จังหวัดสระแก้ว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว2,768.29940.0066.0 %5.0478.09220.4053.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว9,853.526,413.0034.9 %5.062.920.9598.5 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว6,218.03521.0991.6 %5.071.0734.7151.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว3,471.281,966.0043.4 %5.0725.3080.3388.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสระแก้ว3,597.541,789.0050.3 %5.0687.27103.3985.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระแก้ว10,384.856,374.1638.6 %5.01,771.18806.4254.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระแก้ว5,108.071,016.0080.1 %5.0288.1749.0083.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหาด4,117.42332.0091.9 %5.0305.2635.9788.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาพระยา4,064.58748.0081.6 %5.0444.9360.1186.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเย็น4,163.88971.0076.7 %5.0276.3561.1077.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัฒนานคร4,134.20788.0080.9 %5.0333.2667.8379.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอรัญประเทศ5,389.321,732.0067.9 %5.0501.01116.0276.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาฉกรรจ์4,040.70486.0088.0 %5.0239.1144.6781.3 %5.0
ด่านศุลกากรอรัญประเทศ26,571.5321,195.0020.2 %5.01,660.271,182.2028.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว9,523.112,345.0075.4 %5.01,200.701,801.09-50.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้วสาขาเมืองสระแก้ว3,099.51638.0079.4 %5.0478.09110.9676.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว สาขาอรัญประเทศ7,398.823,195.2056.8 %5.0699.82156.2377.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสระแก้ว4,183.592,130.0049.1 %5.0991.521,100.68-11.0 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว3,453.511,463.0057.6 %5.0687.27368.2846.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว2,976.911,540.7048.2 %5.0554.15790.21-42.6 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว4,744.022,649.8644.1 %5.01,105.622,628.89-137.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว2,267.02403.0082.2 %5.0501.111,108.54-121.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว4,054.181,692.0058.3 %5.0953.49577.5439.4 %5.0
ส.ป.ก. สระแก้ว4,757.076,141.83-29.1 %0.01,143.65420.9563.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว8,228.5214,299.37-73.8 %0.01,295.78348.4873.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว5,506.661,388.0074.8 %5.0744.31818.45-10.0 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว3,841.031,657.0056.9 %5.0744.3133.5095.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระแก้ว3,357.60673.0080.0 %5.0573.17251.4856.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว4,169.163,681.8511.7 %5.0934.47289.8369.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดสระแก้ว6,531.1950,047.60-666.3 %0.01,409.871,752.98-24.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว6,000.212,063.2565.6 %5.0744.31264.9564.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว4,642.4510,223.07-120.2 %0.01,143.65168.8485.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว11,494.491,251.0089.1 %5.0649.23432.7333.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้ว3,722.173,602.813.2 %1.5782.34428.1945.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว1,804.311,800.000.2 %0.5915.46161.5082.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระแก้ว3,928.003,002.0023.6 %5.0972.50793.2518.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว3,450.653,079.3510.8 %5.0630.2239.9593.7 %5.0
สพ. สระแก้ว12,298.353,501.0071.5 %5.0763.33756.220.9 %0.5
รจจ.สระแก้ว 52,185.4038,505.0026.2 %5.0898.191,173.00-30.6 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว2,928.581,051.0064.1 %5.0535.7391.4482.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว4,478.312,264.0049.4 %5.0801.36763.804.7 %2.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว3,255.221,405.0056.8 %5.0611.20240.2460.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว8,109.205,836.7728.0 %5.0991.52643.8235.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว3,575.591,710.0052.2 %5.0687.26132.2780.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระแก้ว12,009.4623,020.32-91.7 %0.03,672.78923.9374.8 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว17,643.5311,397.5035.4 %5.0862.44225.4673.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว12,904.753,299.2074.4 %5.0988.471.9599.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 120,428.9721,255.54-4.0 %0.01,504.90479.8068.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 236,849.4220,792.7143.6 %0.51,598.781,154.6627.8 %0.5
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว33,777.004,658.0086.2 %5.0305.2610.1796.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้วไม่ครบ57,149.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,262.15ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว24,027.5034,577.00-43.9 %0.0874.371,130.00-29.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็นไม่ครบ12,578.06ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ744.10ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว4,460.1617,307.99-288.1 %0.01,774.941,768.460.4 %0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว 3,970.163,636.008.4 %4.0858.41467.7445.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว2,747.001,353.0050.7 %5.0516.12129.3074.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 425,817 339,015 20.38 % 44,346 26,648 39.91 %