จังหวัดสมุทรปราการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ3,061.24507.0083.4 %5.0261.9894.3564.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ6,288.275,468.0013.0 %5.0718.37147.3779.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ3,750.641,802.0052.0 %5.0471.160.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 141,999.3836,764.3212.5 %5.05,596.06530.7990.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 229,534.6126,613.269.9 %4.53,757.19711.7281.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 325,382.1427,810.93-9.6 %0.03,320.501,145.3665.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางพลี5,714.755,056.2011.5 %5.0433.13150.4665.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเสาธง6,320.442,860.0054.7 %5.0300.0226.4591.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบ่อ4,690.761,599.0065.9 %5.0396.5743.2289.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 15,593.901,110.3280.2 %5.0444.60109.2875.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระสมุทรเจดีย์5,702.032,458.0056.9 %5.0284.29103.8563.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 17,966.895,100.0036.0 %5.0490.1895.0080.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 25,631.113,308.0041.3 %5.0414.11190.9553.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 25,289.941.00100.0 %5.0300.020.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 17,404.718,539.00-15.3 %0.01,136.82476.3358.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 25,540.807,367.00-33.0 %0.0837.63866.83-3.5 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรปราการ4,786.924,619.003.5 %1.5813.45456.0043.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ2,868.401,946.0032.2 %5.0319.03134.9057.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ3,417.222,508.0026.6 %5.0414.11515.85-24.6 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ6,396.363,303.3648.4 %5.0634.76567.1510.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ1,760.732,903.00-64.9 %0.0312.341.8599.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ5,951.356,089.00-2.3 %0.01,117.70575.7048.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ10,990.3721,064.00-91.7 %0.01,555.07176.5088.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ3,866.492,055.0046.9 %5.0680.39301.1555.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ4,491.131,800.0059.9 %5.0775.4264.1491.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ3,847.641,654.0057.0 %5.0376.08255.5532.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ5,867.155,408.007.8 %3.5813.45358.9055.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ9,385.3428,976.00-208.7 %0.01,992.441,055.6347.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ7,005.086,060.0013.5 %5.0794.43576.3027.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ10,902.984,493.0058.8 %5.01,003.6126.8397.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ7,763.7216,742.00-115.6 %0.01,459.990.9599.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ12,018.264,717.0060.8 %5.0471.16247.9547.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ5,125.795,159.00-0.6 %0.0642.30227.3364.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ5,421.024,214.0022.3 %5.0699.3544.3593.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ14,866.846,642.0055.3 %5.01,364.91579.9257.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ6,057.7717,800.00-193.8 %0.01,212.78158.0087.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา34,312.4429,984.0012.6 %5.01,118.17823.7126.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ52,019.6015,962.0069.3 %5.0832.73420.5049.5 %5.0
รจก.สมุทรปราการ 145,361.02158,000.00-8.7 %0.01,956.581,868.654.5 %2.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ3,222.651,898.0041.1 %5.0357.06195.7045.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ8,231.8312,339.00-49.9 %0.01,479.01448.4069.7 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ35,728.9550,000.00-39.9 %0.02,322.74507.0278.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ7,976.4910,518.00-31.9 %0.01,079.67513.0052.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ74,258.0044,570.0040.0 %5.05,871.701,703.1671.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ3,833.902,865.0025.3 %5.0509.19218.5057.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรปราการ8,529.845,853.0031.4 %5.0623.29246.2660.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 122,552.4921,157.006.2 %3.0856.481,162.66-35.7 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 25,508.8012,202.00-121.5 %0.0864.18452.2247.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ11,423.978,456.0026.0 %5.0306.17204.0033.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ99,076.81108,974.00-10.0 %0.01,432.37617.4256.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ37,493.3722,000.0041.3 %5.0648.181,661.61-156.3 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ77,228.8434,090.0055.9 %5.0451.731,007.00-122.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์31,744.6814,000.0055.9 %5.0399.93400.00-0.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ58,784.1520,949.3064.4 %5.016,387.112,074.5787.3 %5.0
สถาบันราชประชาสมาสัย424,602.81411,000.003.2 %1.57,119.181,889.4273.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ 4,440.365,000.00-12.6 %0.0832.46506.9039.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ3,043.87949.0068.8 %5.0300.02145.8551.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ50,797.6428,566.0043.8 %5.03,064.625,274.80-72.1 %0.0
รวม 1,502,835 1,303,849 13.24 % 85,428 33,360 60.95 %