จังหวัดตราด
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด2,691.161,188.0055.9 %5.0351.75101.6971.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตราด21,717.3011,134.8048.7 %5.044.0991.06-106.5 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดตราด5,005.337,674.50-53.3 %0.069.3262.709.5 %4.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด13.78ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0215.93100.8453.3 %0.0
สำนักงานคลังจังหวัดตราด4,223.551,053.0075.1 %5.0475.520.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด15,913.1711,264.0029.2 %5.01,699.18833.5350.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองใหญ่4,068.64594.0085.4 %5.0311.9360.8780.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสมิง3,811.30598.0084.3 %5.0222.7150.7277.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมงอบ3,740.94373.0090.0 %5.0150.7265.4056.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อไร3,631.56432.0088.1 %5.0331.2554.1583.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะช้าง7,130.23474.0093.4 %5.0204.58101.0350.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตราด4,547.811.00100.0 %5.0219.5536.0583.6 %5.0
ด่านศุลกากรคลองใหญ่10,079.8516,925.00-67.9 %0.01,430.83409.6871.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด4,339.833,693.3014.9 %5.01,017.151,096.35-7.8 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด สาขาเขาสมิง2,729.58522.0080.9 %5.0358.880.9599.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด3,951.192,549.0035.5 %5.0558.22371.1333.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตราด5,398.621,462.0072.9 %5.0767.40434.5143.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด3,372.631,040.0069.2 %0.0577.24281.1251.3 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดตราด5,062.801,827.0063.9 %5.0710.35562.3620.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด12,427.141,794.0085.6 %5.01,090.671,404.33-28.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด1,772.322,926.00-65.1 %0.0403.12783.88-94.5 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด4,285.361,323.0069.1 %5.0938.54858.718.5 %4.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด3,306.862,967.9010.3 %5.0544.36626.38-15.1 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด5,658.3214,608.85-158.2 %0.0995.59253.4974.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด1,501.441,790.00-19.2 %0.0691.33323.3253.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตราด3,451.61770.0077.7 %5.0653.30123.5281.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตราด2,791.201,287.0053.9 %5.0425.11336.6420.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด3,581.393,633.53-1.5 %0.0691.33355.8648.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดตราด4,734.7629,458.00-522.2 %0.01,014.611,709.97-68.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตราด1,762.107,008.00-297.7 %0.0629.761,187.50-88.6 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด3,761.471,297.0065.5 %5.0482.16258.6446.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด1,383.256,485.16-368.8 %0.0551.46ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ3,138.881,296.0058.7 %5.0482.16446.217.5 %3.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด3,619.683,341.607.7 %3.5704.057,334.00-941.7 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตราด3,323.001,778.0046.5 %5.0342.29552.72-61.5 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด3,273.412,474.0024.4 %5.0526.25444.9215.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด777.353,330.90-328.5 %0.0355.5127.6492.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตราด3,320.271,992.0040.0 %5.0648.06226.5165.0 %5.0
เรือนจำจังหวัดตราด 5,324,877.5048,248.5799.1 %5.0569.65829.32-45.6 %0.0
สกข.จังหวัดตราด 8,623.368,222.004.7 %2.0213.16111.1547.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตราด2,947.551,029.0065.1 %5.0387.08189.2551.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด5,932.753,565.0039.9 %5.01,109.69361.9567.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราด3,244.291,345.0058.5 %5.0615.27198.8967.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตราด4,803.183,431.0028.6 %5.0764.76573.8925.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด3,439.752,082.0039.5 %5.0596.25169.3971.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตราด4,358.582,096.8651.9 %5.0384.39226.2941.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด11,760.8921.3899.8 %5.01,332.20345.3274.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคตราด128,462.5030,501.4076.3 %5.0957.991,465.85-53.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด20,067.8218,191.059.4 %4.5571.91588.54-2.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่17,317.779,282.0046.4 %5.0550.58570.05-3.5 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด8,269.8817,647.64-113.4 %0.01,325.301,286.522.9 %1.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด 3,299.452,559.6022.4 %5.0472.24588.63-24.6 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด2,675.15786.1170.6 %5.0220.79114.5648.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตราด 19,615.1812,452.0036.5 %5.03,550.442,865.0719.3 %5.0
รวม 5,744,225 306,301 94.67 % 34,163 32,072 6.12 %