จังหวัดฉะเชิงเทรา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา762.57744.002.4 %1.0258.6576.3770.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา3,303.952,932.8011.2 %5.0452.24120.7273.3 %5.0
สำนักงานคลังเขต 23,829.813,493.508.8 %4.0715.86950.00-32.7 %0.0
สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา3,379.761,544.0054.3 %5.0601.760.01100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ฉะเชิงเทรา23,279.2125,463.40-9.4 %0.04,481.022,834.5736.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะกง4,896.421,784.0063.6 %5.0335.4797.0071.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางน้ำเปรี้ยว4,300.731,279.0070.3 %5.0253.1351.0179.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมสารคาม4,772.071,058.0077.8 %5.0330.7159.8281.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนามชัยเขต4,148.08729.0082.4 %5.0369.1268.1181.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคล้า4,358.121,311.0069.9 %5.0219.8850.3577.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโพธิ์4,346.061,568.0063.9 %5.0190.6560.2068.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแปลงยาว4,257.061,195.0071.9 %5.0265.6484.1468.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชสาส์น4,184.97510.0087.8 %5.0219.7844.2479.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเขื่อน3,977.02138.0096.5 %5.0177.580.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตะเกียบ4,072.99157.0096.1 %5.0235.000.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา5,007.983,666.0026.8 %5.01,229.29710.3842.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา4,287.782,746.0036.0 %5.01,020.11706.8330.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา3,488.603,819.00-9.5 %0.0677.82168.2675.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา3,256.161,449.0055.5 %5.0601.76534.1811.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา4,051.984,630.00-14.3 %0.0867.981,220.75-40.6 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 25,530.514,712.4014.8 %5.01,852.54972.4947.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา2,319.493,128.00-34.9 %0.0513.000.9599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา4,824.844,290.0011.1 %5.01,210.301,426.83-17.9 %0.0
ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา4,848.246,171.00-27.3 %0.01,115.20297.4373.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา8,987.9720,590.01-129.1 %0.01,229.29389.4068.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา2,121.733,280.00-54.6 %0.0707.66116.0083.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา3,738.601,437.0061.6 %5.0734.8742.9794.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดฉะเชิงเทรา3,293.102,380.0027.7 %5.0563.73153.4772.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา3,991.824,660.00-16.7 %0.0791.92293.4962.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา5,355.970.00100.0 %5.01,134.211,412.65-24.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา8,061.556,097.0024.4 %5.01,077.16347.3267.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา3,751.101,904.0049.2 %5.0734.8795.6487.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา7,084.9516,821.84-137.4 %0.01,590.5955.9296.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา12,619.144,647.0063.2 %5.0792.45267.3366.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา5,471.293,815.0030.3 %5.0906.02392.1156.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา3,576.851,298.0063.7 %5.0715.86237.5066.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา5,563.164,047.0027.3 %5.01,792.46536.9770.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา5,006.435,326.00-6.4 %0.0677.8234.0595.0 %5.0
สพ.ฉะเชิงเทรา12,467.303,506.0071.9 %5.0715.86331.9853.6 %5.0
รจก.ฉะเชิงเทรา 91,551.3766,336.0627.5 %5.01,250.35394.8568.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา5,963.641,468.0075.4 %5.0552.97167.6569.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา7,365.605,365.0027.2 %5.01,017.86327.1967.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา4,242.141,243.0070.7 %5.0791.92399.0049.6 %5.0
สปส.จ.ฉะเชิงเทรา10,824.6820,607.56-90.4 %0.01,799.301,040.6342.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา4,002.172,258.0043.6 %5.0582.26145.5675.0 %5.0
สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา4,196.4010,782.22-156.9 %0.0704.38906.30-28.7 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 123,727.9521,865.377.8 %3.5955.76296.7569.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 226,273.7810,699.0959.3 %5.01,661.23819.9850.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 (ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ)17,114.136,171.0063.9 %5.01,959.15102.4094.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา3,742.553,426.608.4 %4.0318.90292.608.2 %4.0
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) 35,121.2927,516.0021.7 %5.0873.74986.45-12.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา64,336.5852,832.0017.9 %5.01,263.45690.0645.4 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา87,221.1250,944.0041.6 %5.0802.351,547.56-92.9 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา22,603.5817,629.0022.0 %5.0673.131,486.24-120.8 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา19,165.9311,086.6042.2 %5.0664.01463.6030.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง41,868.0434,880.0016.7 %5.0649.74ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม92,660.0815,242.0183.6 %5.0753.571,117.20-48.3 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา9,339.3720,905.00-123.8 %0.01,734.591,531.9811.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 4,061.514,736.00-16.6 %0.0753.89561.9725.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา3,068.88916.0070.2 %5.0487.66288.7040.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา17,490.2713,564.0022.4 %5.03,625.085,513.61-52.1 %0.0
รวม 797,160 558,799 29.90 % 55,585 34,324 38.25 %