จังหวัดปราจีนบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี2,793.201,032.0063.1 %5.0416.3299.9976.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี3,625.421,858.0048.8 %5.0625.49167.7973.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี3,390.992,203.2035.0 %5.0625.49113.9981.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี25,613.9218,469.9227.9 %5.02,679.21752.4071.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปราจีนบุรี8,591.891,482.0082.8 %5.0260.1557.0078.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากบินทร์บุรี4,675.651,333.0071.5 %5.0470.75142.5069.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมหาโพธิ19,414.821,631.0091.6 %5.0325.57142.5056.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประจันตคาม3,999.48657.0083.6 %5.0274.5761.7577.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านสร้าง4,395.18551.0087.5 %5.0185.1847.5074.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมโหสถ4,098.51727.0082.3 %5.0154.3938.0075.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดี4,126.44623.0084.9 %5.0396.0147.5088.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี4,346.442,365.0045.6 %5.0655.44405.3138.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี4,041.401,272.6068.5 %5.0485.07399.0017.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปราจีนบุรี7,322.446,562.2710.4 %5.01,176.97890.2524.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี3,170.581,437.0054.7 %5.0625.42645.75-3.3 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรี3,486.091,076.0069.1 %5.0568.45772.66-35.9 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี6,447.832,102.0867.4 %5.01,744.791,778.84-2.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี2,450.583,659.70-49.3 %0.0475.30434.178.7 %4.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี5,231.422,530.8051.6 %5.01,138.91727.2036.1 %5.0
ส.ป.ก. ปราจีนบุรี4,146.081,784.0057.0 %5.0834.66517.6238.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี7,432.3913,887.00-86.8 %0.01,291.05237.0481.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี3,858.261,728.0055.2 %5.0719.91510.4329.1 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)13,978.4210,277.3126.5 %5.04,366.72388.5591.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 610,735.378,279.3222.9 %5.03,614.56134.6596.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบ989.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ117.07ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปราจีนบุรี2,998.42930.0069.0 %5.0492.38419.4114.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี3,782.214,080.60-7.9 %0.0777.61424.4745.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี5,471.9141,323.60-655.2 %0.01,348.061,717.08-27.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี3,978.022,825.0029.0 %5.0758.77474.3237.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี7,909.7520,852.88-163.6 %0.01,253.23104.2091.7 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี15,206.9116,603.00-9.2 %0.01,783.08928.1047.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี12,291.221,876.0084.7 %5.0587.45253.4556.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี5,024.242,056.0059.1 %5.0720.56327.3554.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี4,397.382,129.0051.6 %0.5776.55ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี5,160.472,956.0042.7 %5.01,233.93316.8874.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี3,302.844,534.00-37.3 %0.0568.43ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปราจีนบุรี37,574.862,462.0093.4 %5.01,101.66513.7553.4 %5.0
เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี 988,510.6324,970.6397.5 %5.08,237.03516.8093.7 %5.0
ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง 4,902.9017,280.18-252.4 %0.0310.44335.18-8.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี3,063.451,344.0056.1 %5.0454.34220.1951.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี3,702.923,007.0018.8 %5.0720.33350.6451.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี5,617.542,637.0053.1 %5.0682.53359.1047.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี4,575.154,579.17-0.1 %5.0986.80552.9044.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี4,151.002,826.0031.9 %5.0685.98131.4280.8 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี6,731.684,298.7236.1 %5.01,071.30784.1226.8 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี3,267.302,543.8022.1 %5.0492.37303.0238.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 133,664.7414,128.8358.0 %5.01,204.70304.0074.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (ปราจีนบุรี นครนายก และสระแก้ว)11,196.108,000.8828.5 %5.02,890.18315.8589.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 24,391.6912,200.22-177.8 %0.01,851.43818.2355.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปราจีนบุรี3,096.884,993.14-61.2 %0.0308.52217.3829.5 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี74,618.149,628.5587.1 %5.0433.65274.9736.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี83,023.9384,975.00-2.4 %0.01,450.081,191.2017.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีนไม่ครบ22,332.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ495.25ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี239,455.3133,528.0086.0 %5.02,878.03491.9282.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี8,333.2822,680.00-172.2 %0.01,567.041,756.29-12.1 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี 3,946.782,999.2424.0 %5.0777.14897.56-15.5 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี2,570.83952.0063.0 %5.09,068.05259.8897.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบ22,227.45ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ7,008.00ประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,748,319 441,020 74.77 % 70,237 25,072 64.30 %