จังหวัดจันทบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 790,594.0440,164.0055.7 %5.0357.76413.92-15.7 %0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี2,541.711.00100.0 %5.0456.89106.8376.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี25,933.927,971.0069.3 %5.061.45130.83-112.9 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0193.54300.33-55.2 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี3,425.522,271.0033.7 %5.0666.07114.1382.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี2,948.721,662.0043.6 %5.0570.9934.5893.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่จันทบุรี35,760.6811,372.3268.2 %5.02,814.88936.2666.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองจันทบุรี6,891.101,387.0079.9 %5.0280.6548.5782.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าใหม่4,238.86791.0081.3 %5.0223.7340.8681.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขลุง4,062.87539.0086.7 %5.0286.9050.9282.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมสิงห์4,076.65660.0083.8 %5.0189.4650.2473.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามะขาม4,064.95384.0090.6 %5.0176.6550.9771.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโป่งน้ำร้อน4,057.79432.0089.4 %5.0306.6152.6882.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอยดาว4,690.77583.0087.6 %5.0369.1950.8086.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งหางแมว3,773.84551.0085.4 %5.0380.2650.3586.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายายอาม3,915.36788.0079.9 %5.0253.2351.1779.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาคิชฌกูฏ4,041.64329.0091.9 %5.0215.6851.0776.3 %5.0
ด่านศุลกากรจันทบุรี7,626.826,660.0012.7 %5.01,190.98669.4243.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี3,918.912,550.5134.9 %5.0932.29689.7026.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขานายายอาม2,706.801,014.0062.5 %5.0483.83256.0547.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขาโป่งน้ำร้อน2,808.24552.0080.3 %5.0382.68327.5414.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดจันทบุรี4,826.622,563.0046.9 %5.0970.32513.5247.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี3,164.011,496.0052.7 %5.0704.10279.8860.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี2,811.942,216.0021.2 %5.0513.94527.34-2.6 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี4,366.612,845.0034.8 %5.01,122.45824.2926.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี4,029.823,284.5018.5 %5.0989.34241.7775.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี5,619.323,543.0036.9 %5.01,438.55593.5858.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี3,687.762,138.0042.0 %5.0856.23155.8181.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี9,178.5211,572.42-26.1 %0.01,597.85102.5693.6 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี3,448.011,901.0044.9 %5.0799.18962.52-20.4 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี3,088.251,152.0062.7 %5.0780.1636.1795.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดจันทบุรี2,977.01563.0081.1 %5.0590.00347.8741.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี3,887.564,633.00-19.2 %0.0951.31289.7569.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดจันทบุรึ18,223.4926,362.00-44.7 %0.03,176.182,376.5925.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี4,800.616,610.00-37.7 %0.01,141.4776.2493.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี3,975.852,986.0024.9 %5.0761.15203.7073.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี4,807.879,741.12-102.6 %0.01,160.48176.3884.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี4,717.122,304.0051.2 %5.0590.00351.1240.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี3,862.813,157.0018.3 %5.0913.17418.2854.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี6,081.641,448.0076.2 %5.0894.26448.8949.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรี4,702.162,879.0038.8 %5.01,141.47460.7559.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี3,138.293,543.00-12.9 %0.0666.070.9599.9 %5.0
สพ.จันทบุรี12,134.628,061.0033.6 %5.0420.98249.1540.8 %5.0
รจจ.จันทบุรี 63,533.0780,207.00-26.2 %0.0897.04625.3230.3 %5.0
ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา 11,011.0010,426.125.3 %2.5475.00368.2722.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรี3,067.453,020.001.5 %0.5551.9758.4789.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี4,495.823,123.0030.5 %5.01,028.65374.6463.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรี3,467.851,759.0049.3 %5.0723.12394.3345.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี(สปส.จ.จันทบุรี)5,239.822,767.0047.2 %5.01,046.39445.8657.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี6,084.672,770.0054.5 %5.01,008.36373.8262.9 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี3,200.473,443.01-7.6 %0.0628.04324.5048.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 134,659.7115,861.0054.2 %5.01,001.12147.2585.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 222,776.4912,168.6046.6 %5.01,515.68479.9768.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 (จังหวัดจันทบุรี และตราด)8,512.657,115.5216.4 %5.01,959.50692.5964.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี4,217.875,190.85-23.1 %0.0332.30443.76-33.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม27,934.7413,040.0053.3 %5.0698.14562.8019.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว25,996.8513,339.0048.7 %5.0761.33407.8546.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี73,345.7267,869.007.5 %3.51,426.661,072.3224.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี22,542.2512,360.0045.2 %5.0725.62346.7552.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี47,014.7128,166.0040.1 %5.01,708.491,846.21-8.1 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี 3,413.382,759.0019.2 %5.0704.1062.5691.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี2,782.391,176.0057.7 %5.0513.94301.3841.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี136,520.5820,129.7085.3 %5.053,481.772,667.0995.0 %5.0
รวม 849,427 492,350 42.04 % 104,160 26,138 74.91 %