จังหวัดนครราชสีมา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา2,963.62820.0072.3 %5.0791.40240.1769.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา17,155.3426,051.00-51.9 %0.084.16311.64-270.3 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา10,793.44757.9093.0 %5.0109.4963.6041.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา4,881.696,255.00-28.1 %0.01,456.96304.1079.1 %5.0
สำนักงานคลังเขต 33,337.922,731.0018.2 %5.01,556.4156.9196.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา7,479.651,738.0076.8 %5.0379.4993.3775.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 917,756.127,302.8358.9 %5.03,439.01626.0581.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 215,238.4114,382.005.6 %2.52,811.721,332.4452.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 129,424.5045,156.00-53.5 %0.06,888.281,444.2079.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 18,175.174,753.2041.9 %5.0648.9195.0085.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0364.3138.9589.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ4,081.98197.0095.2 %5.0200.2344.3977.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปักธงชัย4,732.281,291.0072.7 %5.0357.7394.8573.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโชคชัย5,160.53988.0080.9 %5.0243.59100.6558.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนไทย4,457.00528.0088.2 %5.0241.8928.6688.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมพวง4,238.79586.0086.2 %5.0449.5633.1992.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสูง4,232.38762.0082.0 %5.0259.4364.7775.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาครบุรี3,902.07913.0076.6 %5.0393.48119.2269.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจักราช4,210.80677.0083.9 %5.0249.7869.1372.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยแถลง4,275.69616.0085.6 %5.0278.7251.5281.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขามทะเลสอ3,847.13879.0077.2 %5.0171.0414.5491.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขามสะแกแสง3,968.93405.0089.8 %5.0234.6415.6893.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสิงสาง4,362.31484.0088.9 %5.0440.3874.0983.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบุญมาก4,446.70419.0090.6 %5.0281.0382.7770.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระทองคำ3,948.80457.0088.4 %5.0248.4515.5393.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเขียว3,797.45607.0084.0 %5.0278.1548.4582.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีคิ้ว4,150.41870.0079.0 %5.0332.7533.3890.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากช่อง5,094.251,083.0078.7 %5.0560.870.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสูงเนิน4,057.92887.0078.1 %5.0318.3267.1978.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านขุนทด4,461.03916.0079.5 %5.0519.2654.3689.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบัวใหญ่4,387.631,323.0069.8 %5.0450.1387.5180.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิมาย4,428.46958.0078.4 %5.0388.36100.0074.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประทาย4,366.891,081.0075.2 %5.0403.2081.5679.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคง3,994.69496.0087.6 %5.0344.4414.6395.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเหลื่อม3,901.02129.0096.7 %5.0314.0714.5895.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งสนามนาง3,927.89436.0088.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 36,982.377,852.37-12.5 %0.02,509.621,060.5857.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา8,478.364,858.0542.7 %5.02,731.03601.0078.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาบัวใหญ่2,796.141,279.0054.3 %5.0976.28342.0065.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาพิมาย2,826.401,141.0059.6 %5.0507.80346.7531.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาสีคิ้ว2,897.502,391.6017.5 %5.0647.99380.0041.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาเมืองนครราชสีมา3,658.272,212.2039.5 %5.01,000.57200.4580.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโนนสูง2,811.49990.0064.8 %5.0390.00342.0012.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโชคชัย2,852.73910.0068.1 %5.0616.21342.0044.5 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา3,551.962,950.0016.9 %5.0867.46319.8963.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา5,479.395,400.001.4 %0.51,571.05819.8547.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 53,573.211,528.7257.2 %5.01,514.74250.8883.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา3,457.791,166.0066.3 %5.0981.56491.6749.9 %5.0
สำนักชลประทานที่ 870,665.9982,288.99-16.4 %0.025,799.9612,328.0552.2 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 34,001.302,467.0038.3 %5.0896.57155.0382.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา3,436.81810.0076.4 %5.0924.51344.8562.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา15,263.228,163.6546.5 %5.04,765.744,609.833.3 %1.5
สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์104,100.16655,421.00-529.6 %0.03,814.663,404.8010.7 %5.0
สำนักงานปศุุสัตว์เขต 35,450.086,339.00-16.3 %0.02,355.122,003.6814.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 314,653.7614,246.002.8 %1.01,754.754,020.09-129.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา2,751.857,091.00-157.7 %0.0731.071,109.50-51.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา7,132.495,312.2025.5 %5.02,540.871,112.1956.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา (ส.ป.ก. นครราชสีมา)8,856.6210,658.10-20.3 %0.02,388.74899.6562.3 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 54,215.713,160.6925.0 %5.01,441.622,261.45-56.9 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา14,254.4136,004.24-152.6 %0.03,244.460.95100.0 %5.0
ท่าอากาศยานนครราชสีมา 461,901.3416,842.6996.4 %5.0406.15737.67-81.6 %0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)14,751.0231,226.00-111.7 %0.04,473.196,260.50-40.0 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)11,057.099,486.0014.2 %5.02,726.601,095.3559.8 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (จ.นครราชสีมา)4,210.0810,295.00-144.5 %0.01,304.832,132.74-63.4 %0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา4,279.392,899.0032.3 %5.01,312.08296.6177.4 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)8,164.0012,542.14-53.6 %0.02,578.902,286.1911.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 511,292.9612,563.00-11.2 %0.03,651.352,434.9533.3 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 5 นครราชสีมา9,368.291.00100.0 %5.03,530.100.95100.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา3,553.481,089.0069.4 %5.0105.6086.1518.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา(กลุ่มงานอากาศเกษตรปากช่อง)1,888.80589.0068.8 %5.051.1252.25-2.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกโชคชัย)1,739.69928.0046.7 %5.030.5633.90-10.9 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา6,152.971,448.0076.5 %5.01,209.75107.4691.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา3,827.892,084.0045.6 %5.01,152.70324.1071.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา4,467.234,236.005.2 %2.51,228.78592.4151.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา8,003.2313,486.00-68.5 %0.01,894.323,100.72-63.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา6,225.561.00100.0 %5.02,046.450.95100.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา5,265.552,612.0050.4 %5.01,209.75140.9188.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา23,791.0520,949.9811.9 %5.02,769.06210.9092.4 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา8,396.018,700.00-3.6 %0.03,140.78821.7573.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา12,533.743,094.0075.3 %5.01,247.78762.8538.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา4,221.503,510.0016.9 %5.01,209.75524.2956.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา5,655.453,152.0044.3 %5.01,799.24581.6667.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา5,742.136,989.00-21.7 %0.01,723.18744.8056.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา5,277.315,711.00-8.2 %0.01,418.9233.4097.6 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา97,948.1928,563.0070.8 %5.0878.96911.24-3.7 %0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา61,804.834,174.0993.2 %5.0986.11584.6040.7 %5.0
เรือนจำกลางนครราชสีมา 64,357.5074,310.00-15.5 %0.01,653.33803.4751.4 %5.0
เรือนจำกลางคลองไผ่ 96,720.15124,156.26-28.4 %0.02,073.111,359.0734.4 %5.0
ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก 69,329.31115,645.20-66.8 %0.01,709.831,587.827.1 %3.5
ทสญ.นครราชสีมา80,632.7953,685.0033.4 %5.01,865.981,096.6541.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 311,810.4521,808.00-84.7 %0.02,795.031,614.9142.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา2,847.991.00100.0 %5.0791.400.9599.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา6,622.707,398.00-11.7 %0.01,535.18921.5040.0 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา378,541.2516,474.0095.6 %5.016,929.80717.5595.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา4,541.431,728.0062.0 %5.01,190.73690.5642.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา7,613.2411,488.15-50.9 %0.02,350.721,562.2833.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา4,428.193,791.3414.4 %5.01,342.86328.0575.6 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา7,426.648,377.00-12.8 %0.02,485.512,056.9617.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา6,193.778,913.00-43.9 %0.01,437.94827.4542.5 %5.0
สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร5,153.594,718.248.4 %4.0865.61146.3183.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา12,231.966,560.0046.4 %5.02,289.00530.1076.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 150,475.0314,762.0170.8 %5.01,004.21606.9539.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 229,083.5515,087.8448.1 %5.0625.22591.385.4 %2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 39,896.0611,500.25-16.2 %0.01,981.87241.5787.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4133,340.5518,716.0086.0 %5.01,684.03973.1642.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 519,399.8913,994.4027.9 %5.01,596.54600.8562.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 (จังหวัดนครราชสีมา)45,780.6413,384.9570.8 %5.01,039.39574.6744.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 648,447.1014,267.8770.5 %5.01,293.03255.9980.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 733,929.6913,920.2059.0 %5.01,587.28293.3781.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา9,382.878,736.366.9 %3.0575.97525.768.7 %4.0
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา279,633.1674,628.0073.3 %5.02,326.402,023.5013.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย29,997.631.00100.0 %5.01,195.631,107.087.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี50,582.4721.94100.0 %5.01,423.09626.6256.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณปริสุทโธ55,338.9826,160.0052.7 %5.01,481.66248.1083.3 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา194,269.7085,734.0055.9 %5.01,475.611,860.94-26.1 %0.0
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา54,174.7419,760.0063.5 %5.01,020.25274.9273.1 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา50,413.4743,784.0013.2 %5.01,422.16417.5370.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง39,413.7813,830.7564.9 %5.01,264.01928.8826.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพิมาย45,942.8934,888.0024.1 %5.01,444.34701.1151.5 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3,264.021,466.7655.1 %5.01,937.15100.2594.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่106,716.6331,083.3870.9 %5.01,350.012,233.86-65.5 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา80,741.3251,076.0036.7 %5.01,274.11214.2583.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง127,956.0535,100.0072.6 %5.01,285.381.9599.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา37,328.1745,930.01-23.0 %0.03,071.204,310.40-40.3 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา16,715.9512,918.0922.7 %5.06,021.204,523.9124.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา49,260.2135,263.0028.4 %5.01,436.17982.3531.6 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,286.6933.8697.4 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา29,325.0647,719.00-62.7 %0.03,779.702,137.7143.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา 3,979.593,115.6021.7 %5.01,209.75883.7027.0 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 (จ.นครราชสีมา) ปัจจุบัน7,475.796,068.0018.8 %5.02,176.73785.0663.9 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา)3,335.311,431.0057.1 %5.01,461.3582.9694.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา4,049.872,309.0043.0 %5.01,188.23269.7777.3 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 354,377.8130,932.0043.1 %5.016,543.937,739.1853.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา14,068.0331,144.00-121.4 %0.05,319.069,181.40-72.6 %0.0
รวม 3,795,853 2,381,801 37.25 % 250,645 128,033 48.92 %