จังหวัดสระแก้ว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว9,853.526,413.0034.9 %5.062.920.9598.5 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว6,218.03ไม่ครบประเมินไม่ได้0.571.07ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว3,471.281,966.0043.4 %5.0725.3080.3388.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสระแก้ว3,597.541,789.0050.3 %5.0687.27103.3985.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระแก้ว10,384.856,374.1638.6 %5.01,771.18806.4254.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระแก้ว5,108.071,016.0080.1 %5.0288.1749.0083.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหาด4,117.42332.0091.9 %5.0305.2635.9788.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาพระยา4,064.58748.0081.6 %5.0444.9360.1186.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเย็น4,163.88971.0076.7 %5.0276.3561.1077.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัฒนานคร4,134.20788.0080.9 %5.0333.2667.8379.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอรัญประเทศ5,389.321,732.0067.9 %5.0501.01116.0276.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาฉกรรจ์4,040.70486.0088.0 %5.0239.1144.6781.3 %5.0
ด่านศุลกากรอรัญประเทศไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว9,523.112,345.0075.4 %5.01,200.701,801.09-50.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้วสาขาเมืองสระแก้ว3,099.51638.0079.4 %5.0478.09110.9676.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว สาขาอรัญประเทศ7,398.823,195.2056.8 %5.0699.82156.2377.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสระแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว3,453.511,463.0057.6 %5.0687.27368.2846.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว2,976.911,540.7048.2 %5.0554.15790.21-42.6 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว4,744.022,649.8644.1 %5.01,105.622,628.89-137.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว2,267.02403.0082.2 %5.0501.111,108.54-121.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว4,054.181,692.0058.3 %5.0953.490.9099.9 %5.0
ส.ป.ก. สระแก้ว4,757.076,141.83-29.1 %0.01,143.65420.9563.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว8,228.5214,299.37-73.8 %0.01,295.78348.4873.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว5,506.661,388.0074.8 %5.0744.31818.45-10.0 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสระแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระแก้ว3,357.60673.0080.0 %5.0573.17267.9653.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว4,169.163,681.8511.7 %5.0934.47289.8369.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดสระแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว4,642.4510,223.07-120.2 %0.01,143.65168.8485.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว1,804.311,800.000.2 %0.5915.46161.5082.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระแก้ว3,928.003,002.0023.6 %5.0972.50793.2518.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว987.96ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5630.22ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สพ. สระแก้ว12,298.353,501.0071.5 %5.0763.33756.220.9 %0.5
รจจ.สระแก้ว 52,185.4038,505.0026.2 %5.0898.191,173.00-30.6 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว2,928.581,051.0064.1 %5.0535.7391.4482.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้วไม่ครบ2,264.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ763.80ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว3,255.221,405.0056.8 %5.0611.20240.2460.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว8,109.205,836.7728.0 %5.0991.52643.8235.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระแก้วไม่ครบ23,020.32ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ923.93ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว17,643.5311,397.5035.4 %5.0862.44225.4673.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 120,428.9721,255.54-4.0 %0.01,504.90479.8068.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 236,849.42ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,598.78ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว33,777.004,658.0086.2 %5.0305.260.9599.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,130.00ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็นไม่ครบ27,216.06ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ744.10ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว4,460.1617,307.99-288.1 %0.01,774.941,768.460.4 %0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว 3,970.163,636.008.4 %4.0858.41467.7445.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้วไม่ครบ1,353.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 291,293 186,305 0.00 % 28,644 17,507 0.00 %