จังหวัดระยอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง2,794.911,265.0054.7 %5.0139.4966.5552.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดระยอง8,649.444,273.0050.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล จังหวัดระยอง7,408.0911,677.64-57.6 %0.0150.23102.6531.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง3,471.6181.0097.7 %5.0436.30386.3811.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดระยอง4,335.292,700.0037.7 %5.0637.85172.3873.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระยอง41,186.4537,794.008.2 %4.03,284.952,108.3335.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 14,360.24867.0080.1 %5.0206.3050.7775.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฉาง5,007.451,620.0067.6 %5.0214.9246.3878.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกลง4,584.731,856.0059.5 %5.0347.7352.0185.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังจันทร์4,020.41452.0088.8 %5.0137.8852.8661.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นสาขาบ้านค่าย4,707.44688.0085.4 %5.0223.1048.4278.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลวกแดง4,696.901,596.2866.0 %5.0351.1084.5275.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชะเมา432.90471.00-8.8 %0.0311.9141.0386.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมพัฒนา4,650.51970.0079.1 %5.0158.8350.4568.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0263.4058.9577.6 %5.0
ด่านศุลกากรมาบตาพุด10,317.358,116.6521.3 %5.01,677.10227.0586.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 15,190.952,603.0049.9 %5.02,044.00526.3074.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 22,967.682,392.0019.4 %5.0729.77405.6544.4 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง4,035.762,317.5042.6 %5.0415.04182.6556.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระยอง4,851.573,138.0035.3 %5.0982.23383.5660.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง4,831.771,320.0072.7 %5.0584.61316.9145.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดระยอง4,506.591,775.0060.6 %5.0641.72617.503.8 %1.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง7,211.704,514.1237.4 %5.01,247.871,692.45-35.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง4,108.013,666.0010.8 %5.0816.08491.3539.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง6,546.2531.8699.5 %5.01,724.89245.1885.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง45,949.852,418.0094.7 %5.016,405.99951.3094.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง4,238.701,951.0054.0 %5.0468.16285.5439.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง113,526.1816,090.2485.8 %5.040,306.23516.0198.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง4,737.203,972.0016.2 %5.0907.95482.6046.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดระยอง3,545.542,059.0041.9 %5.0679.7587.3987.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง3,232.88810.0074.9 %5.0508.61449.6011.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยองไม่ครบ3,199.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดระยอง61,475.9427,173.0155.8 %5.024,838.016,170.0075.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง11,916.496,440.0046.0 %5.01,227.76384.2668.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง3,892.741,928.0050.5 %5.0497.1199.1180.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง6,426.9711,475.75-78.6 %0.01,477.53135.2690.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง31,481.534,364.0086.1 %5.011,176.59247.0097.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง5,487.572,893.0047.3 %5.0945.98312.1067.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง7,290.795,689.0022.0 %5.01,193.19604.1949.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง4,714.813,926.5316.7 %5.0792.07248.6468.6 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จ.ระยอง103,189.4625,230.6775.5 %5.01,089.59575.6947.2 %5.0
สพ.ระยอง127,054.4414,759.9488.4 %5.0432.20302.5730.0 %5.0
รจก.ระยอง ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทสป.ห้วยโป่ง ไม่ครบ12,819.90ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ408.01ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง3,140.091,921.0038.8 %5.0394.48244.1738.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง5,259.986,503.44-23.6 %0.01,174.17701.7440.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง4,254.223,525.0017.1 %5.0831.88433.4947.9 %5.0
สปส.จ.ระยอง9,756.5316,056.00-64.6 %0.01,573.51907.1942.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง3,575.742,100.0041.3 %5.0527.63307.7241.7 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง11,749.235,181.3555.9 %5.0641.72469.1326.9 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาอัธยาศัยภาคตะวันออก4,295.386,739.35-56.9 %0.0816.7947.1194.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 141,424.0520,223.7551.2 %5.01,537.321,114.1027.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 240,390.5411,533.0071.4 %5.01,110.801,173.97-5.7 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยอง3,679.514,504.83-22.4 %0.0266.98105.0060.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคระยอง272,705.19126,177.0053.7 %5.01,217.321,640.36-34.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด61,528.9139,196.0036.3 %5.0563.46563.350.0 %0.5
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย38,556.2134,360.0010.9 %5.0828.68153.0081.5 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง32,056.9637,800.00-17.9 %0.0659.17401.8039.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพแกลง31,858.7615,376.0051.7 %5.0603.20332.2044.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง6,989.8723,020.13-229.3 %0.01,549.172,257.20-45.7 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 4,771.585,117.00-7.2 %0.01,060.08679.5535.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง517.461,095.60-111.7 %0.0356.48135.7061.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง32,163.5219,196.6040.3 %5.06,100.547,570.91-24.1 %0.0
รวม 1,301,709 606,991 53.37 % 142,487 39,497 72.28 %