี)6,793.799,062.00-33.4 %0.01,602.66878.7545.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี4,414.023,099.8129.8 %5.0857.95571.0833.4 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)6,257.189,022.54-44.2 %0.01,705.671,264.6925.9 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)8,724.0213,050.29-49.6 %0.02,523.191,851.9826.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี5,042.223,410.0032.4 %5.0782.07177.9377.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี4,224.512,800.0033.7 %5.0596.09304.5848.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี6,669.2410,326.88-54.8 %0.01,312.57557.1757.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดชลบุรี6,310.3330,911.60-389.9 %0.01,312.24621.6352.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี4,572.606,046.00-32.2 %0.0698.10479.3931.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี4,676.971,297.0072.3 %5.0660.1355.6691.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี7,693.9924,326.59-216.2 %0.01,840.00118.3393.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี4,943.163,799.0023.1 %5.01,086.33761.9829.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี5,327.976,793.20-27.5 %0.01,318.70266.9579.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี 7,721.1711,103.72-43.8 %0.01,999.091,494.5125.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี4,337.597,939.00-83.0 %0.0839.12102.7387.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี19,203.3811,123.0042.1 %5.0827.27468.2143.4 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง 93,101.9317,288.0081.4 %5.0760.65739.932.7 %1.0
รจก.ชลบุรี 262,963.81242,968.987.6 %3.52,265.692,791.19-23.2 %0.0
เรือนจำพิเศษพัทยา97,372.378,772.0091.0 %5.01,452.202,063.50-42.1 %0.0
ทสญ.ชลบุรี 46,849.7431,922.0031.9 %5.0694.92412.8440.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 216,451.0815,336.006.8 %3.02,071.242,085.83-0.7 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชลบุรี3,360.26877.0073.9 %5.0496.83191.0961.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี6,331.548,282.40-30.8 %0.01,645.32792.7351.8 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี27,972.3934,583.00-23.6 %0.01,865.12656.3364.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี4,511.224,445.001.5 %0.51,116.87565.2549.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี11,019.9512,132.90-10.1 %0.01,904.01569.3670.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี1,458.412,901.00-98.9 %0.0529.35903.45-70.7 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี7,446.036,220.0016.5 %5.0729.22230.8568.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ10,386.388,301.5820.1 %5.0879.34226.8074.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 188,091.4920,438.8476.8 %5.0929.17629.9832.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 274,906.969,968.0086.7 %5.01,159.09707.1639.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 325,072.6411,635.3453.6 %5.0615.19444.5227.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (จังหวัดชลบุรี และระยอง)12,916.9611,438.2811.4 %5.02,800.99192.2093.1 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี32,997.019,713.3070.6 %5.0343.24190.0044.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี2,965.336,455.00-117.7 %0.0291.86209.0028.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี72,144.1535,385.0051.0 %5.01,382.601,108.6519.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ73,834.40135,336.25-83.3 %0.0900.202,038.26-126.4 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี110,494.5144,905.9959.4 %5.0735.051,285.77-74.9 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี25,489.0441,253.11-61.8 %0.0834.161,654.90-98.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคบางแสน96,834.9823,009.0076.2 %0.5ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา49,734.261.00100.0 %5.0796.261.9099.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม29,977.31ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5624.34ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)26,910.451.00100.0 %5.0570.76745.95-30.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี27,841.0037,504.36-34.7 %0.01,902.082,868.14-50.8 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี9,838.754,725.6052.0 %5.03,337.462,972.3110.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี22,294.3734,728.00-55.8 %0.0553.56ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 64,142.672,039.0050.8 %5.01,551.28535.8065.5 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี24,267.4217,712.0027.0 %5.0841.26159.9781.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี 6,949.486,427.327.5 %3.51,010.26868.6714.0 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 (จ.ชลบุรี)46,703.4216,653.0064.3 %5.01,572.72245.7384.4 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 34,629.994,631.64-0.0 %0.01,031.23337.2567.3 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี)5,601.205,037.0010.1 %5.01,496.8639.9397.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี3,586.461,924.0046.4 %5.0466.40149.6667.9 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 243,421.77444,905.00-924.6 %0.010,259.366,396.2537.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี61,701.6834,427.0044.2 %5.06,898.575,558.6619.4 %5.0
รวม 1,895,418 1,769,525 6.64 % 135,939 80,685 40.65 %