จังหวัดนครนายก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก2,845.351,025.0064.0 %5.0347.10211.8539.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก3,690.793,787.26-2.6 %0.0613.32145.2276.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครนายก3,578.5462.0098.3 %5.0499.18103.6579.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครนายก15,574.928,906.1642.8 %5.01,647.02725.5555.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนา5,046.871,030.0079.6 %5.0237.4564.5772.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาองครักษ์4,995.001,263.0074.7 %5.0266.0843.9683.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพลี4,728.76649.0086.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครนายกไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0231.46116.9349.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครนายก3,700.492,729.2026.2 %5.0651.27597.468.3 %4.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก3,378.931,635.0051.6 %5.0537.2694.0582.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครนายก4,015.642,197.0045.3 %5.0822.50557.0532.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก3,275.982,460.0024.9 %5.0556.27262.9852.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก4,080.151,376.0066.3 %5.0461.19387.3916.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก13,431.852,945.0078.1 %5.01,012.66782.7622.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก2,354.074,915.40-108.8 %0.0481.63209.1756.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก4,921.703,659.0025.7 %5.0993.64537.3445.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก3,982.663,033.4823.8 %5.0670.37277.1258.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครนายก8,621.4912,646.40-46.7 %0.01,564.1247.5097.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก4,001.992,886.0027.9 %5.0632.34337.0146.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก3,450.021,517.0056.0 %5.0613.3257.2990.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครนายก3,180.811,160.0063.5 %5.0461.19427.107.4 %3.5
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครนายก3,760.542,349.0037.5 %5.0670.37182.8272.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครนายก5,408.7818,697.00-245.7 %0.01,183.802,400.22-102.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครนายก5,752.265,876.00-2.2 %0.01,354.95528.1561.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก4,798.631,754.0063.4 %5.01,050.6982.9192.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก20,270.1116,108.8620.5 %5.02,229.68168.5592.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายก3,379.551,803.0046.6 %5.0499.23390.0021.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก3,628.582,531.0030.2 %5.0670.33419.1637.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครนายก3,594.861,985.0044.8 %5.0594.31208.6264.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก5,510.462,217.0059.8 %5.0860.53434.0549.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก3,336.943,671.00-10.0 %0.0413.4867.6283.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายก3,294.991,724.0047.7 %5.0594.31420.8829.2 %5.0
เรือนจำจังหวัดนครนายก783,316.0021,475.0097.3 %5.06,537.131,299.5980.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครนายก3,027.602,031.0032.9 %5.0366.11152.5658.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก3,755.961,517.0059.6 %5.0575.29314.7345.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก3,455.911,360.0060.6 %5.0404.15169.2058.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครนายก5,050.294,593.369.0 %4.5784.47304.6161.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก5,046.041,213.0076.0 %5.0689.39581.0915.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครนายก3,333.744,114.00-23.4 %0.0499.2333.4593.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก33,055.4416,163.0051.1 %5.01,182.66785.8433.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก439.313,991.50-808.6 %0.0265.20254.634.0 %2.0
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก67,778.3872,460.00-6.9 %0.01,146.781,086.325.3 %2.5
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก52,026.3515,440.0070.3 %5.0469.07983.70-109.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์32,881.519,612.0070.8 %5.0488.99670.89-37.2 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก9,790.2816,890.35-72.5 %0.01,239.381,011.2618.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก 3,567.032,377.0033.4 %5.0594.31485.3518.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก3,625.171,067.0070.6 %5.0366.11372.85-1.8 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก40,422.4811,426.4471.7 %5.02,351.728,226.88-249.8 %0.0
รวม 1,216,163 304,328 74.98 % 41,381 28,022 32.28 %